Home

Aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester

Universell utforming er en del av det som må til for å gjøre barnehager, skoler og fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle. Åtte av ti skoler er ikke for rullestolbrukere Manglende universell utforming gjør at elever med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller ikke får gå på den skolen de hører til Universell utforming - definisjon «Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» - FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 1 å jobbe aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten. Norge undertegnet i 2007 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen definerer «universell utforming» som utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger.

Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ut-formet som en overordnet og fleksibel rettslig standard. Det åpnes for en videre utvikling av begrepet over tid i tråd med utviklingen av samfunnet og den teknologiske utviklingen. Det er også meningen at kravene skal kunne skjerpes over tid gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsret Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Universell utforming

ter og minibanker. universell utforming inne-bærer en sammenhengende planprosess fra overordnet, langsiktig samfunnsplanlegging til den konkrete utformingen. estetikk, helhet og bærekraft vektlegges. strategi for likestilling og deltakelse universell utforming er en strategi for planleg-ging og utforming av produkter og omgivelser for å. Tjenester av ulike typer formidles ofte i et format som ikke er tilgjengelig for alle, for eksempel kan personalet mangle nødvendig opplæring. Ved siden av krav til universell utforming av de fysiske rammene rundt tjenestene, som bygninger, skranker og IKT-løsninger, inkluderer standarden også informasjons- og kommunikasjonstiltak og. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Ofte brukes begrepene universell utforming og tilgjengelighet om hverandre, men det er en vesentlig forskjell Dette inkluderer bygninger og omgivelser og kravet til universell utforming. Med universell utforming menes tilpasning av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten at det er behov for tilpasning og spesiell utforming. Tilrettelagt læringsmiljø

Universell utforming av digitale læringsressurse

 1. Forsiden - regjeringen.n
 2. g menes utfor
 3. g av studentenes læringsmiljø, inkludert tilbud og tjenester som retter seg mot studentene. Høgskolen skal så langt det er mulig og rimelig fjerne barrierer og sikre egnet tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
 4. g Utfor
 5. g av produkter og tjenester

Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming. Offentlige anskaffelser er en stor markedssektor i det norske samfunnet, og en viktig kanal for sikre universell utforming av produkter og tjenester som kjøpes av det offentlige. Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende Universell utforming av produkter, bygninger og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Tilgjengelighet og bedre opplevelser til flere I mange reiselivsbedrifter som har eldre bygg er det kanskje ikke mulig å få til universell. Innovasjonsprisen for universell utforming er en anerkjennelse til virksomheter, designere og arkitekter som på en helhetlig og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester, digitale løsninger, bygg og omgivelser som bygger ned barrierer gjennom unike kundeopplevelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn aktiviteter og tiltak for barn og unge gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet bruke digitale verktøy,.

Universell utforming - Utdanningsdirektorate

tilgjengelighet og universell utforming Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpas­ ning og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke uteluk Noen av programmets viktigste aktiviteter: Innovasjonsprisen for universell utforming. Deles ut hvert tredje år med hensikt å hedre virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Les mer og se video fra tidligere vinnere. Innovation. Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne. utforming slik: «Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemt

Universell utforming. Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren Gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester. • Gjenkjennbare aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. • Kjenne til hvordan ulike hjelpemidler brukes • Kjenne til regelverke

forskjellige ting. Universell utforming er: «utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming»21. Universell utforming handler altså ikke om tilrettelegging for personer med. Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt. I tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som kom 1. januar 2009 ligger det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell utforming. Dette gjelder både å legge til rette for publikum, brukere av kommunale tjenester og for de ansatte (som arbeidsgiver)

