Home

Suksesjon myr

Naturfag Påbygg - Feltarbeid: Suksesjon i myr - NDL

Suksesjon på myra. Spørsmål til diskusjon om suksesjon på myra dere har undersøkt: Er det sannsynlig at den myra du befinner deg på, kan har vært et tjern som over lang tid har blitt fylt opp av humus og grodd igjen med torvmoser? Begrunn og forklar. Når ei myr blir grøftet opp, tar suksesjonen en annen retning Suksesjon fra tjern til myr. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan bare dele innholdet med samme lisens som det opprinnelige innholdet. Ragna Handrum Bruk bildet. les mer Suksesjon i myr Kjernestoff. Sammendrag - Suksesjoner - økosystemene er i endring Kjernestoff. Suksesjon, gjengroing av tjern Kjernestoff. Suksesjon i skog, etter en skogbrann Kjernestoff. Om torvmose: Visste du at? Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Arkeologiske funn i myrer Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. SUKSESJON I MYR. Obs: Turen på Haglebu var en veldig våt affære, så det var ikke lett å både observere og ta bilder, derfor blir det et bilde fra nett. 1. Hensikten med forsøket er å studere en myr og finne ut hvilken fase av suksesjon myren er i

Biologi - Suksesjon - NDL

 1. st 30 centimeter. Torvdannelsen er en kontinuerlig prosess, fordi nytt dødt organisk materiale stadig blir akkumulert fra myroverflaten. Grensene mot fastmark og vann er som regel skarpe
 2. En myr i klimaksfasen vil ikke lenger være en myr, men en skog. Om 20 år vil nok gjengroingen ha kommet et stykke lengre enn det har nå, uten de store forandringene. Dette er fordi en suksesjon fra tjern til skog kan ta flere tusen år
 3. Myr - Område med torv og høy grunnvannstand med liten vanngjennomstrømning og hydrofil vegetasjon som selv kan lage torv. Det høye vanninnholdet gir redusert oksygentilgang, og nedbrytningen av planterester og organisk materiale går derved saktere enn oppbyggingen, og det kan dannes tykke lag med torv.Myrer har en viktig funksjon som et flomhindrende lager av vann
 4. Suksesjon er en gradvis endring av et økosystem. Det finnes to forskjellige former for suksesjon: Derfor vil de vokse seg lenger og lenger utover i tjernet med tiden, og til slutt vil hele tjernet bli til myr. Vi kan dele området mellom land og vann opp i fire deler

Suksesjon er et følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut de som var etablerte der tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid.På nydannet mark, for eksempel etter tilbaketrekking av en isbre, finner en primærsuksesjon sted Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Torva danner gjerne tykke lag og er et karaktertrekk i landskapet, både i Norge og mange andre nordlige land. For at det skal defineres som en myr, må den være minst 30 centimeter dyp

Naturfag Påbygg - Ulike faser i en suksesjon - NDL

Martines naturfagshjørne: Suksesjon i myr

Et klimakssamfunn er et relativt stabilt økologisk samfunn der sammensetningen av vegetasjonen har utviklet seg til en form for likevekt. For å forstå begrepet klimakssamfunn må man også forstå hva en suksesjon er. Suksesjon vil si at sammensetningen av planteartene som lever på et sted forandres etter hvert som konkurranseforholdene endrer seg I en myr er det torvmosene som utgjør mesteparten av biomassen. Det fins overgangsformer mot det som kalles sump, der f.eks. starrarter som flaskestarr spiller en større rolle, men er det myr, så vil det først og fremst være torvmosene som danner et sammenhengende bunnsjikt, og torven som myra ligger på vil være først og fremst døde torvmoser En suksesjon er noe som skjer i et økosystem over lang tid, og vi vet som oftest hva som kommer til å skje. Skogene o Norge får stort sett stå i fred uten store endringer, bortsett fra noen hogstfelt og eventuelle skogbranner. Men da begynner suksesjonen på nytt, og det tar 80 år før en ny skog står ferdig Suksesjon må ikke forveksles med små endringer i økosystemet, fordi suksesjonen skjer alltid mot en bestemt retning (eks innsjø à skog). Det er individenes driftighet og ytre krefter som er kraftkildene i en økologisk suksesjon. En av hovedtypene for suksesjon er når organismenes aktivitet fører til endringene i økosystemet

