Home

Rek endringsmelding

The aim of the Health Research Act is to promote good quality, ethically acceptable medical and health research. REC carries out an assessment as to whether research is undertaken in an acceptable manner REK vil vurdere om prosjektets godkjenning kan opprettholdes under de nye forutsetningene. Prosjektendringer kan for eksempel være. endringer i design og analyse; ny kunnskap om risiko, ulempe og/eller nytte for forskningsdeltakerne og/eller andr 4.2.3 Endringsmelding til REK og evt. andre myndigheter. Planlegges det vesentlige endringer i prosjektet, skal prosjektleder sende melding til REK i eget skjema i saksportalen SPREK. Se prosedyre i eHåndbok (id 13300)

Endringsmelding er kun nødvendig dersom endringen gjelder lagringssted og/eller utlevering av data. I slike tilfelle må det fylles ut internt meldeskjema: Melding til Personvernombudet ; Velg alternativet Endringsmelding Alle andre endringer i helseforskningsprosjekter skal kun meldes til REK The Project Amendment form (Prosjektendring) is used when the Chief Investigator is to apply for continued approval for the project under terms

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2021. Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2016 for lønnstakere og pensjonister var 30. april 2020. Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2016 for personlig næringsdrivende var 31. mai 2020 Endringsmelding . Dersom det planlegges vesentlige endringer i prosjektets formål, metode, tidsforløp eller organisering, skal det sendes melding til REK i eget skjema i saksportalen til Regional etisk komite. Dersom det er en legemiddelstudie skal endringsmelding i tillegg sendes til Statens Legemiddelverk (SLV) For informasjon om prosjekter sendt inn før 5. mai 2009, må du kontakte den enkelte REK. Prosjektregisteret oppdateres ikke etter juni 2019. Nytt prosjektregister vil være på plass i løpet av våren 2020 se https://rekportalen.no . Søkeveilednin

Dersom inn- og utførsel ikke beskrevet i opprinnelig REK søknad, må det sendes endringsmelding til REK. Er det tvil om godkjenningen og samtykke er dekkende for utlevering, skal spørsmålet forelegges REK. Overføring til og fra utlandet . Enhver overføring av biobankmateriale til forskning, skal være samtykket til og godkjent av norsk REK Bekrefte biobankstatus eller legge til data for REK-godkjent forskningsbiobank. Hvis du som ansvarlig for en REK-godkjent biobank oppdager feil eller mangler i data som er registrert i Biobankregisteret, meld fra til REK eller send endringsmelding for forskningsbiobanken til REK via den nye REK-portalen Ordet endringsmelding brukes likevel som en felles betegnelse for forskjellige av de typene meldinger, varsler og krav som standardene har bestemmelser om. Når byggherrene mottar disse endringsmeldingene må de være ekstra på vakt for å reagere riktig på meldingene I så fall må prosjektleder skrive en ny forskningsprotokoll og søknad til REK for godkjenning. Dersom formålet med et godkjent prosjekt endres vesentlig, må det også sendes endringsmelding eller ny søknad til REK. Avidentifisere og anonymisere data # Opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner regnes som personopplysninger 01.07.2020 har REK også godkjent endringsmelding, hvor bl.a. tidligere prosjektmedarbeidere er meldt ut av arbeidet med prosjeket, mens nye prosjektmedarbeidere er meldt inn. Informasjonsskriv til deltakere er revidert og godkjent, dato for prosjektslutt er oppdatert

REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig

 1. Dersom du oppdager at du har gitt feil eller manglende opplysninger i skattemeldingen, trenger du ikke lenger klage for å få rettet opplysningene. Du kan i stedet selv endre opplysningene ved å sende en endringsmelding. Skjema for 2017 finner du under Tidligere versjoner av skjema Skjema for 2018 finner du he
 2. Pålegg om endrings- og tilleggsarbeider Imidlertid kan også en endring av entreprenørens forpliktelse pålegges ved en irregulær endringsordre. Kort sagt er en irregulær endringsordre alle slags berettigede pålegg om å utføre et arbeid som innebærer en endring av det opprinnelig avtalte, som ikke gis ved en skriftlig endringsordre. Endringsordre Oppdragsgiver har rett til å bestille.
 3. Endringsmelding. oldnew. Aspirant . 53 norge 1. Vi har fått godkjent bygging av enebolig,men ønsker nå å gjøre endringer innvendig i dette huset. Vi ønsker nå å lage en leilighet til utleie i underetasjen. Hva må vi gjøre for å få dette til? Er det kun å sende en.
 4. Gyldig behandlingsgrunnlag betyr at medarbeideren må være omfattet (ved navn) i forskningsprotokollen og godkjenningen fra REK / personvernombudet. Ved inklusjon av nye medarbeidere må det sendes endringsmelding, se Endring av forskningsprosjekter
 5. Søknad til REK og andre dokumenter som sendes inn, skal arkiveres i P360. Vi ber derfor om at kopi av søknad, endringsmelding og sluttmelding sendes til FoU-seksjonen. Spørsmål og mer informasjon. Husk å registrere CRIStin-ID på prosjektleder i REK