- Analyse og (re)design av produkter, miljø, tjenester, osv. med fokus på universell utforming og stigma-fri design - Designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design - Gjennomføring av et praktisk prosjektarbeid, dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminolog Universell utforming (forkortelse UU) tar utgangspunkt i at alle omgivelser, produkter og tjenester skal benyttes av så mange som mulig, uansett funksjonsevne. Begrepet bygger på ideen om likeverdig tilgjengelighet, og ble for første gang brukt i 1997 Universell utforming av IKT handler om å gjøre it- og tele-produkter og -tjenester tilgjengelig for så mange som mulig, og med så høy brukskvalitet som mulig. e-Inkluderingsgruppen NRs e-Inkluderingsgruppe forsker på hvordan flest mulig kan delta i informasjonssamfunnet Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven Produkter og omgivelser må være utformet på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Jo mer en satser på universell utforming og gode og brukervennlige produkter og tjenester, jo flere kan delta i arbeidsliv, fritid og på andre livsarenaer

Bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern . Tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider . Gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og. Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila. Universell utforming (UU) er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Med en godt gjennomført leveringsprosess i løpet av et par dager, er nå Norges Handikapforbund sine nye lokaler nærmest å regne som et utstillingsvindu for universell utforming. Og de er strålende fornøyde med resultatet. Samtlige opplevde det som veldig positivt å komme inn i nye lokaler og kontorer og de ansatte er fornøyde med de. Universell utforming - utforming av produkter, bygg og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesielle hjelpemidler. Spillemidler - overskuddet fra spillene til Norsk Tipping, som i 2009 utgjorde 3,4 milliarder kroner. Av dette gik begrenset grad er gjort systematiske målinger av tilgjengelighet og universell utforming, men også at fagfeltet universell utforming er svært bredt og omfatter en rekke fagområder som IKT, transport, planlegging, bygg, anlegg, uteområder, produkter og tjenester

universell utforming - Store norske leksiko

Definisjonen av universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er: «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Universell utforming Universell utforming betyr å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, og uten behov for tilpassing eller en spesiell utforming (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet). Palliative (lindrende) enhete Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne «Med universell utforming menes: utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av menneske

Læreplan for barne- og ungdomsarbeiderfaget Videregående

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring

Målet med opplæringen er at lærlingen skal kunne Helsefremmende arbeid (forkortes her til H) H1 planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn. arbeidet med helsekonsekvensutredninger og universell utforming av uteområder, veier og gater. Dette skal også gjelde i anleggsperioder. Disse tre satsingsområdene vil sette store krav til sikkerhet, merking og tilrettelegging i anleggsperioden. I reguleringsbestemmelsene til områderegulering for Ski sentrum stilles det krav om utarbeidelse av

«Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming» (regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019). Den nåværende regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et vikti .utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 2006) Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår Kommunen skal sørge for at tjenestemottakere får individuelt tilrettelagte helse- og omsorgstjenester. Alle tjenester skal være tilrettelagt, enten det handler om helsehjelp, personlig assistanse, som praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, eller om målrettet utvikling av tjenestemottakerens funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet hindrer like m uligheter til selvstendig aktivitet og deltakelse. Universell utforming er en forutsetning for å fjerne eksisterende funksjonshemmende barrierer og hindre at nye oppstår. Universell utforming betyr at produkter, tjenester og omgivelser er utformet på en sl ik måte at de kan brukes av alle

å bryte ned funksjonshemmende barrierer i vår kommune, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder. Det vil si at all planlegging i utgangspunktet tar sikte på alle kommunens innbyggere Regjeringen hadde i 2019 hatt på høring forslag til gjennomføring av EUs direktiv med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner. Utdanningsetaten leverte har kommet med innspill til kommunens høringssvar om at Oslo kommune bør utarbeide en standard for tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon slik at det fremstår enhetlig ovenfor kommunens innbyggere Akkurat når det gjelder EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner, ga EU-kommisjonen alle de tre standardiseringsorganene i oppdrag å i felleskap produsere en harmonisert standard, som også skal være i tråd med forskriftene i USA. Resultatet kalles EN201549; Krav til universell utforming til IKT-produkter og tjenester

