Home

Argumentasjon

Retorikk og argumentasjon Retorikken eller talekunsten handler om å overbevise publikum. Da må du kunne argumentere, du må framstå som troverdig og du må vekke de rette følelsene hos publikum Argumentasjon som hovedsakelig appellerer til følelsene, kaller vi gjerne for skjult eller indirekte argumentasjon. Som lesere er vi ikke alltid bevisst på den. Derfor kan skjult argumentasjon være vanskeligere å møte med et kritisk blikk enn argumentasjon som er direkte Argumentasjon er bruk av argumenter, bevisføring, fremføring av tankegang for å styrke eller svekke en påstand. Argumentasjon kan være både åpen og skjult. Elevene skal lære seg å lese, tolke og forstå argumentasjon som tar alle virkemidler i bruk, og de skal skape egne tekster der de argumenterer gjennom ulike medier og ved hjelp av ulike modaliteter

# Argumentasjon: enkelt sagt. En enkel, men brukbar definisjon av argumentasjon er påstand + begrunnelse. Det vil si et utsagn om hvordan noe er (påstand) og hvorfor det er slik (begrunnelse). Denne definisjonen av argumentasjon vil ofte være tilstrekkelig for å kunne argumentere i en oppgave Argumentasjon kan kort defineres som en påstand og dens medfølgende begrunnelser. Filosofen Stephen Toulmin 2 utviklet i 1958 en modell som beskriver de viktigste komponentene og kompleksiteten i argumentasjon. Denne modellen har fortsatt stor innflytelse. Naturfagdidaktikere bruker den for eksempel til å beskrive og analysere elevers. Saklig argumentasjon er mest akseptert - det er den «etisk» mest forsvarlige måten å påvirke på, mener mange. De ønsker ikke smisk eller lureri. De ønsker ikke smarte teknikker eller skummel manipulasjon. Gode argumenter bør veie tungt og være nok, er grunnholdningen Argument er en samling påstander som er innbyrdes relaterte som ett eller flere premisser og en konklusjon. Et argument er ikke sant eller falskt, men gyldig eller ugyldig. Det er gyldig dersom konklusjonen er underbygd av premissene, det er logisk gyldig dersom det er umulig at premissene er sanne og at konklusjonen er falsk. I det sistnevnte tilfelle har vi et deduktivt argument, mens den.

Argumentasjon - NDL

 1. g: Argumenttypar Faktaargument - viser til røyndommen (noko som er sant eller usant). Eksempel: «Dersom billetten til skuleballet skal koste 500 kroner, har ikkje alle råd til å vere med.
 2. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec
 3. Argumentasjon KAPITTEL 2 INNLEDNING. I dette kapittelet skal vi se på noen sentrale trekk ved hvordan argumentasjon er bygget opp, og hvordan vi kan vurdere om argumenter er gode eller ikke. Argumentasjon er alltid for eller i mot noe, altså et standpunkt. Standpunkter er setninger som har deskriptiv eller normativ betydning
 4. En av retorikkens tidligste oppgaver var forsvarstalen, som lot tiltalte argumentere for sin uskyld. Derfor var selve argumentasjonsdelen av denne typen tale sentral, og det finnes flere tekster, både antikke og moderne, om hvordan man bør bygge opp argumentasjon
 5. Argumentasjon. En argumentasjon er et resonnement (en tankerekke) hvor du tar utgangspunkt i en påstand (synspunkt) som du argumenterer for og imot. Argumenter er utsagn som styrker eller svekker en påstand. Argumentene må begrunnes faglig (med henvisninger til faglitteratur) og du må tydeliggjøre relevansen av argumentet i forholdet til.
 6. Argumentasjon handler om at eleven begrunner framgangsmåter, resonnement og løsninger og beviser at disse er gyldige. Resonnering og argumentasjon kan være formelle matematiske bevis og deduktiv tekning, men det inkluderer også intuitiv og induktiv tenkning ut fra mønster, tegninger og konkreter

God etisk argumentasjon avhenger av at man har nødvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få. Vi må samle inn faktaene som er nødvendige for å kunne ta stilling til saken, vi må diskutere ved å veie ulike argumenter opp mot hverandre før vi konkluderer med hva vi synes er den beste løsningen når man ser. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til argumentasjon. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 16 synonymer for argumentasjon. 0 antonymer for argumentasjon. 0 relaterte ord for argumentasjon