Suksesjon i ei myr kan være den gradvise forandringen i artssammensetningen etter hvert som myra tørker opp, og gjør det mulig for nye arter å vokse der. Det er masse å tilføye her om f.eks primær- vs sekundærsuksesjon, allogen vs autogen suksesjon, klimaks- og pionèrfase osv Suksesjon etter skogbrann: suksesjon etter skogbrann er en sekunder suksesjon. Selv om skogen eg brunne ned, kan det fortsatt være liv i trærne, og det fines uansett liv under røttene. F.eks egg og frø. Og det gjør at etter en skogbrann så tar det ikke lang tid før ting begynner og vokse til igjen. Vann -> myr -> sko Forsøk med Suksesjon Vi fikk i oppgave i naturfagstimen om å forklare suksesjonen (økosystemet i endring) for en hogstflate og et tjern. Da tok jeg fatt i beina og tok med telefonen på skogtur. Utstyret som er brukt i forsøket er Iphone og natufagsboka Naturfag 3, påbygging til generell studiekompetanse

Myr har stor betydning både som karbonlager og for utslipp eller opptak av klimagasser. Skogforskere er bekymret for forvaltningen av områder med hogstmoden skog på myr. Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr , vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon Suksesjon er en ubrutt rekke eller rekkefølge, særlig av regenter. Suksesjon betyr også følgerekke, tronfølge eller arvefølge. Innen kirkevesen betyr apostolisk suksesjon en ubrutt rekke av innehavere av kirkelig embete fra apostlene til nåtiden. Innen jus betyr suksesjon etterfølgelse i rettigheter og plikter. For eksempel er suksesjon det at arvinger overtar formue og gjeld Videoen forklarer hvordan suksesjon i myr foregår på, og hva slags hovedgrupper av myr vi har Og der det var myr, var ingen vanlige landplanter å se. Det var tydelig for fuktig for dem i myrene. Planterøtter bør helst stå i luftig og porøs jord. Det som er spesielt med myrene er at det ikke er forholdene som har endret tjernene til å bli myrer, men arten torvmose som har endret forholdene. Dette kalles da for en autogen suksesjon Suksesjon sier noe om utviklingen til et område, eller at et område er i en forandring. For eksempel myr er i en fase der et tjern gror mer og mer igjen, og man kan for eksempel plukke multer der. Vi fant ingen multer, men vi fant tyttebær og blåbær som finnes i de litt tørrere områdene på eller rundt myra

Suksesjon i myr. Elevøvelse nummer en, fra Haglebuturen. Utstyr Mobilkamera og nettsiden rolv.no. Turen på Haglebu, bestod hovedsaklig av myrvandring. Med litt omkringliggende furu og bjørk. Vi kan si at de nærliggende stedende med trær var i konsoloderingsfasen, med en bladning av forskjellige typer Elevøvelse av Martine 3MKB 18.09.13.

myr - Store norske leksiko

Suksesjon. Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet. foreksempel vis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon. Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon. primær suksesjon og sekundær suksesjon. Primær suksesjon er fra det ikke er noen levende organismer på et område til det er mange levende. Dette klasse på fagspråket en suksesjon. Forskjellen på disse er at ved en primær suksesjon vil et . Vi fant ingen multer, men vi fant tyttebær og blåbær som finnes i de litt tørrere områdene på eller rundt myra. Tjern som blir til myr , og myr som blir til skog, er sekundærsuksesjon