Saksnr. NEM 2017/103, REK sør-øst B 2014/518 | [Klagesak] Klage på REKs vedtak av 25.11.2016 hvor REK avslår godkjenning av endringsmelding. Stikkord : samtykke, spørsmål om endring i allerede godkjent prosjekt eller krav om ny søknad. Institusjon Etter at helseforskningsloven trådte i kraft i 2009 godkjente REK flere nye endringer i prosjektet. 08.01.19 sendte prosjektleder ny endringsmelding om nye analyser av pasienter og kontroller: gynekologisk kreft, HPV og reproduksjon. Inkludering av pasienter fra 2018. Endringsmeldingen fra 8.1.19 ble avslått med begrunnelsen Må vi sende inn en endringsmelding på de endringer som skjer som følge av Covid-19? Endring av prosedyrer i en studie for å beskytte deltagere og prosjektmedarbeidere mot covid-19- smitte, i tråd med de offisielle rådene, trenger ikke godkjenning av REK før iverksettelse

Saksnr. NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 | [Klagesak] Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning i 2017, endringsmelding innsendt 10.05.2019. Det ble i denne søkt om å inkludere pasienter hvor pasient og foreldre ikke snakker godt norsk, u.. Gyldig behandlingsgrunnlag (se definisjon) betyr at medarbeideren må være omfattet (ved navn) i forskningsprotokollen og godkjenningen fra REK / personvernombudet. Ved inklusjon av nye medarbeidere må det sendes endringsmelding, se rutine 4.6 Rutine for prosjektendring

Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemelding Erstatningsmelding eller ny a-melding To måter å sende a-melding på når du skal rette Organisasjonsnummer Arbeidsgiver, pensjonsselskap eller andre du sender a. IGS - Endringsmelding for prosjekter. Dette skjemaet fylles ut av prosjektleder eller medarbeider for ENDRINGER på tidligere innmeldte prosjekter til IGS. Sett inn riktig ID for prosjektet som er endret (trykke på lenken så får du oversikt egenmeldinger fra 30/8-16). For prosjekter som ble lagt inn i perioden 7/4-25/11-2015; se denne . Når du peker på et felt, vil du se utfyllende. Du trenger ikke å sende inn endringsmelding dersom du går over til telefonintervju, men du bør sende en melding om dette i meldingsdialogen. Dersom man endrer fra papirbasert spørreundersøkelse til elektronisk undersøkelse medfører dette sannsynligvis at man vil benytte seg av en ekstern spørreskjemaleverandør (for eksempel QuestBack, SurveyXact, SurveyMonkey og lignende)

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Saksnr. NEM 2019/207, REK Midt 2016/1589 [Klagesak] Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning i 2017, endringsmelding innsendt 10.05.2019 Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning i 2017, endringsmelding innsendt 10.05.2019. Det ble i denne søkt om å inkludere pasienter hvor pasient og foreldre ikke snakker godt norsk, uten å oversette informasjonsskrivet til deres morsmål For å endre låst informasjon, må det sendes en endringsmelding i REK-systemet. Når endringen er ferdig saksbehandlet i REK, blir oppdateringen sendt til Cristin. Nyttige lenker. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Helseforskningsloven (Lovdata

