Home

Hva er forskningsrådet

Organisasjon - Norges forskningsrå

Forskningsrådets formål er å skape forskning som gir innovasjon og bærekraft. Les mer om vår ledelse, styremedlemmer og våre virksomhetsområder her Forskningsrådet investerer i Forskning og innovasjon gjennom 15 porteføljer, som skal sikre at vi støtter de beste prosjektene. Porteføljene har hvert sitt porteføljestyre, med ansvar for å prioritere midler og sikre effekt av forskningen, gi råd og bidra til forsknings- og innovasjonspolitikken innen sitt ansvarsområde Forskningsrådet - Innovasjon i bedrifter Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til bedrifter som gjennomfører innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst

Porteføljer - Norges forskningsrå

Steinen som Norge er laget av

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet må ha et fullstendig budsjett. Budsjettet skal inneholde en kostnadsplan som viser alle kostnadene i prosjektet og en finansieringsplan som viser hvordan kostnadene skal dekkes Hva er en god dag for deg, hva er en trivelig morgen? Spørsmålene de ønsket å stille de fremtidige brukerne var mange. Forskningsrådet på Facebook siden Forskningsrådet på LinkedIn Forskningsrådet på Twitter RSS-feed. Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. Den uttalte hensikten med barometrene er å fremskaffe bedre oversikt over hva som foregår av innovasjon i kommunal og statlig virksomhet, hvordan det foregår og hva som er drivere og hindringer. Oversikten som fremskaffes i det statlige barometeret skal også benyttes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

Hvorfor bruker vi mellomleggspapir?

Forskningsrådet - Innovasjon i bedrifte

Cathrine Ulrikson . Forskning er aktiviteter og prosesser som på systematisk vis og ved hjelp av bestemte metoder tar sikte på å frambringe nye data, ny kunnskap eller nye perspektiver.Forskning foregår i hovedsak ved universiteter og høyskoler, samt ved forskningsinstitutter og i bedrifter av forskjellig størrelse og art, men det er ingenting i veien for at noen typer forskning kan. Det er uheldig og skaper uklarhet om hva Forskningsrådet ser som sine kjerneoppgaver og hvordan rollen fortolkes. Utkast til strategi har målformuleringer som ikke tydelig markerer Forskningsrådets kjerneoppgaver og rolle i et forskningssystem, men signaliserer en rolle som samfunnsreformator eller generell pådriver for endring og omstilling i økonomi og samfunn

Prosjektkanvas - Norges forskningsrå

- Hva er deres respons til Ketil Skogens oppfatning om frykten for provoserte næringsaktører? - Forskningsrådet frykter ikke provoserte næringsaktører, fastslår Enge. Politisk nyttetenkning. Ketil Skogen synes Enges svar er unnvikende og uklart og blir ikke beroliget av at ordet «legitimitet» byttes ut med «relevans» Hva har Donald Trump egentlig gjort for den amerikanske arbeiderklassen? forskning.no arrangerer i samarbeid med Forskningsrådet debattmøter om forskning og samfunn rundt om i landet. Hva du synes er bra musikk avgjøres på noen tusendels sekunder Har du et godt forslag til hva elevene kan forske på? Send en e-post innen 15. februar 2020 til mmo@forskningsradet.no med kort beskrivelse av din idé. Hva er Forskningskampanjen? Forskningskampanjen er et folkeforskningsprosjekt der elever hjelper forskere ved at alle gjennomfører den samme undersøkelsen Forskningsrådet er den viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen, Hva er mindre godt og ikke verd å satse på videre? Disse valgene tas ikke i et vakuum. Hver institusjon må vurdere sine styrker og svakheter sammenliknet med tilsvarende forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt

Hva er Grønn plattform? - forskningsradet

 1. Og hva betyr det at mange menn støtter opp om en konservativ familieforståelse som søker å gjenskape forsørgerrollen samtidig som forskning viser at menn er lykkelige i likestilte familier? Forskerne Svenkerud og Ballangrud har sett på medienes bruk av kvinnelige og mannlige professorer som kilder i VG og Aftenposten, og i hva slags saker de bruker dem som kilder
 2. MELDING FRA FORSKNINGSRÅDET: Vi i Forskningsrådet har de siste ukene hatt løpende dialog med næringsaktører, enkeltbedrifter og departementer for å gi råd og lytte inn slik at vi kan få på plass ulike typer nye tiltak for næringslivskundene våre. Vårt mål er å bidra til at forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet videreføres, at nye prosjekter [
 3. Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonsaktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver
 4. Forskningsrådet skal både gi penger, råd og evaluere forskningen, sier Gundersen, som mener det er som å sette bukken til å passe havresekken. Økonomiprofessor Gaute Torsvik er enig i at forskningsbyråkratiet, instansen mellom de som etterspør forskningsbasert kunnskap og forskerne, har blitt for tjukt, ugjennomsiktig og en aktør som stadig kommer med nye initiativ som legger.
 5. Forskningsrådet er på jakt etter ett eller flere byråer som skal bistå dem med strategisk kommunikasjon og digital markedsføring i en avtale som har en estimert verdi på 36 millioner kroner over maksimalt fire år. - Hva er status for konkurransen nå

- Det er ganske stort trykk, sier områdedirektør Kristin Danielsen i Forskningsrådet. Hun forteller om institutter som må permittere ansatte på grunn av viruskrisen, et næringsliv som brått er ute av stand til å bidra med finansiering, og stipendiater som ser klokka tikke ubønnhørlig ned mot innleveringsfrist uten at de får jobbet videre med prosjektene sine Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver

Hva kan Forskningsrådet finansiere? Finansiering av prosjekter i tidlig fase, for å adressere snubletrådene som hindrer prosjekter i å komme videre i kommersialiseringen Men: -Ikke et alternativ til privat kapital, prosjekter som er i posisjon til å oppnå annen finansiering er utenfor målgruppe Den gang, som nå, var det høyst uklart hva formålet med evalueringen egentlig er, og hva resultatene skal brukes til. Representanten fra Forskningsrådet som deltok i forrige fakultetsstyremøte kunne heller ikke svare særlig klart på dette, han sa noe om at vi vel kunne få innsikt i våre egne utfordringer og at det tross alt var politisk bestemt at det skulle foretas slike evalueringer Mange diskuterer og er opptatt av Forskningsrådet i Norge. Hva kan de andre lære av dere, spurte Arvid Hallén, Foss og Gran. — Skal man samarbeide i prosjekter er det viktig å involvere alle så tidlig som mulig, og at begge parter er med hele veien, sa Foss Forskningsrådet hadde i forkant av Forskningsdagene bedt et meningsmålingsbyrå finne ut hva folket mener om forskning.Hovedbudskapet fra en undersøkelse med mange problemstillinger og spørsmål ble at 46 prosent er enige påstanden om at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter, og dermed ikke er til å stole på. 37 prosent var «ganske enig», nesten like mange.

Søk Horisont 2020 - Norges forskningsrå

- Når Forskningsrådet skal velge ut hvilke søknader som skal få støtte, stiller de krav om dokumentasjon, fagfellevurdering, og organisering av prosjektene. Dette systemet er ikke nøytralt, og det ensretter hva som er god forskning Forskningskampanjen 2020: Finn fremmede arter Fremmede arter «Finn fremmede arter» er oppdraget i Forskningskampanjen 2020, som arrangeres av Forskningsrådet, Miljølære ved UiB og Artsdatabanken Gitt at Forskningsrådet trenger reform - hva bør gjøres? Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO, mener at Forskningsrådet bør deles opp igjen. Tore Wig, professor i statsvitenskap ved UiO, mener at selve søknadsprosessen kan reformeres for å imøtekomme kritikkverdige aspekter ved dagens modell

Muntlige møter og offentlige debatter om gjennomføringen av noe som Forskningsrådet allerede har vedtatt, er ikke egent til å skape den nødvendige oversikt og klarhet, hverken om hva man ønsker å oppnå, hva som er de beste virkemidlene for å oppnå dette, og hva som blir sannsynlige konsekvenser av de forskjellige alternativene Hva gjør Forskningsrådet for å hjelpe bedriftene under koronakrisen? Forskningsrådet har de siste ukene hatt løpende dialog med næringsaktører, enkeltbedrifter og departementer for å gi råd og lytte inn slik at de kan få på plass ulike typer nye tiltak for næringslivskundene

