Home

Skatteloven § 5 10

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) - Kapittel

Skatteloven er inndelt i 19 kapitler. Mens kapittel 1 gir alminnelige bestemmelser, fastsetter kapittel 2 hvem som har skatteplikt og skattepliktens omfang. Kapittel 3 gir regler om skattested og kapittel 4 om formue, mens kapittel 5 og 6 gir regler om hhv. bruttoinntekt og inntektsfradrag Arbeidsinntekt (§§ 5-10 - 5-15) § 5-10. Fordel vunnet ved arbeid § 5-11. Utgiftsgodtgjørelse § 5-12. Naturalytelse § 5-13. Særlig om privat bruk av arbeidsgivers bil § 5-14. samt om begrensning av fradragsrett for renter etter skatteloven § 6-40 fjerde ledd..

I skatteloven § 5-10 nevnes lønn og annen godtgjørelse som f.eks. drikkepenger. Drikkepenger vil dermed som utgangspunkt være trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-6. Historisk sett er det imidlertid mye som tyder på at det kun har blitt praktisert trekkplikt for prosentlønnet serveringspersonale skatteloven § 5-10 første ledd bokstav a (lovdata.no). Hovedregel: Lønnskomponenten av et stipend er skattbar sammen med eventuelle overskudd (differansen mellom stipenbeløpet og godkjente utleggsrefusjoner). Refusjon av utlegg må dokumenteres på ordinær måte Videre følger det av skatteloven § 5-10 bokstav b at den slik skatteplikt også omfatter honorar for styrearbeid. Også styrearbeid i sameier og borettslag omfattes av bestemmelsen. Av skatteloven § 5-15 første ledd bokstav i fremgår det imidlertid at det ikke skal betales skatt av arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og som er under grensen for lønnsinnberetning 2 som må gjøres mot det skatterettslige virksomhetsbegrepet. Skatterettslig skilles det ikke mellom arbeid i og utenfor tjenesteforhold likt, se skatteloven § 5-10 a.1 Noen klar grense mellom arbeidstakere og frilansere vil det derfor ikke være nødvendig å trekke. 1.2 Avgrensninge I skatteloven § 5-10 e) foreligger hjemmel for å gi oppreisningserstatning skattefritt inntil halvannen ganger Grunnbeløpet i Folketrygden (som i 2006 er 62.892). Også de skattemessige forhold vil dermed trekke i retning av at taket for oppreisningserstatning vil være på ca 100.000 kr

Skattyters rettigheter etter avtale om pensjon over driften skal anses som arbeidsinntekt, jf. skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-10 bokstav d. Engangsbeløp til avløsning av pensjonsrettighetene kan ikke fritas for beskatning i medhold av skatteloven § 5-40 tredje ledd ved investering i IPA sktbl. § 5-10, 3. ledd. Arbeidsgiveravgift: Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av fordelen, Fordel ved innløsning eller salg av opsjoner i arbeidsforhold regnes som fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven § 5-10, og fordelen verdsettes og tidfestes etter særregelen i skatteloven § 5-14 (3) bokstav a Etter skatteloven § 5-10 bokstav b er godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. Slik godtgjørelse er dermed også trekkpliktig. Godtgjørelsen er trekkpliktig også om vervet som styremedlem mv. er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet

Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) - Lovdat

Det følger av skatteloven § 5-10 bokstav b at godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, skal anses som fordel vunnet ved arbeid. Av slik godtgjørelse skal det betales arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 annet ledd annet punktum Feriepengene er skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-10 første ledd a. Forsinkelsesrenten anses som avkastning av fordring og vil være skattepliktig inntekt i henhold til skatteloven § 5-20 melen til problemstillingen er i skatteloven § 5-1 i kapittel 5 om alminnelig inntekt - brutto-inntekter. De øvrige paragrafer kan ses på som innskrenkinger eller presiseringer av paragra-fen. For eksempel så blir inntektskilden «arbeid» presisert i § 5-10 første ledd, mens § 5-1 Fordi kreditten i angjeldende sak mangler de vesentligste kjennetegn på et lån i arbeidsforhold, har Skattedirektoratet kommet til at reglene om rimelig lån i arbeidsforhold, jf. skatteloven § 5-12, ikke kommer til anvendelse på kreditten. Partene må derfor fastsette verdien av kreditten til dennes markedsverdi 3 Skatteloven § 5­15 (1) bokstav h. 4 Skatteloven § 5­10 bokstav e. 5 Arbeidsmiljøloven § 2­4 jf. 2­5. 6 Skatteloven § 5­1 (1). 7 Skattelovkommentaren 2003­2004 punkt 1.4 bokstav d med videre henvisninger til forarbeider og bestemmelsens formål. Sekretariatet viste også til Zimmer, Lærebok i skatterett 2014 s. 162