Helseforskningsprosjekter - REK (Forskningsprosedyren

I endringsmeldingen til REK er det tilstrekkelig at det redegjøres for den konkrete endringen og begrunnelsen for dette. Ved OUS er det også etablert egen retningslinje om melding om vesentlige endringer i helseforskningsprosjekt.. Det er prosjektleder som er ansvarlig for å sende endringsmelding til REK.På REKs nettsider vil du også finne informasjon om når det er påkrevet med en. Endringsmelding REK februar 2020 • Sende ut spørreskjema så snart vi har godkjenning fra REK: - Alle regionale og lokale sikkerhetsavdelinger - Utskrivningsklare pasienter i sikkerhetsavd. Per. 31.12.19 - Alle andre avdelinger i PH og kommuner som har tatt i mot eller git

endringsmelding hos NSD og REK hvis du er usikker på om endringene er av en slik form at de må meldes. Roller og oppgaver . Hvis du er prosjektleder for forskningsprosjekt • Prosjektleder skal sende melding til Norsk senter for forskningsdata (NSD) og eventuelt Hent inn rek. nr fra lab dersom aktuelt Rekvisisjon ok? Nei Legg rekvisisjon i arb. flyt Ja Prøve ok? Ja Motta og kontrollere rekvisisjon Motta og kontrollere rekvisisjon En endringsmelding . skal være komplett. inkludert tidligere rekvirerte undersøkelser. Tillegg til rekvisisjon Etter endringsmelding til REK med påfølgende godkjenning ble materiale utlevert. I en femte sak har det skjedd så mange endringer i prosjektet fra opprinnelig godkjenning at avdelingen fremdeles vurderer saken. I de fire siste sakene sa man ja til utlevering av materiale uten anmerkninger endringsmelding til REK vest. € REK vest har gjort en helhetlig forskningsetisk vurdering av alle prosjektets sider. Prosjektet godkjennes med hjemmel i helseforskningsloven § 10 på betingelse av ovennevnte vilkår. Med vennlig hilsen Ketil Ødegaard Professor dr.med. nestleder REK vest Camilla Gjerstad rådgiver Endringsmelding (docx) Oversikt søknader til behandling 2018 (pdf) Årsrapport 2018 (pdf) Forskning på mennesker skal ha godkjenning fra NIHs etiske komité dersom forskningsprosjektet oppfyller de tre følgende punkter . skal alltid godkjennes av NIHs etiske komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK

Ny felles melderutine til Personvernombud eller

OUS Forskerstøtte REK-prosjekter. Oslo universitetssykehus HF (heretter OUS) har ansvaret for at all forskning i regi av foretaket planlegges, gjennomføres og avsluttes i tråd med lovpålagte krav og anerkjente forskningsetiske normer Krav om etisk forhåndsgodkjenning fra REK (helseforskningsloven § 10) Taushetsplikten; Kravene ved felles behandlingsansvar (art. 26) Kravene knyttet til bruk av databehandler (art. 28) Kravene ved overføring av personopplysninger til tredjeland og internasjonale organisasjoner (kap. 5

Vær oppmerksom på at endringer i prosjektet kan bety at det må sendes endringsmelding til REK, NSD eller andre godkjenningsinstanser. Kvalitetssystem for ph.d.-programmet. Kvalitetssystem for ph.d.-programmet ved Det medisinske fakultet (pdf) ble vedtatt av fakultetsstyret 3. mars 2015 Regler Vanlige forkortelser. Bruk bare forkortelser som du regner med at leserne forstår. Hovedregelen er at forkortelser skal ha punktum. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg) 306AB Endring av forsknings- eller studentprosjekter under personopplysningsloven og helseforskningsloven Retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdat eHåndboken for Oslo universitetssykehus. Viser maks 10. Skriv flere ord eller trykk 'Enter' for å se full list fra REK før en ev søknadsbehandling. Søknadsskjema for etisk vurdering - NIH skal benyttes. For prosjekter som er avvist av REK (iht punkt 1), kan kopi av opprinnelig REK-søknad erstatte NIH skjema (iht punkt 2). Det er ikke anledning til å starte opp forskningsprosjekt før alle nødvendige godkjenninger er innhentet

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for

 1. prosjektleder sende endringsmelding til REK, jf. helseforskningsloven § 11. Klageadgang Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. helseforskningsloven § 10 tredje ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til REK sør-øs
 2. Vedlegg 3 REK endringsmelding 13.02.09 (1 side) Vedlegg 4 BRIEF- A spørreskjema (3 sider) X Del 2 Betydningen av health literacy i oppfølging og informasjon til barnekreft overlevere - et refleksjonsnotat.
 3. Du må sjekke at den eksterne institusjonen har sendt endringsmelding til NSD eller sitt personvernombud og fått din behandling av personopplysningene vurdert som ok. Her er noe av det du ellers må huske på og sørge for: Planlegging/oppstart. Relevante dokumenter og tekster for behandling av personopplysninger i oppstartsfasen
 4. REK-godkjent forskningsprosjekt som er forankret på UNN (UNN er forskningsansvarlig institusjon). For andre institusjoner må det fremgå av vedtak fra REK at materialet skal lagres i Forskningsbiobank UNN. Hvis ikke må det sendes endringsmelding til REK. REK-godkjenning, REK-søknad og godkjent samtykkeskriv må legges ved dette søknadsskjema