Muntlige møter og offentlige debatter om gjennomføringen av noe som Forskningsrådet allerede har vedtatt er ikke egnet til å skape den nødvendige oversikt og klarhet, verken om hva man ønsker å oppnå, hva som er de beste virkemidlene for å oppnå dette, og hva som blir sannsynlige konsekvenser av forskjellige alternativene Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad er tre norske kommuner som sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere har fått støtte til et felles prosjekt fra Forskningsrådet. Prosjektet har fått tittelen «Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen». - Hva er sosial bærekraft

Sette opp budsjett - Norges forskningsrå

Forskningsrådet har nylig besluttet å gi støtte til prosjektet i fire år med flere millioner kroner. AMK i Stavanger er stolt over å være en av bidragsyterne i utviklingen av simulatoren. De ser frem til å få et simuleringsverktøy som vil gi operatørene verdifull hjelp med et hands on treningsprogram til opplæring, resertifisering og egentrening Forskningsrådet - Transport 21 -hva skjer nå? Avdelingsdirektør, John Vigrestad, Næringsliv og Teknologi, Norges forskningsråd 05.11.2018 1. Forskningsrådet forskning innovasjon bærekraft. Bidratt til å bygge kunnskap og er: Fremkommelighet.

Bygger egen landsby: Hva er livskvalitet for personer med

4. Rapportering: Et viktig trinn i forskningsprosessen er formidling av resultatene, dette kan gjøres gjennom for eksempel foredrag eller ved publisering av artikler og bøker. Fasene er ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen, og kan også være overlappende. Dette avhenger av hva det forskes på og hvilken forskningsmetode man benytter seg av Forskningsrådet mener at det kan det knyttes fire hovedspørsmål til dagens grunnfinansieringsordning: • Hvordan virker dagens modell og hvilke langsiktige konsekvenser gir den? • Gitt en indikatorbasert fordelingsmodell som i dag, hva er gode resultatindikatorer? • Hva er en egnet modell for å regulere grunnbevilgningene Forskningsrådet har i tillegg knyttet til seg nærmere 2 000 eksperter for å vurdere søknadene Forskningsrådet mottar. Totalt mottar Forskningsrådet over 5 000 søknader hvert år. Hvor mye tid hver forsker bruker på å lage en søknad, vet ingen. Noen undersøkelser er gjort og kan indi­kere fire uker

Røttingen i Forskningsrådet har på sin side tatt til orde for et mål om 2,5 prosent. Så hva tror han om Asheims mål, er det realistisk? — Jeg tror det er potensiale i norske forskningsmiljøer til å kunne nå et slikt mål, men jeg tror ikke vi skal være så fokusert på selve prosentmålet BarnUnge21 er betegnelsen på en prosess som skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon rettet mot utsatte barn og unge. Dette er barn og unge som står i fare for marginalisering og utenforskap, og som over tid kan ha behov for bistand fra ulike hjelpetjenester. Strategiarbeidet skal fremme og initiere en. Forskningsrådet vil på grunn av koronasituasjonen gi et bedre tilbud til bedriftene ut 2020. Nå er det mulig å søke om et større støttebeløp, og kravet til egeninnsats reduseres. I Rogaland vil det si at bedrifter kan søke om kr 200 000 i støtte til forprosjekter. Egeninnsatsen reduseres fra 50 til 20 prosent

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk - for å bidra til utsliputt både i Norge og internasjonalt Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge. Forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen, tlf 414 55 513 / [email protected] Redaksjonssjef: Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 567; Personvernerklærin Horisont Europa er EUs program for forskning og innovasjon fra 2021 til 2027. Programmet kan deles i tre «søyler»: Framragende vitenskap: Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC),; Globale utfordringar og europeisk industriell konkurransekraf t: Her etableres det såkalte samfunnsoppdrag (missions) rettet mot. Hva er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon ( SFI)? Kortversjonen: • Et SFI er et langsiktig og stort forskningsprogram. Varigheten er åtte år og Forskningsrådet støtter typisk et SFI med 10-12 mill. kr per år. • Deltakerbedriftene og andre brukere bidrar med minst 50% av summen fra Forskningsrådet (altså.