Skattereglene for drikkepenger - Skatteetate

Utbetaling av stipend - For ansatte - Universitetet i Osl

Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag - Jussportale

 1. - Hovedregelen i skatteloven § 5-1 er at enhver fordel vunnet ved arbeid er en skattpliktig inntekt. Det er videre presisert i § 5-10 bokstav b at skatteplikten omfatter honorar for styrearbeid. Dette gjelder selv om det dreier seg om et boligsameie eller borettslag, forteller advokaten
 2. Ved endring i skatteloven §§ 5-10 og 5-15 i 2011 (LOV-2011-12-09-52) ble ordningen frikoblet fra overenskomstene i arbeidslivet og allmenngjort. Både lovendringene og forslagene til forskriftsendringer betegnes som en videreføring av gjeldende ordning.
 3. Det følger av sktl § 5-10 første ledd bokstav b, at godtgjørelse som medlem av styre skal anses som fordel vunnet ved arbeid. Under forutsetning av at det betales godtgjørelse for styrearbeidet, og at denne godtgjørelsen skal beskattes som arbeidsinntekt, kan Skattedirektoratet ikke se at innsenders deltakelse i sameiets styre påvirker virksomhetsvurderingen etter sktl § 5-30
 4. etter § 5-10-1 ikke kan trekkes i etter tabell, eller sombiarbeidsgivere skal bruke, samlet skatt fordelt etter skatteloven § 2-13, settes forskuddet til det beløpet som ventes å falle på hver av dem. (2) For ektefeller som skal lignes særskilt, jf. skatteloven § 2-11, legges ande
 5. skatteloven § 5-10 bokstav a (lovdata.no). Dette gjelder f.eks. hvis arbeidet eller den økonomiske aktiviteten er utført for å oppnå prisbelønningen, f.eks. ved konkurranser eller lignende. Da er prisbelønningen er en påregnelig følge av arbeidet eller den økonomiske aktiviteten
 6. Hovedregelen i skatteloven § 5-1 er at enhver fordel vunnet ved arbeid er en skattpliktig inntekt. Det er videre presisert i § 5-10 bokstav b at skatteplikten omfatter honorar for styrearbeid. Dette gjelder selv om det dreier seg om et boligsameie eller borettslag
 7. Kildehenvisning: Skatteloven §§ 5-1, 5-10, 10-11 KOMMENTA D. Vedtak til lovom endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) I I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) gjøres følgende endringe 2.3 Skatteloven § 13-1 Det presiseres at innenfor norsk rett så må eksempelvis utbytte være lovlig, jf. sktl § 10-11 2.ledd, er det ikke det.
Styregodtgjørelse og skatt | Huseierne

5.10 Enøk-investeringer.. 10 6. Landbruksbeskatning ringsforslag i skatteloven for å erstatte dagens topp-skatt med en ny trinnskatt, og viser til at trinn, satser og innslagspunkt behandles i Innst. 3 S (2015-2016) punkt 4.3. Komiteens medlemmer fra Arbeider hele utgiftsgodtgjørelsen vil da være skattepliktig i sin helhet, jf. skatteloven § 5-1 første ledd, § 5-10 og § 5-11 andre ledd bokstav b. Utgiftsgodtgjørelse til fly, hotell mv. vil da kunne være skattepliktig i sin helhet dersom arbeidstaker jobber 11 kalenderdager i strekk på et annet sted enn hvor man normalt utfører sitt arbeid # Jf. skatteloven § 5-1 (1) og § 5-10 ff. En ordning med avlønning i krypto­valuta er kanskje ikke så utbredt i Norge, men internasjonalt finnes eksempler om både en politimann i USA og en hockeyspiller i Danmark som lønnes i bitcoin. Kryptovaluta som kapitalinntekt

Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskaontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig formål jf. skatteloven § 2-32 første ledd.1 Av skatteloven § 2-32 første ledd fremgår at; Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt. Bestemmelsen er sentral ettersom den utgjør ett unntak fra hovedregelen om skatteplikt fo Kildehenvisning: Skatteloven §§ 5-1, 5-10, 10-11 KOMMENTAR Godkjent / Mindre mangel / Mangel / Alvorlig mangel / Ikke aktuelt 3.11.2 Kontroller at det foreligger reelle låneavtaler dersom det er utstedt lån til eller fra aksjonær eller ansatte. Kildehenvisning: Skatteloven §§ 5-1, 5-10, 10-11 KOMMENTA § 18-5-10 annet ledd skal lyde: (2) For driftsmiddel som avskrives iht. skatteloven § 18-6 første ledd, kan den gjenstående levetid som er utledet av avskrivningsreglene fravikes dersom skattemyndighetene på bakgrunn av befaring etter § 18-5-13 finner å måtte legge til grunn en annen gjenstående levetid for driftsmidlet