Oppstart og gjennomføring av forskningsprosjekter

 1. må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. Klageadgang REKs vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet
 2. Registrert av: REK Sist endret: 8. august 2020 09:37 Sist endret av: REK. Prosjekt. Koronasmitte og helse i et representativt utvalg av befolkningen Vi vil på et senere tidspunkt utvide spørreskjemaet (det vil bli sendt endringsmelding for dette) Biologisk materiale Det vil bli tatt både spyttprøver fra nese/svelg og blodprøver
 3. må prosjektleder sende endringsmelding til REK. Prosjektet skal sende sluttmelding på eget skjema, senest et halvt år etter prosjektslutt. Klageadgang Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningslovens § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst D. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes a
 4. istrasjonen for KLINBEFORSK på e-post: klinbeforsk@helse-sorost.n

Vesentlige endringer i forskningsprosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering skal godkjennes av REK, eventuelt av de andre instansene som opprinnelig godkjente prosjektet. Prosjektleder skal skrive en begrunnet søknad. I HNT skal det også sendes endringsmelding til DAC på ordinært søknadsskjema Evt. endringsmelding til REK/NSD Evt. endringer i samtykke fra prosjektdeltakere Prosjektarkiv Rapportering til finansieringskilde Rapportering til forskningsansvarlig Clinical trials: Oppdatere rekrutteringsstatus Håndtering og lagring av data Publisering Prosjektavslutning Følgende skal vurderes/utføres under avslutninge For å endre denne informasjonen må du sende en endringsmelding til REK. Oppdatert informasjon blir overført til Cristin etter at den har blitt saksbehandlet i REK. Logg inn i REK for å sende inn endringsmelding. Jeg får ikke redigere prosjektet mitt

Biobank - Oslo universitetssykehu

Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - REK 45965 Sakstittel: Prosjekt - Coronary CT angiography in non st-elevation myocardial infarction NSTEMI) - a way to reduce unneccessary invasive investigations DokType U Sak/dok nr: 2020/7296-2 793/2020 Løpenr.: 12.10.2020 Journaldato: 10.09.2020 Dok.dato: Tilg. Hjemmel: Avsender\mottaker Det er sendt endringsmelding til REK for dette. I 2009 har prosjektmedarbeider Bård Bogen stått for det meste av datainnsamlingen, og har kunnet gjøre dette i egen stilling som FoU-leder på Fysioterapiavdelingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Offisiell webportal for Farsund kommune. Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15 Sentralbord: 38 38 20 00. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser Vanligvis undersøkes årskull på denne måten. Siden dette påpekes nå, vil vi ta det opp med REK på nytt før vi fortsetter. Vi planlegger å sende inn en endringsmelding i forhold til alder slik at vi kan få med hele årskullet. Dette er REK informert om.Til orientering har vi vært i kun én klasse hvor barna var født i 2004, sier Skeie Vi vil på et senere tidspunkt utvide spørreskjemaet (det vil bli sendt endringsmelding for dette) Biologisk materiale Det vil bli tatt både spyttprøver fra nese/svelg og blodprøver. Basert på samtykke vil vi ta blod til antistofftest og analyse av mulige risikofaktorer som kolesterol, langtidsblodsukker og vitamin D, samt teste for tuberkulose

Brukerveiledning - FH

Større endringar i føremål, metode, tidsløp eller organisering skal godkjennast av REK, eventuelt av dei andre instansane som opphavleg godkjende prosjektet. Prosjektleiar må skrive ein grunngiven søknad. Det skal også sendast endringsmelding til DAC på ordinært søknadsskjema Det vises til tilbakemelding på komiteens merknader i form av endringsmelding datert 07.11.07. REK-Vest v/leder behandlet saken. De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk foretar sin forskningsetiske vurdering med hjemmel i Forskningsetikklovens § 4 Avhengig av om det er den same hypotesen eller ein heilt ny ein, skal du sende endringsmelding eller ny søknad til REK og andre kjelder som har gitt godkjenning til prosjektet. Det gjeld og forankring hos klinikkdirektør, rettleiing og rådgjeving av Helseforsking Sogn og Fjordane, oppdaterte søknadar til personvernombodet og HV-IKT etc Protokollen for dette er kjent fra tidligere. Sammenliknet med tidligere forsøk viste remifentanildosen på 2,5 ng/ml TCI å være for høy for å få gode pupillometrimåleinger, og vi har redusert dosen i 2/3 av deltagerne. Dette er sendt som endringsmelding og protokollamendment både til REK og SLV og godkjent på kort tid