forskning - Store norske leksiko

 1. Spørsmål: Hva gjør regjeringen for å hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom koronakrisen? Svar: Innovasjon Norges tilbud til gründere og vekstbedrifter er betydelig styrket for å hjelpe næringslivet gjennom krisen.Bedrifter kan blant få støtte gjennom ordningene for etablerer- eller innovasjonstilskudd, som har blitt styrket med 2,6 milliarder kroner
 2. Prosjektet AFINO har fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å lage et virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å skape nye tverrfaglige og sektoroverskridende læringsarenaer. - Senteret vil på den måten bidra med å bygge en felles forståelse av hva ansvarlig innovasjon er blant forskere, næringsdrivende og.
 3. Nyhet Milliontildeling fra Forskningsrådet til startup-prosjekt 29. april 2020 . To studenter ved entreprenørskapslinjen på Handelshøyskolen BI og en student ved NBMU har gjennom samarbeidsprosjektet Tap.it fått tildelt en million kroner av forskningsrådets STUD-ENT-ordning
 4. istrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen
 5. «Hva er galt med somalierne?» Sosiolog Katrine Fangen har opp igjennom årene støtt på spørsmålet i en rekke sammenhenger: fra journalister, fra politikere og i hjelpeapparatet. Det har gjort henne både nysgjerrig og frustrert
 6. Forskningsrådet har lenge vært aktiv i å utforme detaljerte satsingsområder og med politiserte programerklæringer om hva som er viktig i forskningen: fremme bærekraft, kjønnsbalanse, likhet, tverrfaglighet. Alt dette er viktige målsettinger, men det er ikke forskningsbyråkratiet som skal initiere og formulere slike politiske målsetninger
 7. Hva er status for bruk og tilgang til forskning, hvordan er systemene for læring og utvikling, hvilke kompetansekrav stilles og hva er barrierer? Foreslå tiltak som bidrar til at kunnskap blir til handling, og praksis blir til systematisert kunnskap. Arbeidsgruppen vurderte følgende: Hva skal til for at forskning tas i bruk

Lurer du på hva som skjer med hjernen når du snur døgnrytmen eller ikke sover nok? Og hvorfor den psykiske helsa henger sammen med søvnen din?På dette seminaret får vi høre fra ulike forskere på feltet. De vil snakke om alt fra blålys, melatonin, insomni hos barn og hva som skal til hvis man sliter med søvn.Arrangør: Rådet for psykisk helse Forskningsrådet: Endelig Plan S er klar (31.05.19) cOAlition S: Plan S - Principles and implementation; Plan S er klar - dette mener Forskerforbundet (Forskerforum 31.05.19) Plan S - hva og hvorfor? Det pågår en engasjert debatt i europeiske forskningsmiljøer om den omdiskuterte «Plan S», og det er ikke helt enkelt å henge med i.

Hva er innovasjon i offentlig sektor? - Norges forskningsrå

Hva jeg skal snakke om: Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Prosjektbanken Noen relevante programmer og satsinger Bedre helse og livskvalitet BEDREHELSE God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering BEHANDLING Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester HELSEVEL Fri Prosjektstøtte FRIPR Forskningsrådet og EU vil at forskere skal integrere kjønnsperspektiver i forskning der det er relevant. Det skal øke sjansen for forskningsfinansiering. Men hva er kjønnsperspektiver? Når er det relevant? Hvorfor er det viktig? Og hvordan skal man få det til Hva er riktig vei mot Open Access og Open Science? Forskningsrådet varsler at de vil følge opp kravet om grønn Open Access til forskningsresultater. Vi ønsker at Forskningsrådet tenker bredere enn dette, skriver rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen Velkommen til digital lanseringskonferanse for Horisont Europa, 26. oktober, fra kl. 10.00-11.30. Konferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører Meldinger fra Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet og Universitet -og høgskolerådet de siste årene om forskning og innovasjon peker ut internasjonalisering som ett viktig tverrgående mål for forskningspolitikken. Ett av de viktigste virkemidlene for å få dette til er internasjonal forskermobilitet