Suksesjon er en gradvis forandring av et økosystem. Vi har to typer suksesjon : primær og sekundær suksesjon. Primær suksesjon : Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra . Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr , vil det være suksesjon Suksesjon er en gradvis endring av et økosystem. Det finnes to forskjellige former for suksesjon: primærsuksesjon og sekundærsuksesjon. Primærsuksesjon vil si at det skapes endringer i et økosystem der det tidligere ikke har vært levende organismer Suksesjon i myr. Utstyr: - Mobilkamera - NDLA. Beskrivelse: Stedet vi besøkte var ved Haglebu Fjellstue. Det var mange myrer overalt, og på de våteste stedene var det kun mose og siv som vokste. Det var ikke verken trær eller andre spesielle planter, busker, blomster etc hvor det var såppas mye fuktighet Innsjø suksesjon; Sign In Register. Search in Topic. Print Topic Nybegynner 4. tj9434 - 23 Sep 2014 17:49. Innsjø suksesjon. Hei, Hvordan kan man skrive en observasjon til en innsjø enn å skrive at den gjengrodd for eksempel 1/4 av myr. Hva mer kan man skrive i observasjon? Hva skal man tenke på, liksom? Lysforhold eller? Takk på forhånd XMind is the most professional and popular mind mapping tool. Millions of people use XMind to clarify thinking, manage complex information, brainstorming, get work organized, remote and work from home WFH

Rapport: Suksesjon. Beskrivelse av ekskursjonsstedet Området (Østmarken) består mye av skogstypen løvskog, i tillegg til en anelse gran. · Bunnsjikt: En del mose og myr · Feltsjikt: Blåbærbusker/ tyttebær · Bukssjikt: Mye einer, men også unge grantrær ·. Suksesjon i myr Vi var på Haglebu den 16.-17. september og brukte derfor mulighten til å studere suksesjonen som foregikk i dette området. Utstyr: mobilkamera Området jeg valgte å studere var ei myr, ettersom jeg tydelig kunne se at suksesjonen var i full gang her

NDLA - Suksesjon i myr. Forsøksbeskrivelse: Vi gikk tur på fjellet Haglebu, og observerte myra. Vi tok bilder mens vi gikk for å dokumentere det vi så. Forsøket ble gjort omgitt av tåke og regn, på ettermiddagen. Myra vi gikk over lignet denne: Kilde Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Torva danner gjerne tykke lag og er et karaktertrekk i landskapet, både i Norge og mange andre nordlige land. For at det skal defineres som en myr, må den være minst 30 centimeter dyp 2.3 Suksesjon. 2.3.1 Alle organiske forbindelser inneholder karbon, f.eks. metan CH 4 eller glukose, C 6 H1 2 O 6. De fleste uorganiske forbindelser inneholder ikke karbon, f.eks natriumklorid NaCl eller nitrater som inneholder ionet NO 3 −. Karbonsyre (kullsyre - H 2 CO 3) inneholder karbon men er ikke et organisk stoff. Det samme gjelder. Observer, undersøk og beskriv hvordan de biotiske og abiotiske faktorene påvirker biologisk mangfold og suksesjon i to ulike økosystemer, skog og myr. For at elevene skal forstå hva som skal læres er det viktig å være i dialog og forklare hva som ligger i kompetansemålene og begrepene