Mottaker: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok.: Utgående internt produsert, 19/01415-20 Rammeavtale - lege i spesialisering 1 - Avskjermet Journaldato: 07.09.2020 Tilg. kode: Offl §13 jf Der REK-godkjenning foreligger og startdato er fastsatt, skal prosjektleder fylle ut skjema Informasjon om pasientrettede kliniske behandlingsstudier som sendes til og endringsmelding sendes inn til REK. Dette kan eksempelvis være hvis prosjektvarigheten utvides Hovedstudiene i WP 1 - 3 er REK-godkjent men trenger en kort endringsmelding for å legge til CT. WP 3 er REK godkjent med CT og RSA (2017/1380). Studentens arbeidsoppgaver. Sette seg inn i kliniske spørsmål av muskel-skjelett apparat; Følge pasienter under en RSA studie; Lære seg målemetode radiostereometri og computer tomografi (image. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Endringsmelding for kvalitets- og forskningsprosjekter (Word) Felles redelighetsutvalg ved UiO, OUS og Ahus. Felles redelighetsutvalg skal behandle saker om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer REK kan bestemme at forskningsdataene skal oppbevares i 5 år eller lengre etter at prosjektet er avsluttet; Ved klinisk utprøving av legemidler på mennesker skal alle kildedata være tilgjengelig på hvert utprøvingssted i minst 15 år etter at sluttrapport foreligger; Kontraktsbestemmelser kan tilsi lengre lagringstid

Hva er entreprenørens endringsmeldinge

Appendikset sendes inn som en samlet endringsmelding, sammen med eventuelle andre endringer av protokoll, EudraCT-skjema etc. når pandemi-situasjonen er stabil, og det er mindre sannsynlig at det blir behov for flere Covid-19-realerte endringer den nærmeste tiden, eller tidligere hvis det er ønskelig for sponsor REK sør-øst svar på endringsmelding mottatt 30.11.2016(2014/198-9) / endringen godkjennes Sakstittel: Kreft i barne- og ungdomsårene / PanCare oppfølgingsstudie etter kreft i barne- og ungdomsårene (PanCareSurFup Endringsmelding (REK) for NOSVAR og biobanken: -Overgang fra papirbasert til elektronisk registrering via Medinsight -Oppfølgingsregistreringer for flere diagnosegrupper enn systemisk sklerose muliggjøres -Utvide pasientutvalget i biobanken til også å omfatte medfødt immunsvikt og noen hud-sykdommer Det ble sendt endringsmelding til REK, og denne ble godkjent januar 2011. Datainnsamling startet i januar 2011, og vil pågå inntil minimum 200 pasienter er inkludert. Alle pasienter som innlegges slagenheten, AHUS, med kliniske tegn på hjerneslag på bakgrunn av småkarsykdom inkluderes fortløpende

Håndtering av forskningsdata fra helseforskning - Wiki

Avsender REK Sør-Øst Saksansvarlig: Innhold: Endringsmelding Sakstittel: Evaluation of cancer patient pathways in Norway Klassering: DokType U Sak/dok nr: 2016/90-10 1017/2017 Løpenr.: 11.10.2017 Journaldato: 02.10.2017 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: DIR-AVD3/BM (enhet/initialer): 72 Desse vart innhenta, gjennom standardiserte telefonintervju sommaren/hausten 2011, etter endringsmelding til REK. Data ved inklusjon og etter 16 veker er såleis henta frå pasienten sin journal, medan data etter seks år er frå telefonintervju. Ansvarleg for gjennomføring av desse intervjua var MBT og MHS. Spørsmål som vart stilt var:. OsloMet - storbyuniversitetet - Dette er en rutine som skal hjelpe instituttleder å ivareta sitt forskningsansvar vedrørende meldepliktige student- og forskningsprosjekter på sitt institutt Saksnr. hos REK; 4.4 Oppdatering av informasjon på nettsiden til registeret. Dersom flytting av nettside er aktuelt, eller den ønskes nedlagt / slettet, skal det sendes endringsmelding til Personvernombudet. Endringen skal tilrådes av Personvernombudet før den effektueres