Hva vil Forskningsrådet prioritere fremover? - Vi vil prioritere å få fram gode prosjekter uavhengig av bransjer. Prosjekter som er drevet fram av næringslivet i samarbeid med forskningsinstitusjoner. Men Forskningsrådet har i sin strategi prioritert enkelte fagområder og temaer, som det kan være nyttig å ha i mente - En god forståelse av hva som trengs er avgjørende for et godt prosjekt. Forskningsrådet støtter også slikt forarbeid. I februar delte vi ut 1,745 millioner til prosjekter som skulle undersøke hva det er mulig for markedet å utvikle gjennom en førkommersiell anskaffelse. Vi vil lyse ut støtte til dette også kommende vinter. - Når det gjelder open access tar Forskningsrådet lite hensyn til at det er ulike meninger mellom forskerne. Direktør John-Arne Røttingen framstår som utålmodig, sier Thomas Brandt, som har skrevet bok om Forskningsrådet Forskningsrådet må ha ny arkitektur. - Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå? - Gjennomføringen av to viktige løft. Det ene dreier seg om å forberede utfasingen av et forskningsadministrativt system som er bygd i 1994. Planen er å skru det av i 2012

Norges forskningsrå

 1. Hva krever Forskningsrådet? I tråd med Forskningsrådets retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater (Open Access) skal det arkiveres en kopi av alle artikler som er et resultat av prosjekter finansiert av Forskningsrådet
 2. istrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. - Vi vet blant annet ikke hvor smittsomt viruset egentlig er, hva som bidrar til spredning, hvilke risikofaktorer som påvirker spredning og sykelighet og hvor alvorlig infeksjonen er
 3. Hva er forventningene til Forskningsrådet? Skal en nasjonal konkurransearena/Rådet ivareta hele spekteret av finansieringsbehov i UH-sektoren? Er det en feil ved den nasjonale konkurransearenaen hvis UH-personale mangler ressurser til å «utløse» sin forskningstid Eller er slik mismatch mellom tidsressurser og andr
 4. Det er riktig nok gitt litt midler fra forskningsrådet til prosjekter som omhandler oral helse. Blant annet er det gitt forprosjektmidler og midler gjennom offentlig sektor i PhD-ordningen. Men de større bevilgningene til forskningsprosjekter som bidrar til å bygge opp robuste og gode forskningsmiljøer, uteblir
 5. Deltakelse i ordningen er ikke rettighetsbasert. Institutter som ikke er med i ordningen, kan be Forskningsrådet vurdere om de oppfyller kravene i pkt. 4. Hvilke kvalifiserte institutter som får delta i ordningen, vil avhenge av en helhetlig vurdering og av at det stilles basisfinansiering til rådighet
 6. Aksjonsforskning er en form for forskning som utføres ved at den som forsker er tett på virksomheten eller området det forskes på. Retningen står i motsetning til forskning der forskeren trer inn i et område som utenforstående. Formålet med aksjonsforskning er å ha en direkte og umiddelbar påvirkning av forskningsområdet
Hva godt har akademia av kunstnerisk utviklingsarbeid

Forskningsrådet - Innovasjon i Hva lette du etter? Send inn Tilbake til toppen. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 00 Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo Akersgata 13, 0158 Oslo Kontoret er inntil videre stengt for publikumshenvendelser. Elektronisk fakturaadresse. Sosiale medier. Besøk oss på Twitter Hva vurderer Forskningsrådet er de største utfordringene for å sikre god måloppnåelse? Hva kan Forskningsrådet gjøre annerledes og eventuelle forslag til tiltak. Strategisk område: Økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv «Forskningsrådet skal utløse forskningsbasert innovasjon som gir økt konkurranseevne i næringslivet Det er heller ikke noen ulempe å være fra en region hvor mange har kjent på kroppen hva det vil si å miste jobben, mener hun. - Jeg har helt tydelig sett hvor viktig det er for den enkelte at det er en mulighet for omstilling. Mange som jobbet seg opp i «oljå» har bare vært i «oljå». Nå trenger de ny, formell kompetanse