Naturfag og sånt: Suksesjon i myr - Blogge

 1. Suksesjon er en prosess som forandrer et økosystem over tid. Siden tjernet er godt inngrodd, kan vi konkludere med at det vil gro igjen til en myr, og området rundt som allerede er grodd igjen kan tyde på at det kan gå inn i en pionerfase
 2. Innsjøer er viktige våtmarksområder og naturtyper - Avhengig av vanndybde, næringssaltinnhold, produksjon av biomasse, vannfarge, oksygeninnhold, siktedyp, surhetsgrad (pH), berggrunn og løsmasser, humusinnhold og plankton (planteplankton, dyreplankton) kan innsjøer deles i næringsfattige oligotrofe sjøer, næringsrike og produktive eutrofe sjøer, og myraktige og humusrike dystrofe.
 3. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Fagstoff: Endringene som skjer gjennom en suksesjon , kan vi dele inn i ulike faser: pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Den første fasen heter pionerfasen og det er starten på en suksesjon
 4. Suksesjon er betegnelsen på endringene i artssammensetningen som skjer over tid i et område (en annen betegnelse er økologisk suksesjon).Suksesjon skjer som en følge av at forholdene endres. Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon.Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr Suksesjon er et følge av plante- og dyrearter på en
 5. Myr En myr er et økosystem / habitat hvor omdanningen av dødt organisk materiale går veldig langsomt. Dette resulterer i et 30 cm tykt lag med delvis nedbrutt materialet kalt torv. Myr utgjør omtrent 9% av landområdet i Norge i dag. Myen i Stokkavatnet er en topogen myr, fordi det er en myr som dannes ved gjengroing av innsjøer
 6. 7RA Rask suksesjon..26 Vesentligste endringer fra NiN1.0 til NiN2.1 Tilstandsklasser 7RA-SM rask suksesjon i V9 Semi-naturlig myr.
 7. Justin Bieber Naturfag Suksesjon blogg. Home; About; suksesjonprosessen. Justin Bieber Naturfag Suksesjon blogg. Område 4. September 13, 2013 // 0. Det siste området vi var på var en middels stor myr, her var disse biotiske og abiotiske faktorene. Lys: på dette området så er det mye lys,.
Naturfag - Feltarbeid: Suksesjon i myr - NDLA

Myr - Institutt for biovitenska

Hva er suksesjon? Økologiske suksesjoner er gradvise endringer i et økosystem som har skjedd over tid. Endringene er forutsigbare og skjer etter et bestemt system. Hvorfor skjer suksesjon? Det er ofte ytre faktorer som utløser sukesjonen f.eks. skoghogst, skogbrann eller jordras. Et eksempel på en suksesjon er vann-myr-skog Populasjonsvekst for forskjellige arter i løpet av en suksesjon. Geitramsen følger en såkalt hattekurve og grana en sigmoidkurve. Smyle Geitrams Bringebær Bjørk Gran Hogstflate Barskog 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 0 2 4 6 8 F a n g s t r a t e Lemen har lenge hatt sykliske populasjonssvingninger, her vist med en M-kurve 7RA Rask suksesjon Høyere klassifisering 7RA Rask suksesjon Kilde til variasjon / Trinn 7RA-SM-1 intakt semi-naturlig myr. Semi-naturlig myr jordbruksmark som brukes på en måte som opprettholder ekstensivt hevdpreg (HI∙b-e) 7RA-SM-2 suksesjonsfase. semi-naturlig myr preget av forfall; tidligere slåttemyr.

Suksesjon er et følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut de som var etablerte der tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid.På nydannet mark, for eksempel etter tilbaketrekking av en isbre, finner en primærsuksesjon ste Variabelen rask suksesjon i boreal hei (7RA-BH) skal i utgangspunktet angis for et helt naturtypepolygon (hvis ikke den prosjektspesifikke kartleggingsinstruksen sier at den skal brukes til oppdeling i delpolygoner).. Variabelverdien skal være et anslag for graden av likhet mellom artssammensetningen i polygonet på observasjonstidspunktet og hver av de to referansesituasjonene; (i) intakt. På vei til holmene gikk vi forbi et lite tjern som over lang tid har gått igjennom suksesjon. I løpet av millioner av år har det tidligere store vannet blitt et lite tjern, og vil i løpet av lang tid igjen, bli til myr og hvor til slutt vannet forsvinner, og blir til et næringsrikt område og et nytt lite økosystem skapes/oppstår..

Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Et område som er dannet av lava og vulkansk aske etter vulkanutbrud er helt uten biologisk liv i starten. Etter hvert kan noen organismer ta området i bruk, og dette påvirker miljøet slik at det . Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon Suksesjon i myr. Av: Hanna Wilson Klasse: 3MKA. Dato: 16-17. September. Utsyr: Mobilkamera. Et økosystem er en naturtype som består av bestemte organismer og miljøforhold. Ulike økosystemer kan være myr, skog, innsjø og fjell