Universell utforming av tjenester standard

 1. g og tilgjengelighet i plan-og bygningsloven er knyttet opp mot diskri
 2. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. desember 2009 med hjemmel i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 35. Tilføyd hjemmel: Lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13. Endret ved forskrifter 17 sep 2012 nr. 892, 13 aug 2020 nr. 1637 (i kraft 1 nov 2020), 3 sep 2020 nr. 1720 (i kraft 1 nov 2020)
 3. g. Ombudet ser at det følger av Tides avtale med fylkeskommunen punkt 3.16 at holdeplasser skal leses opp på bussene
 4. g; 6.5 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan; 6.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere; 6.7 Rapportering innen HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS) 6.8 Bruk av konsulenter; 6.9 Andre bestillinge
 5. g, og prioritering av arbeidet. Planarbeidet bygger på Stavanger formannskaps vedtak 18. januar 2007: Det utarbeides en egen kommunedelplan for universell utfor
 6. g av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og likestilling for alle innbyggere, og at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Universell utfor
 7. g av nye boligkonsepter og tilpasning av eksisterende boligmasse

Ytelser for god romakustikk og taleforståelse i tråd med universell utforming er innarbeidet i revisjonen av norsk standard om lydforhold - NS 8175 Lydforhold i bygninger. For å forsterke lyden for personer som bruker høreapparat, kan ulike installasjoner, som lydforsterkningsanlegg, teleslynge mv. benyttes Universell utforming betyr at produkter, bygg- ten utformes i tråd med kravene til universell utforming. av universell utforming og dele erfaringer, kunnskap og kompetanse på tvers i og mel-lom kommunene. Vi håper temasamlingen vil gjøre det enkler Universell utforming vil si å planlegge og utforme produkter, omgivelser og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig, på en likeverdig måte. - Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse, for alle nordlendinger, og å motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne universell utforming og brukskvalitet utfører vi tjenester som kan være med på å gi ditt produkt en bedre posisjon i markedet. Et utvalg av våre prosjekter • Inkluderende identitetsforvaltning • Evaluering av tilgjengelighet og brukskvalitet ved e-valg • Brukskvalitet og tillitt på tingenes internett • Universell utforming i. Av disse er kun NS 8175 Lydforhold med som krav i forskrifte Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte

Veileder: universell utforming av uteområder

 1. g i årene som kommer. Planen legger grunnlaget for en samordnet og målrettet innsats i arbeidet med universell utfor
 2. g er utfor
 3. g og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utfor
 4. Støttekontakten vil kunne yte praktisk bistand til tilrettelegging av aktiviteter i dagliglivet. Individuell plan. Dersom du har behov for koordinering av tjenester kan dette gjøres ved hjelp av individuell plan, for mer informasjon, ta kontakt med NAV Lokalt
 5. g; ergonomi veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utfor
 6. Jeg savner imidlertid 1) en prosess modell som gir forutsigbarhet i leveransene fra Arkitektur (f.eks. TOGAF/ADM) og 2) en beskrivelse av hvordan andre rammeverk og standarder naturlig kan bidra / dra nytte av prosessen i ulike faser (ISO27001, NS7799, ISO31000, PPM, Risikoledelse, Prosjektveiviseren) og ville ha vært tydeligere om hadde tatt utgangspunkt i ADM og ikke bare Prosjektveiviseren

- gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester - utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet - bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsret Universell utforming handler mer enn noe annet om å skape et mer inkluderende samfunn for alle mennesker. Det handler ikke om å gjøre spesialtilpasninger for de få, men om å tilrettelegge for at alle mennesker, i alle faser av livet skal kunne ha de samme mulighetene til å kunne delta aktivt i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne

Bokvalitet og universell utforming. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Forhold som kan gi grunnlag for innsigelse kan være: At planleggingen ikke sikrer gode nok uteområder, lysforhold og miljøkvalitet, i tråd med statlige normer og retningslinjer Prosjektets hovedmål var å levere praktisk kunnskap om universell utforming av hverdagsteknologi til brukere, pårørende og fagpersonell for informerte valg og best mulig bruk av teknologien. Et delmål var å utvikle et rammeverk/sett av kriterier for vurdering av hverdagsteknologienes universelle utforming Universell utforming. Kople tar, igjen som første ladeoperatør, behovet for universell utforming seriøst. Det vil si utforming slik at også elbilister med bevegelseshemninger kan lade. Alle nye ladested vil få minst én lader med universell utforming og prioritet for de med en bevegelsesutfordringer universell utforming i fylket, og for å bidra til økt grad av universell utforming på alle samfunnsområder. Alice Rage, Camilla Stangeland og Cathrine Bakka fra Gand videregående med fylkesordfører Tom Tvedt. (Foto: Stina Steingildra Målet med å se universell utforming i sammenheng med standardisering er at universell utforming skal være en naturlig del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service. I forarbeidene i Ot.prp.44 (2007-2008) til den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er standardisering nevnt flere steder. Dette gjelder bl.a. bruk av.

NOU fra Universitets- og høyskolelovutvalget - Nyheter

 1. g av det fysiske arbeidsmiljøet i tillegg til de mer individorienterte virkemidlene. Det er også viktig at universell utfor
 2. g. Hvis testingen viser at nettstedet bryter regelverket, følger vi opp virksomheten til feilene blir korrigerte. Om nødvendig bruker vi pålegg om retting og dagbøter
 3. g av læringsmiljø seg om • Utfor

Lag en lekeplass med universell utforming - Ramplin

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Universell utforming må derfor bli et satsingsområde i kommende stortingsperiode og det må på plass øremerkede midler. DEL Leserbrev Universell utforming innebærer at produkter, omgivelser, programmer og tjenester skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker Yrkesutøvelse handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell Logg inn Forside Lov og Rett Byggesøknad & Saksbehandling TEK10 : Nye regler fra 01.07.10 krav til universell utforming. Del på vært interessant å se om alle disse kommunistkravene har støtte blant folk flest eller om det utelukkende er et produkt av. utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper; følge arbeidsplassens rutiner for kvalitetsutviklingsarbeid; planlegge og gjennomføre arbeidet i tråd med prinsippene for universell utforming av produkter og tjenester; Lesing. Hver dag vil tannhelsesekretæren: lese skilt, symboler på medikamenter; lese vaktliste

Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming

Universell utforming «Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med Husbanken forutsetter at byggverk som finansieres med investeringstilskudd er i tråd med Norsk standard for universell utforming er et verktøy som spesifiserer kriterier til bygninger, omgivelser, tjenester og produkter i henhold til. Eksperimentell utvikling kan omfatte fremstilling av prototyper, demonstrasjoner, fremstilling av piloter og testing og validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i sammenhenger som er representative for de reelle driftsforhold, med det primære formål teknisk å videreutvikle produkter, prosesser eller tjenester, som endelige form 6.2 Legge til rette for og assistere andre yrkesgrupper; Utføre arbeidet i tråd med prinsipper for universell utforming av tjenester og produkt; 6.2 Bruke relevante digitale verktøy i arbeidet « ‹ › I tillegg til utvikling og distribusjon av hjelpemidler, tilbyr Adaptor Hjelpemidler også universelt utformede produkter - taktile skilt, ledelinjer, trappeneser, m.m. Slike produkter er en viktig del av bymiljøet da de skaper tryghet og økt tilgjengelighet også for personer med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming er et begrep. Velferdsteknologi og universell utforming i byggeprosessen. Fagene IT, velferdsteknologi og universell utforming må vurderes i alle byggeprosjekt: Tidlig informasjon og deltakelse i planprosess; Avklare brukergrupper og behov for teknologi, mestring, aktivitet og tjenester; Sikre tverrfaglig samhandling og deltakelse i alle deler av byggeprosesse