Hva er erfaringene fra fagmiljøene? Dessuten: Forskningsrådet lanserer sin nye strategi. Hva betyr det for institusjoner og fagmiljøer i institutt og UH-sektor? Direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen kommer. Konferansen arrangeres av FFA og UHR. Program - Nå er Forskningsrådet en forholdsvis godt trimmet organisasjon, så det er ikke veldig mye å ta av uten at det vil ramme aktivitetene våre på et eller annet vis. Jeg kommer til å sette i gang en ny intern gjennomgang av hva som er vårt samfunnsoppdrag, og i den forbindelse se på hva vi skal kutte ned på Hva er: Statistikk, utredninger, evalueringer, strategier, innspill til stortingsmeldinger, langtidsplan for forskning m.m. Dialog med næringslivet, myndighetene og forskningsmiljøene. Forskningsrådet brukte i 2015 120 millioner kroner på dette, men ser for seg at det er mulig å spare 8 millioner på å kutte antall årsverk og 2,5 millioner på å redusere kjøp av varer og tjenester

Morgenfugl eller nattugle?Koordinering møtte veggen | statogstyringTar hele utviklingenForskning på lukkede anlegg i gang | NofimaForskningsrådet kan lære av Agder - Universitetet i AgderBergen kommune - Ta phMetaforer og retorikk trumfer fakta i debatten om

Blant tiltakene er at Forskningsrådet vil bevilge penger til nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av året, og det er satt av i overkant av 1,2 milliarder kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet. Koronakrisen rammer det norske næringslivet hardt, understreker administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet OECD-rapport. Rapporten, som nå er publisert, er todelt. I den ene delen formuleres et teoretisk og metodisk rammeverk for tverrfaglig forskning, sammen med råd til forskningsutførende organisasjoner, forskningsfinansiører og myndigheter om hvordan vi best tilrettelegger for, og nyttiggjør oss av, transdisciplinary research (TDR) Forskningsrådet innvilget Folkehelseinstituttets søknad om kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskning, og vi inngikk kontrakt 14.2.2019. For å svare på spørsmålet om hva som er «likt og ulikt, hvor våre spesielle styrker og utfordringer ligger sett i en nordisk/internasjonal kontekst»,. Hva kjennetegner kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet? Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger. Påmeldingssystem av Pindena A Tore Wig foreslår i Minerva 2. oktober at Forskningsrådet innfører en totrinnsmodell for søknadsbehandling: først en kort søknad, deretter en lengre søknad for de som kommer videre til neste runde.. Forskningsrådets Nina Hedlund er rask med å avvise forslaget med begrunnelsen at prosessen kommer til å ta lengre tid. Avvisningen fremstår som svakt begrunnet Forskningsrådet og EU-nettverket FINN EU planlegger en ny mentorordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å søke Horisont 2020/Horisont Europa. Målet er å gi aktørene skreddersydd og gratis hjelp. Søknadsfrist er 1. desember. Ny mentorordning i Horisont2020. Søknadsfrist er 1. november. Foto: Horisont 202

 • Innrede liten stue.
 • Hvordan sy halskant på strikkegenser.
 • Kommune definition.
 • Dalen snøfreser.
 • Lekekasser barn.
 • E bike manufaktur erfahrung.
 • Mochi bergen.
 • Kjernetemperatur ørret.
 • Syndefallet snl.
 • Kampoppsett eat move sleep bodø.
 • Vilken macbook pro ska jag köpa 2018.
 • Barley korn.
 • Versleten knie leeftijd.
 • Jobbe på svalbard skatt.
 • Wesley snipes movies.
 • Fosterhjemsavtalen 2017.
 • Twirling baton kaufen.
 • Ancient olympics.
 • Udo lindenberg udopia titel.
 • Großer garten hannover laternenumzug.
 • Victory dance kongsvinger.
 • Gratis blomsterbilder.
 • Adobe photoshop elements 11 zwei bilder zusammenfügen.
 • Liste over europas største elver.
 • Großer garten hannover laternenumzug.
 • Ålesund vgs ansatte.
 • Renholdspriser.
 • Hva betyr cacib.
 • Allee parkoló térkép.
 • Hva er atman i hinduismen.
 • Erstanmeldung online banking postbank.
 • Liste over europas største elver.
 • Transitautobahn ddr karte.
 • Danebu kongsgård.
 • Smartstore 24.
 • Stadt amberg steueramt.
 • Spenning.
 • Nymfe mytologi.
 • Samhain kelten.
 • Start menu troubleshooter for windows 10.
 • Klarna login.