Målsetting/ hensikt: • Hensikten med ekskursjonen er å undersøke de lokale variasjonene man vil finne med hensyn til sammensetningen av plante- og dyresamfunn i en blandingsskog Suksesjon er når et naturområde går gjennom ulike faser der dyre-og plantesamfunn erstater hverandre på vei mot et nytt og stabilt klimakssamfunn. Den blir grunnere og grunnere, og vannet blir gradvis erstattet av myr. Myrjorda er fuktig, sur og oksygenfattig, og det organiske materialet brytes veldig sakte ned Økologisk suksesjon er endringar som skjer i eit økosystem og eit organismesamfunn over lenger tid. Suksesjonen fører til varige endringar i landskapet. Til dømes kan ein barskog bli hogd ned og vekse opp igjen (ein utanforståande faktor utløysar suksesjonen), eller ein dam kan gro igjen og bli til ei myr (organismane driv suksesjonen sjølv) Torvmoser (Sphagnum sp.) er fuktighetskrevende og er vanlig i nedbørsrike områder eller ved tjern og vannoppkomme. Bladene hos torvmoser har et nettverk av smale celler med kloroplaster (klorofyllceller), samt døde hyalinceller med fortykkelser og porer i veggen, og som kan binde store mengder vann. Således danner torvmoser og myr et vannreservoir, og som også kan redusere flom ved.

Naturfag med Hanne: SUKSESJON AV ULIKE ØKOSYSTE

suksesjon - biologi - Store norske leksiko

Myr - Wikipedi

 1. Suksesjon i myr. Når vi gikk ute på denne turen på Haglebu var det en ting jeg la spesielt godt merke til; myr kan virkelig holde på vann. Jeg har aldri vært borte i en myr med så mye vann i seg. Det var lett å sette seg fast og synke ned,.
 2. Suksesjon - Fra innsjø til myr Suksesjonsprosessen kan deles inn i tre faser: pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Suksesjonen i seg selv kan også deles inn i to typer: primærsuksesjon, når suksesjonen starter fra ingenting, og sekundærsuksesjon, når suksesjonen starter et sted hvor det allerede finnes et økosystem; i dette tilfellet en innsjø som blir til myr
 3. Øvelse nummer 1. 16.09.13 av Astrid Nordahl Suksesjon i myr Utstyr: - Mobilkamera - NDLA Beskrivelse: Stedet vi bes..
 4. Suksesjon i myr. Elevøvelse 1. Iris Knapperholen Rønning 16.09.2013. Elevøvelsen gikk egentlig ut på å sammenlikne et økosystem i fjellet med et økosystem i lavlandet, men været ble dårlig og vi ble nødt til å ta en alternativ tur i myra rundt Haglebu i stedet
 5. Elevøvelse nummer en, fra Haglebuturen. Utstyr Mobilkamera og nettsiden rolv.no . Turen på Haglebu, bestod hovedsaklig av myrvandr..
 6. Suksesjon i myr - Haglebu På vg3 så skal alle elevene være med på fjellturen til Haglebu i Eggedal. Min opplevelse av fjellturen var at det var vått, kaldt og surt etter som det fossregna. Vi gikk igjennom flere kilometer med bare myr, og det er det jeg skal snakke om i dag: Suksesjon i myr. Myren vi var ved i Haglebu var en jordvannsmyr

Suksesjon er gradvis forandring av et ustabilt økosystem. Vi skiller mellom primær suksesjon og sekundær suksesjon. Når denne prosessen har blitt gjentatt mange nok ganger vil tjernet gå over i noe som minner mer om en myr. Deretter vil den gå over i konsolideringsfasen Eksempler på slike stabile samfunn i Norge kan være furuskog, granskog, myr og snaufjell. Disse økosystemene er stabile fordi organismene lever i balanse med hverandre og omgivelsene. I et ustabilt samfunn lever ikke organismene i balanse med hverandre, og gradvise forandringen av dette er noe vi kaller suksesjon Suksesjon fra tjern til myr. Opphavsmann: Ragna Handrum 1.2 -Suksesjon på hogstflate Dra til en hogstflate -> beskriv området den ligger i og hva slags skog som har vokst der. Finn ut hvilke plantearter som er å finne og hvor i suksesjonprossessen hogstflaten er Hele gruppa vår gikk bort til post 4. Vi måtte gå en tur på omtrent 10 minutter for å komme til stedet der vi skulle være. Her skulle vi undersøke myra. Vi tok med oss glass til å oppbevare insekter og diverse arter i. Når vi kom til myra, oppdaget vi at det var forskjelli Tilstandsvariabelen rask suksesjon (7RA) beskriver artssammensetningen i suksesjonsforløp som forventes nå en ettersuksesjonstilstand i løpet av 100(-200) år. Rask suksesjon finner sted etter alle typer omfattende inngrep i vannsystemer og på sterkt endret fastmark med løsmassedekke eller «løse» sterkt modifiserte og syntetiske livsmedier som f.eks. søppelfyllplasser og andre.