Digital argumentasjon - Digitale ferdigheter

Video: Norsk - Åpen og skjult argumentasjon - NDL

I god argumentasjon er det derfor nyttig å presentere hva andre argumenterer for før man presenterer sine egne argumenter eller resultater. Studentene kan deretter få øve på å skrive et kort avsnitt med å bruke en av disse modellene Forskjell mellom teori og argumentasjon . For å skille mellom teori og argumentasjon kan man tenke på at framstilling av teori skal være «passiv.» Teori skal presenteres beskrivende og bare være en oppsummering av informasjon/teori som du finner i bøker og artikler. Argumentasjon på den andr Argumentasjon Informasjonsteknologi er viktig for samfunnet og påvirker barns liv fra de er små. Datamaskiner og Internett har i løpet av kort tid tatt en stor plass i hverdagen, men denne utviklingen er ikke gjenspeilet i skolens læreplaner enda Emnet gir videre en innføring i retoriske begreper, sjangeranalyse, skriveprosess og skriveteori, samt vurdering av informasjon og kilder. Målet er å gi studentene et bevisst forhold til argumentasjon og til egen skriving og skriveprosess, og redskaper til å håndtere utfordringer knyttet til tekstlesning og oppgaveskriving senere i studiet Indirekte argumentasjon. Når vi argumenterer ved hjelp av bevisst ordvalg, bortkiling av fakta, bruk av språklige virkemiddel og liknende, kaller vi det indirekte argumentasjon «å ta mannen isteden for ballen» eksempel: «jeg tror ikke på en mann som går med grønne briller

argumentasjon - Store norske leksiko

Argumentasjon Skrivesentere

Argumentere, redegjøre, drøfte Søk & Skri

Kunnskapsbasert argumentasjon Dette nummeret av Naturfag er viet argumentasjon i naturfaglig sam-menheng. Undersøkelser har vist at norske elever er rimelig gode til å gjengi fakta, men ikke så gode når det gjelder å argumentere for standpunkter og bruke naturfaglig kunnskap i argumentasjoner. De Argumentasjon. I diskusjonsdelen skal eleven selv argumentere for sine vurderinger og holdninger. Eleven skal diskutere videre med utgangspunkt i problemstillingen gitt i teksten(e). Med andre ord skal eleven selv komme med argumenter i forhold til temaet det gjelder Oversettelse for 'argumentasjon' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Hvorfor digital argumentasjon? Adgang til Internett gir adgang til avgjørende deler av det samfunnet vi tilhører. På den ene siden forlanger vi som individer tilgang til både personlige og generelle data når vi trenger dem: vi handler varer og tjenester og vi finner viktige opplysninger på nettet Argumentasjon; hvordan appellere til både fornuften og følelsene? Underveis i seminaret jobber deltakerne i grupper, slik at dere får trent på verktøyene dere lærer. «Aldri undervurder mottaker! Mange praktiske tips til foredrag og møtevirksomhet her - på hvordan og hvorfor du skal være overbevisende og bevege mottager.

MAT1140 er en første innføring i abstrakt matematikk. Emnet introduserer matematiske strukturer som er felles for mange fagområder, og det gir studentene trening i å argumentere matematisk. Emnet forutsetter ikke faglige kunnskaper utover videregående skole (R1+R2), men det er en fordel å ha vært eksponert for matematisk argumentasjon Argumentasjon og regnestrategier Undersøkelser (se for eksempel Boaler, 2008) viser at det er en stor forskjell på hvilke oppfat-ninger matematikere og folk flest har om mate-matikk. Mens matematikere fremhever fagets resonnerende natur, problemløsning og krea-tivitet, beskriver folk flest matematisk arbei Arbeide med argumentasjon. Nynorsksenteret har laga opplegget Ord som finst, men ikkje i ordboka på vevstaden Typisk nynorsk. Opplegget handlar om å skriva argumenterande tekstar Analyse av argumenterande tekstar, ofte kalla argumentasjonsanalyse, er ein sjanger i norskfaget i den vidaregåande skulen. Denne forma for analyse går ut på å forklara argumentasjonen i ein tekst og vurdera argumenta kritisk. Målet er at eleven skal bli ein meir medviten lesar og dyktigare til å skriva argumenterande tekstar Å lese, vurdere og tolke argumenterende tekster. 6 Skjønnlitteratur. Novelle og roman (episke tekster