Universell utforming kan defineres på følgende måte:Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. (Aslaksen et.al. 1997 Forside Oppussing og nybygg generelt Kjøkkenøy og universell utforming etter TEK10 ByggeBolig.no Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon 16.4 Betydningen av fysisk aktivitet for barn og unge 53 16.5 Uteanleggets utforming 54 og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling Loven omfatter skolens plikter til å sikre universell utforming i tråd med loven Indikatoren er bygd på to spørsmål knyttet til involvering av brukerne i utvikling av digitale tjenester, og arbeid med klarspråk. Strategiske mål for området som indikatoren ikke dekker er universell utforming og automatisering av regelstyrte prosesser Gnist har jobbet med brukerdesign og digitale løsningere i snart 20 år, og har betydelig styrke både faglig og kreativt. Vi har bred kunnskap om standarder, trender, krav til universell utforming og «best practise», og vi vet hvordan vi får nettsiden din til å kommunisere på best mulig måte

Bedre tilgjengelighet for alle - Norsk Turistutviklin

 1. g som det også kalles) er utfor
 2. g, velferdsteknologi og miljøterapi, samt bruk av sanserom (SimArena)
 3. g. Innloggingssidene som benyttes for disse innloggingsmetodene får i versjon 17.1 nytt design. Det nye designet er i tråd med designet som er brukt i Profil, roller og rettigheter. Sidene vil være responsive, som betyr at designet tilpasser seg til ulike skjermstørrelser

Universell utforming. Krav og regelverk. Tilsyn, rapporter og undersøkelser. For hvem og hvorfor. organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og Prosjektet ble i mai-juni re-planlagt i tråd med innretning forankret i KMD fagmøte 20. april 2020 og i Digdirs ledermøte 28. Med relativt enkle grep og helhetlig planlegging, kan uteområder gjøres universell utformet. God skilting, belysning og oversiktlige gangveier er bare noen av flere tiltak, sier Trine Tveter. Universell utforming handler ikke bare om å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for eksempel for foreldre med barn i.

samt bekjempe korrupsjon og hvitvasking i alle sine aktiviteter. Det inkluderer utvikling av produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger samt produksjon og drift. De samme kravene stilles til bankens leverandører. Sbanken drives i tråd med gjeldende instrukser, lover og regler Frontend-utvikling er teknologiutdanningen hvor visuell utforming møter koding, web- og UX-design. Det store behovet for frontend-utviklere nærmest garanterer jobb etter studiene tjenester eller produkter med ansvar og fullmakter til å drive tjenesteutvikling og -forvaltning. oppgaver som prosjektledelse og utredninger i tråd med tjenestedesign, smidig utvikling, skybasert utvikling, devops, innebygd personvern og universell utforming). • Arkitekturkompetanse innenfor oppgaver som dataforvaltning.

 • What happened at columbine high school on april 20 1999.
 • Koke smokker.
 • Bloggere i bergen.
 • Frukt gjennom sikkerhetskontrollen.
 • Sjømannskirken london.
 • E bike manufaktur erfahrung.
 • No se quien eres pelicula completa.
 • Monopolistisk konkurranse.
 • 2d tegneprogram gratis.
 • Tu darmstadt s103 23.
 • Fleischmann eisenbahn wert.
 • Kjøpe eikenøtter.
 • Campingplatz ahlbeck bungalow.
 • Live musik erfurt heute.
 • India bruttonasjonalprodukt.
 • Mrsa wunde symptome.
 • Relative specific volume.
 • Anbefalte katteluker.
 • Wohnen auf zeit bodensee.
 • Korstog.
 • Political liberalism international relations.
 • Hvordan bli kvitt stankelbein.
 • Originalt vitnemål.
 • Radio 8 webradio.
 • Rolling stones album of the year.
 • Kosmos 9 elevbok.
 • Krüger dirndl binden.
 • Tanzschule münster discofox.
 • Tanzschule münster discofox.
 • Bayern münchen uefa champions league.
 • Hpv fast partner.
 • Silvester hamburg hotel.
 • Rosenborg ajax høydepunkter.
 • Danebu kongsgård.
 • Mister lady neue kollektion.
 • Flug der dämonen heide park.
 • Snarfari bátar til sölu.
 • Maria mena i don t wanna see you with her.
 • Rosekrigene bok.
 • Chevrolet camaro 2018.
 • Skøyter lagtempo distanse.