Eksempler på slike stabile samfunn i Norge er granskog, furuskog, myr og snaufjell. Disse organismene lever i balanse med hverandre og med omgivelsene. Den gradvise forandringen av et ustabilt samfunn kaller vi en suksesjon Posted in Suksesjon on september 26, 2011 Suksesjonen som oppstår i en innsjø og etter hvert danner myr skyldes organismenes egen aktivitet. Aktivitetene til organismene fører til at de endrer sitt eget miljø, altså innsjøen. De plantene som holder til SUKSESJON - Gjengroing av innsjø Jeg dro til Damtjern, som ligger i Lier for å se på økosystemet der, og hvordan suksesjonen utvikler seg. Hensikten var å finne ut hvordan type suksesjon det er der og hvor langt i suksesjonsprosessen Damtjern har kommet

Myr defineres som et område med fuktighetskrevende vegetasjon som danner eller har dannet torv, og slåttemyr er myrområder som er preget av langvarig høsting gjennom slått. Myrene deles i to hovedtyper etter tilgangen på mineralnæring: Minerotrof myr (jordvassmyr) får tilført mineraler fra vatn som har vært i kontakt med mineraljorda, mens ombrotrof myr (nedbørmyr) bare får. I og med at myren var nesten helt fylt av torvmose, vil heller ikke dette kunne passe inn i den begynnede fasen; pionerfasen, da det nesten bare er tjern å se i denne fasen av suksesjon av myr. Siden denne myren derimot fremdeles har noen steder med tjern å observere, samtidig som det er veldig mye torvmose, vil jeg si at myren er i den midterste fasen av suksesjon; nemlig konsolideringsfasen

Suksesjon - Wikipedi

 1. Myr blir til ved at tjern går igjennom en suksesjon og blir til myr. Myr er et økosystem med høy grunnvannstand, og finnes på åpne våtmarksområder der det ikke er trær (men andre planter som lyng, gress og busker) , men det finnes det vi kaller torvmose og myrull
 2. Suksesjon består av ulike faser, og kan deles inn i det vi kaller primærsukesjon og sekundersuksesjon ; Ideell for oppmerking av plantefeltet, kantsoner og holdepunkter på en hogstflate. kalles det autogen suksesjon.Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr . Synonym til Hogstflate - OrdetBetyr
 3. Suksesjon Flashcards by Frans Bjørnsson, updated more than 1 year ago More Less Created by Frans Bjørnsson about 4 years ago 9 1 0 Description. Flashcards on Suksesjon, created by Frans Bjørnsson on 27/11/2015
 4. Sekundær suksesjon kan starte i løpet av bare noen uker, gjerne ved at frø begynner å spire. [49] Suksesjon er en viktig økosystemtjeneste som gir større biodiversitet ved at mangfoldet av organismer øker og at det oppstår større interaksjon mellom dem. Økt interaksjon fører til et mer levedyktig økosystem ved at det oppstår bestandsbegrensning og at mer avanserte næringskjeder.
 5. ans svinger. Når-Ascendant arter avta. Nye arter blir innført. Menneskelige aktiviteter også forme samfunn. Hva var gresslettene på en gang kan bli en skog år senere. Som
 6. Økologi er vitenskapen om organismers forhold til miljøet. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som konkurrenter, mat eller predatorer, men også ting som har vært levende, som døde.