Oppreisningserstatning (tort og svie) ved uberettiget

 1. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Personlig skattyter med inntekt som er skattepliktig etter § 5-10 gis fradrag i inntektsskatt og trygdeavgift på 6 000 kroner fra og med det inntektsåret vedkommende fyller 62 år til og med det inntektsåret vedkommende fyller 66 år
 2. Når det gjelder mulige fradragsbegrensningsregler, se pkt. 4.5.10 på side 51 i høringsnotatet, er det tilstrekkelig å trekke frem at en slik regel vil kunne øke belastningen for bl.a. oljeselskaper, fra 22 % av kostnaden som nevnt ovenfor, til 100 %. Det vil være uheldig i disse tider
 3. Skatteloven har flere bestemmelser som regulerer utbytte, gevinst og tap, og som det ikke foreslås endringer i. 5.10.1 Innledning og sammendrag . Enovas støtteordning til enøk-investeringer i private boliger ble utvidet med virkning fra og med 2015

Now showing items 1-1 of 1. title; issue date; submit date; ascending; descending; 5; 10; Sktl. § 14-90 og vilkåret overveiende motiv Ejendomsværdiskatten for en ejendom opgøres på helårsbasis efter §§ 5-10. Hvis ejendommen ikke kan tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand i hele indkomståret, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat forholdsmæssigt, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Ved erhvervelse af en bolig anses ejendommen for at tjene til bolig for den skattepligtige eller dennes husstand fra. 5 Jf. skatteloven § 5-1 (1) og § 5-10 ff. 6 Jf. skatteloven § 5-1 (1) og § 5-20 (1) bokstav a-d. 7 Ot.prp. nr. 86. (1997-1998) merknader til § 5-1. 8 Jf. skatteloven § 5-20 (1) bokstav b. ning ved beregning av personinntekt ved virksomhet, jf. nedenfor. 200 000 eier kryptovaluta Ifølge en undersøkelse utført tidligere Skatteloven §§ 5-1, 5-10 og 12-2 bokstav f er beskatningshjemler for arbeidsgenerert inntekt. På bakgrunn av ovennevnte uttalelse fra finansministeren og forarbeidene, finner Skattedirektoratet at tilsidesettelse ved bruk av skatteloven § 13-1,. Alt om flislegging; materialer, konstruksjoner, planlegging og utførelse last ned PDF Arne Nesj

F. Vedtak til lovom endringer i skatteloven I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endrin skatteloven, og så eventuelt til forskrifter og andre rettskilder. Løsningsforslaget nedenfor tar utgangspunkt i hovedregelen om hva som er skattepliktig inntekt. Hovedregelen om skatteplikt fremgår av skatteloven § 5-1. Enhver fordel vunnet ved arbeid er skattepliktig inntekt, jf. § 5-10

Skatteloven § 16-40 inneholder en særregel om direkte fradrag i skatt for kostnader jf. forutsetningsvis skatteloven. § 14-5 annet ledd a annet punktum og Ot. Skattemessig verdi på varelageret er anskaffelseskost, dette står skerevet i skatteloven § 14-5. (-10) (Synes du svaret var godt eller dårlig?) Ditt svar Skatteloven § 10-34 femte ledd gir regler om endring av RISK-beløp; såkalt differanse-RISK. Etter gjeldende rett skal som nevnt endring av ligning etter at et selskap er oppløst ikke påvirke aksjonærenes inngangsverdi, jf. skatteloven § 10-37 tredje ledd tredje pkt. Det er ikke gjort unntak for de tilfeller der et selskap oppløses i forbindelse med en skattefri fusjon eller fisjon Reglene om personinntekt er tatt inn i skatteloven kapittel 12. Hva som er personinntekt, fremgår av § 12-2. Det følger av § 12-2 første ledd bokstav a at fordel vunnet ved arbeid, jf. henvisningen til § 5-10, er personinntekt. Lønn som Renate har mottatt fra sin arbeidsgiver,er skattepliktig so Representasjon er tiltak som blir gjort til andre utenfor bedriften, for å knytte eller bevare forretningsforbindelser. Typiske eksempler på representasjoner er reiser, servering, gaver, og lån av firmahytta