Prosjekt ekstrem selvskading - Oslo universitetssykehu

Endringsmelding G Matthias Gilgien 11-130617 SFP Utvikling av valid verktøy for simulasjon av hopp konstruksjon i slopestyle og big air (M) (REK) Ørnulf Seippel 36-141117 SKS Organisert idrettsdeltakelse blant norsk ungdom (PHD) G 19. desember 201 Endringsmelding ble sendt til REK nord og disse ble godkjent. Vi ønsket blant annet å utvide inklusjonskriteriene mht alder fra 16-35 år, og ikke 18-35 som opprinnelig tenkt. I forhold til stipendiatens artikkel nr 2 ble det dannet en arbeidsgruppe hvor to medlemmer fra referansegruppen ble valgt inn prosjektleder sende endringsmelding til REK. Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse-og omsorgssektoren» Endringsmelding om den nye tittelen ble sendt REK den 30. januar, og godkjent 5. februar. Del 1 omhandler data fra HUNT3 gjennom analyserettigheter til det opprinnelige prosjektet (Betydningen av FTO-genet for livsstil, overvekt og diabetes ut fra HUNT-undersøkelsene), først og fremst kostholdsdata og genotyping NSD - Norsk senter for forskningsdata (og ofte Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)) er en institusjon som forskere i alle sektorer må forholde seg til. Meldeplikt følger alle prosjekt der personopplysninger skal innhentes, men ifølge Annette Birkeland og Vidar Enebakk er det litt forskjellige krav til forskning i instituttsektoren og i akademia

Altinn - Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for

Oppbevaring ut over prosjektperioden krever endringsmelding til REK og/eller PVO. Ansvar. Prosjektleder har det daglige ansvaret for at forskningsdata behandles i henhold til kravene i helseforskningsloven, personopplysningsloven (GDPR), og UNN sine interne rutiner og retningslinjer REK midt Innhold: Spørreundersøkelse fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri Sakstittel: Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri DokType I Sak/dok nr: 2020/2735-1 23146/2020 Løpenr.: 19.08.2020 Journaldato: 19.08.2020 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: OUS Nasjonal Kompetansetjeneste for. REK-godkjent Ja Nei X Ikke relevant Meldt personvern Kontaktinfo nils.halberg@ Prosjektet er godkjent i REK og NSD. Det må sendes endringsmelding til REK angående ytterligere datainnhenting fra LAR pasienter. Litteratursøk. Analyse av data i SPSS Mottaker: REK Sør-Øst B - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sak: Forskningsprosjekt - REK sør-øst 2015/2129 - Telemedisinsk språktrening etter hjerneslag - Frank Becker Dok.: Utgående internt produsert, 15/00871-6 Ang endringsmelding - REK sør-øst 2015/2129 Telemedisinsk språktrening etter hjernesla POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.11.2019 - 04.11.2019 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: BEH PS, BEH RS, DOK I, DOK N, DOK S, DOK U, DOK X Journalenhet

 • Bøverdalen camping.
 • Tomatillo geschmack.
 • Grefsenkollen skiløyper.
 • Kindergeburtstag augsburg zoo.
 • Moccamaster kbt741.
 • Hageland åpningstider jul.
 • Røde kors hjelpekorps kurs.
 • Kabel deutschland frequenzen hannover.
 • Seneskade finger.
 • Hva er distrikt.
 • Pearly pfc pris.
 • Guava blader.
 • Fahrräder flohmarkt darmstadt.
 • Offener rücken abtreibung.
 • Buch der lieder.
 • Send gave via nettet.
 • Kugelausstecher kaufen.
 • Flohmarkttermine baden württemberg 2017.
 • Band merch oslo.
 • Aller media kundservice.
 • Xbox live 3 måneder.
 • Kei kryssord.
 • Eger spiseri & vinbar meny.
 • Sexualpädagogik ausbildung berlin.
 • Hvorfor er det konflikt mellom israel og araberstatene.
 • Rive bærevegg pris.
 • Elvis presley bilder kaufen.
 • Hvor mange asylsøkere kom til norge i 2016.
 • Reise rundt på kreta.
 • Airedale terrier temperament intelligent.
 • Steampunk outfits female.
 • Sivilingeniør ntnu bygg.
 • Defa kupevärmare jula.
 • Bruk av spillere mellom lag håndball.
 • Master spesifikke lærevansker.
 • Allosaurus feinde.
 • Kiss mitglieder alter.
 • Bmw service dyrt.
 • Hva er det sikreste prevensjonsmiddelet.
 • Toms insel öffnungszeiten.
 • Edsel ford ii.