Naturfag : Suksesjon i myr

 1. Suksesjon Elevøvelse nr. 1, Suksesjon. 10.12.13 Simon Nelson. Utstyr: Kamera. Det kan ligne noe på en myr, men en myr er et stabilt økosystem, som sier at det ikke vil endre seg og vi kan se at et lite område (ved det lille treet) er i klimaksfasen sin
 2. Suksesjon synonym by Babylon's thesaurus. Et eksempel er gjengroing av et tjern til myr. Protégée dès sa naissance, elle fournit au monde un laboratoire naturel tout à fait remarquable. Under tregrensa er granskog det vanligste klimakssamfunnet i Norge
 3. En suksesjon er endring som skjer i naturen, oftest utført av naturen selv over noe tid. Alle økosystemer gjennomgår en suksesjon. Små vann endres til myr og sumpområder før de tørker inn og blir tørre slettelandskap. Økosystemene blåbærskogen, furuskogen og bjørkeskogen gjennomgår alle slike endringer
Naturfagsnerd: Suksesjon i myr

Rask suksesjon finner sted etter alle typer omfattende inngrep i vannsystemer og på sterkt endret fastmark med løsmassedekke eller «løse» sterkt modifiserte og syntetiske livsmedier som f.eks. søppelfyllplasser og andre avfallsdeponier, samt på jordbruksmark, i boreal hei og i treplantasjer etter opphør av bruk eller skjøtsel Sump (fra lavtysk) er et ord som på norsk brukes litt upresist om ulike typer våtmark der vannspeilet står i høyde med, eller et stykke over markoverflaten. Sumper skiller seg fra myrer ved at torvmose ikke forekommer. Ordet brukes kun om områder med tett vegetasjon, mens mer åpne områder kalles mudderflater eller strender.Vegetasjonen kalles «siv», selv om både gras, siv, starr og. SUKSESJON I MYR. Det skjer forandringer i økosystemer hele tiden. Denne endringen i økosystemer som skjer gradvis, kaller vi suksesjon. Hensikten med dette forsøket var å undersøke myra, og finne ut hvilken fase den var i. Utstyr brukt: mobilkamera; Kilder: NATURFAG 3

Naturreservatet har stor verneverdi og om fatter en uberørt sjelden terrengdekkende myr og et tjern som er i suksesjon mot myr. Området er et viktig våtmarksområde for vannfugler, særlig ender og vadere, samt en del særpregede spurvefugler. De skriver videre: Momyrvatnet er omgitt av terrengdekkende myr, krattskog og dyrkamark Myr. Myrhull med torvmose Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Ny!!: Øyteori og Myr · Se mer » Suksesjon

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Suksesjoner - økosystemene

Dette er en naturfagsrapport fra ekskursjon til Midtsjøvannet i Ski. Inneholder blant annet undersøkelser av vann, blandigsskog, granskog og myr notater fra boken norske naturtyper og fra powerpointer kapittel sammenhenger hvorfor skolen? bevare mangfoldet vil si bevare muligheter. skolen er sentra V2 Myr- og sumogsmark V3 Nedbørsmyr V4 Kaldkilde V5 Varm kilde V6 Våtsnøleie og snøleiekilde V7 Arktisk permafrost-våtmark V8 Strandsumogsmark V9 Semi-naturlig myr V10 Semi-naturlig våteng V11 Torvtak V12 Grøftet åpen torvmark V13 Ny våtmar Tag Archives: økologisk suksesjon. Menneskene griper inn i samspillet på jorda - Del 1. Posted on september 6, 2019 august 2, 2019 by Eline Berre . Det finnes ingenting som er stillestående, i alle fall ikke i naturen. Endringene skjer over tid, både når det gjelder temperatur, klima, elveløp og innsjøer