Spørsmål om avløsning av driftspensjon ved investering i

 1. I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring; I Lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver oppheves. I I lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringe
 2. 3 skatteloven § 8-2 «skogbeskatning».....11 4 skog - sÆrskilt lignet skog - husbehovskog - skog utenfor virksomhet.. 12 4.1 skog som utgjØr virksomhet alene eller sammen med aktivt drevet jordbruk 5.10 snØscooter/atv.
 3. Uenigheten om forslaget til skatteloven § 6-32 gjelder kun satsen i første ledd bokstav a. Forslaget til skatteloven § 6-32 første ledd trekkes likevel av praktiske grunner tilbake i sin helhet, men fremmes på ny i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) med ønskede endringer i første ledd

Opsjoner i arbeidsforhold - Innløsning/salg av opsjoner

Norge har ikke internrettslig hjemmel for å skattelegge stipend så langt stipendene ikke er vunnet ved arbeid, virksomhet eller kapital, jfr. skatteloven § 5-1 og skatteloven § 5-10. Kan jeg få støtte til flere år av graden, dersom jeg har valgt en flerårig grad i USA? Nei, dessverre Skatteloven Online book is a bestseller this year, I really wanted to have the book. When I tried to get the Skatteloven Kindle book, I seek to bookstores, but it is very regrettable turned out that I had run out. But even though I'm sad because it can not have the Skatteloven Download book, I can understand, because this book many are looking for and want to get it Etter skatteloven § 11-22 kan Finansdepartementet samtykke i at inntekt ved realisasjon av fast eiendom, virksomhet, aksjer eller selskapsandeler, skal være fritatt for skattlegging eller skattlegges etter lavere satser enn de alminnelig fastsatte. (2004-2005) avsnitt 6.5.10 Skatteloven § 10-33 gjelder tilsvarende ved arv og gave av andel i selskap med deltakerfastsetting. § 5-10 Virkning av saksbehandlingsfeil. Er reglene om behandlingsmåten i denne loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak,. Skatteloven § 4-16 overskrift og første ledd første punktum skal lyde: § 4-16 Livsforsikringspolise. Verdien av livsforsikringspolise som ikke omfattes av § 4-2 første ledd j, jf. § 4-2 annet ledd, settes til gjenkjøpsverdien. Overgangsregel til skatteloven § 4-2 annet ledd (jf. lov av 15. desember 2006 nr. 81 del VII) oppheves. I

5-6.4 § 5-6 første ledd bokstav a - Forskuddstrekk i lønn ..

Skatteloven med kommentarer Per Helge Stoveland (red.), Hugo P. Matre, Elin Sund og Svein T. Sønning Innledning ved Frederik Zimmer. Skatteloven med kommentarer.indd Skatt (av norrønt skattr) er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Mangelen på konkrete vederlag skiller skatter fra betalinger for offentlige tjenester ().Skatters hovedformål er å finansiere offentlig forbruk og investeringer, og overføringer til den private sektor.. Skatter deles ofte inn i direkte og indirekte skatter

For øvrig vises til avsnitt 6.5.10 Reglene om skattefrihet ved omorganisering og fritaksmetoden. Departementet vil komme tilbake til spørsmål om konsekvenser av innføring av fritaksmetoden for de skattemessige kontinuitetsmekanismer som oppstilles bl.a. i lempningspraksis etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten - Bør skatteloven § 14-90 oppheves eller videreføres? Grønnestad, Tor Magne ( The University of Bergen , 2017-07-06 ) Professor emeritus Frederik Zimmer har utredet en lovfestet generell skatterettslig omgåelsesnorm Skatt ved uttak av immaterielle eiendeler etter skatteloven § 9-14: med en EØS-basert analyse Fjeldsøe, Christian L ( The University of Bergen , 2012-06-01 ) Skatteloven § 9-14 innfører skatt ved uttak av immaterielle eiendeler fra norsk beskatningsområde, uten at skatteyter gis rett på utsettelse med skatteinnbetalingen Skatteloven § 8-12 er nå foreslått opphevet, jf. Ot.prp.nr. 1 (2008-09) avsnitt 7.2.2. Bestemmelsens innhold videreføres likevel for selskaper med skattekreditter fra den gamle rederiskatteordningen, jf. forslaget til endring i overgangsreglene til endring i skatteloven §§8-147, 8-15 og 8-17, vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107