NATURFAG BLOGGEN: Forsøksrapport 1

Hva er suksesjon? - Naturfagsiden til 1ST

Skrevet og publisert av: Rebekka Kvalsund Habitat: overgang innsjø til skog Et habitat er levestedet til en organisme, det stedet der den er best tilpasset til å leve I mitt feltarbeid valgte jeg ut habitatet overgang innsjø til skog. En innsjø er stillestående vannsamling. De aller fleste norske innsjøer er fordypninger fra kvartærtiden, da isbree V2 Myr- og sumogsmark V3 Nedbørsmyr V4 Kaldkilde V5 Varm kilde V6 Våtsnøleie og snøleiekilde V7 Arktisk permafrost-våtmark V8 Strandsumogsmark V9 Semi-naturlig myr V10 Semi-naturlig våteng V11 Torvtak V12 Grøftet åpen torvmark V13 Ny våtmark V11 Torvta Område 2 hadde gått igjennom en Sekundærsuksesjon Område hadde mye lys en god del fuktighet og masse sopp. Alt som vokste der er veldig grønt og frodig. Soppen hadde begynt og bryte ned tre stubbene som var igjen etter hogst. Det var flere spor av pionerplanter. det var også små spor av en konsolideringsfasen Suksesjonsfaser 2.-Sekundær suksesjon I denne fasen starter ikke på bar bakke. Et økosystem er en bestemt naturtype i et bestemt område. Eks. Blåbærskog og myr ART Individer som ligner hverandre og som kan få forplantnings- dyktig avkom Et økosystem er en avgrenset del av naturen - individ, art, populasjon,. Skrevet og publisert av Rebekka Kvalsund Videre bygging på innlegget «næringskjede og næringsrett»( Næringsnettet i områdene rundt en innsjø som Stokkavannet, er lite isolert. Det vil

Nora Naturfag: Suksesjon i myr - Blogge

Forsøk utført 5.5.14 av Nora Toiviainen <br /><br />Hensikt: Skape et galvanisk element (her batteri), og forstå hvorfor det som skjer. Leveområdet for en organisme kalles biotop eller habitat. Et habitat er en del av biosfæren hvor en organisme kan leve midlertidig eller permanent. Et habitat har fysiske og biotiske egenskaper og er ofte karakterisert av den dominerende form for vegetasjon. Gode habitat gir økt overlevelse, mens marginale habitat gir færre avkom. Naturlig seleksjon påvirker atferd og valg av habitat. Observer, undersøk og beskriv hvordan de biotiske og abiotiske faktorene påvirker biologisk mangfold og suksesjon i. de to ulike økosystemer skog og myr. 1..

Naturfag : Suksesjon i myr
 • Burse freiburg.
 • Streckenprofil großglockner hochalpenstraße.
 • High school musical norsk tekst.
 • Strandebarmer færing.
 • Rosa utflod før eggløsning.
 • Lametta glitter.
 • Måle batteri med multimeter.
 • Kindergeburtstag feiern aschaffenburg.
 • Spa hotell med hund.
 • Likegyldighet engelsk.
 • Rotschenkel jungvogel.
 • Sächsisches staatsministerium für gleichstellung und integration.
 • Node javascript.
 • Sig deadliest catch heart attack.
 • 1kg gallium.
 • Hvordan sette sprøyte i blodåre.
 • Voltage drop resistor calculator.
 • Frauenberatungsstelle oberpullendorf.
 • Stearinlys og astma.
 • Courtyard by marriott gelsenkirchen bewertungen.
 • Arbeidsledig etter studier nav.
 • Tanzen für kinder in neumarkt.
 • 924 bel air road.
 • Chesterfield møbler pris.
 • Norma 222.
 • Minecraft need cool shoes cape.
 • Shellfish.
 • G sport haugesund.
 • Ryobi norge.
 • Hpv fast partner.
 • E bike urlaub deutschland.
 • Mercedes benz museum shop.
 • Insider sesong 7 premiere.
 • Tanzcafe panorama herongen.
 • Akvarellsett.
 • Old marvel movies.
 • Neujahrsvariete bad nauheim 2018 programm.
 • Pythagoras baum aufgabe.
 • Polizei braunau einsätze.
 • Beste norske filmer 2000 tallet.
 • Kombiskap fryser virker ikke.