Skatteloven. Skatteloven har blant annet regler om hva som regnes som inntekt, hva man kan få fradrag for og regler om formuesskatten. Les mer om skatt. Tvangsfullbyrdelsesloven. Tvangsfullbyrdelsesloven inneholder regler for inndrivelse av fordringer ved tvang Illustration: Trafik&Veje Analysen fra Vejdirektoratet viser, at hvis vi reducerer trafikken på de belastede motorveje med 5-10 pct., kan vi reducere forsinkelsen med helt op til 50-90 pct. Et konkret eksempel: hvor det normalt tager omkring 19 minutter at køre vest om København på Motorring 3 i myldretiden, falder rejsetiden til under 12 minutter, hvis man fjerner bare 5 pct. af trafikken Det rettslige grunnlaget for NSFs utbetalinger er avtalen med den enkelte bidragsyter, mens det rettslige grunnlaget for behandlingen som skjer i anledning skattetrekket er den rettslige forpliktelsen som følger av skatteloven § 5-1, jf. § 5-10. Medlemsbutikke

5.10.2020. Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og stiftelser. Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen ble fastsatt 26. mai, og erstattet da forskrifter fra 27. mars som var gitt i medhold av koronaloven Ifølge skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a) Trolig vil prisene stige med 5-10 pst i De kan ha råd til en hytte, men Det vil hjelpe norsk økonomi, kutte CO2 snitt,. Skatteloven bygger på det prinsipp at ethvert selskap m.v. skal betale skatt av formue og inntekt. 1 I skatteloven oppstilles unntak fra denne generelle regel. Sktl første ledd fritar institusjoner og organisasjoner som ikke har erverv til formål for skatt av formue og inntekt. Etter første ledd er: 1 Skatteloven 2-2 (2) og skatteloven kap. henhold til skatteloven var å betrakte som forsørget av avdøde, et beløp som tilsvarer full lønn for 2 måneder. Tilsvarende gjelder for avdødes samboer. Med samboer menes person som har hatt samme bopel som den ansatte i minst 2 år (registrert i Folke-registeret) eller som har samme bopel og felles barn med arbeidstaker

Arbeidsinntekt - Wikipedi

Fyrstedømmet Andorra (katalansk: Principat d'Andorra) er et lite land som ligger mellom Frankrike og Spania i den østlige delen av fjellkjeden Pyreneene.Gjennom århundrer har Andorra vært et fyrstedømme med to samfyrster som statsoverhoder: biskopen av Urgell og Frankrikes statsoverhode Skatteloven 13-1 fungerer som en tilordningsregel 3 i interessefellesskap. . 5. 10 Aksjeloven 3-8 er en bestemmelse som oppstiller formkrav til hvordan avtaler mellom selskap og dets eiere eller dets ledelse skal gjøres. Den inneholder likevel også materielle krav til avtalens innhold (Gjelder pr. januar 2020, Skatteetaten, Skatteloven) Tekniske krav En selvstendig boenhet må ha egen inngang, kjøkken, ett eller flere oppholdsrom/soverom, sanitærrom og nødvendige birom.

Oppgrossing av nettolønn ved arbeid i utlandet Deloitte

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav . Detalje

 • Kühne dressing.
 • Bad gastein sneeuwzeker.
 • Chipotle new york.
 • Sannsynlighet tabell.
 • Kinogutschein ulm.
 • Bridesmaids.
 • Nmk hamar neglespretten.
 • Briard in not österreich.
 • Countdown timer event.
 • Hameln hochzeitskleider.
 • Limtredrager styrke.
 • Veranstaltung gummersbach heute.
 • Hugendubel fünf höfe.
 • Usps international sweden.
 • Smerter i bekkenet ikke gravid.
 • Tett nese.
 • Ansiktsvask menn.
 • Leilighet til leie bærum.
 • Pyreneene.
 • Aller bøying.
 • Windows mail anhänge lassen sich nicht öffnen.
 • Bø møbelsenter.
 • Pilen sykkel.
 • Comfort lier.
 • Trabajo en nueva york sin saber ingles.
 • Bilderrahmen set verschiedene größen.
 • Tele2 iseteenindus.
 • Tegn på flørting.
 • Demontere a stolpe.
 • Persevs.
 • Armeringsnett k189.
 • Kikaninchen spiele kostenlos.
 • Kabelskotang uisolert.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven bergen.
 • Marisol nichols age.
 • Aditro akasia.
 • The foreigner kritik.
 • Etnisk rensing rwanda.
 • Chanel parfyme herre.
 • Anbefalte katteluker.
 • Merkelig smerte i hodet.