Et annet fenomen er «tu quoque»-argumentasjon. Det betyr på latin «du også». Det er en argumentasjonsfeil der du som politiker blir anklaget for ett eller annet, men i stedet for å forsvare din posisjon eller handling, retter du oppmerksomheten mot den som kommer med innvendingen, og sier «men du har jo også » Hovedtema: Argumentasjon. Dette nummeret av Naturfag er viet argumentasjon i naturfaglig sammenheng. Undersøkelser har vist at norske elever er rimelig gode til å gjengi fakta, men ikke så gode når det gjelder å argumentere for standpunkter og bruke naturfaglig kunnskap i argumentasjoner Argumentasjon betyr. Denne siden inneholder synonymer, betydninger og viser forekomsten i kryssord for Argumentasjon, i både bokmål og nynorsk

naturfag.no: Hvordan tilrettelegge for argumentasjon i ..

Åpen argumentasjon I denne nettjakten skal vi arbeide videre med argumentasjon. Først skal vi fordype oss i ulike former for argumentasjon, deretter skal vi forsøke å vurdere hvordan en kan argumentere for noe som det er stor uenighet om det finnes bevis for (for eksempel Guds eksistens) Re: Bevis og argumentasjon littlemisssunshine91 » 06/05-2013 17:17 plutarco skrev: Jeg må innrømme at jeg ikke er helt sikker på hvor grensen mellom et fortellende og visuelt bevis går, og alle fortellende beviser jeg kommer på er ganske geometriske argumentasjon Synspunkt 1+ begrunnelse/ argumentasjon Synspunkt 1+ begrunnelse/ argumentasjon Avslutning/ konklusjon. STRUKTUR SPRÅKLIGE TREKK En landbruksmekaniker arbeider med å reparere og vedlikeholde landbruksmaskiner. Arbeidet foregår ofte på spesialverksted, men av og til må du ta med deg verktøyet ut til e Argumentasjon må her basere seg på forskningsbasert kunnskap, ikke på personlige moralske overbevisninger. Kunnskap. En konstruktiv debatt fordrer at prinsipielle normative spørsmål ledsages av normativ argumentasjon, og at de skilles fra instrumentelle spørsmål som må belyses av empirisk basert kunnskap Skjult argumentasjon appellerer til følelser og holdninger, og kan ofte utgjøre en helt sentral del av argumentasjonen. Læreboka s. ??? gir en mer utførlig innføring i denne formen for argumentasjon. Her vil jeg kun gi en punktvis oversikt over det mest sentrale. 1. Det parallelle tilfelle (analogi

Can You Get Something For Nothing? | ScienceBlogs

Argumentasjon Modul 1: Generell innføring Argumentasjon. Akademiske tekster er utpreget argumenterende tekster. Som det går fram av argumentasjonslæren ved examen philosophicum, dreier argumentasjon seg om å ta stilling til eller å ha standpunkter til saker og spørsmål på en grunngitt eller begrunnet måte (jf argumentasjon på engelsk. Vi har tre oversettelser av argumentasjon i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Økonomisk argumentasjon bør forbeholdes de som styres av rasjonelle motiver, de indre styrte og de som styres av behovet for trygghet. De ytre styrte som hovedsakelig drives av emosjonelle motiver og sosiale behov er lite mottakelig for ØA, da disse er mer opptatt av hvordan beslutningen kommer til å bli mottatt i deres sosiale omgivelser (av sjefen, kollegaer, venner, familien og andre.

Norsk artikkel om begge siders mening om abort. Abort er en avslutning på en graviditet ved å operere bort fosteret, som er i ute av stand til å leve på utsiden av en menneskekropp Usaklig argumentasjon. 12. okt. 2011 14:19. Sist oppdatert 18. oktober 2011. Er religion relevant når man skal vurdere verdien til et individ? Si ;D-innlegg Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit. Til Marie Louise (12.10)

ar·gu·ment (är′gyə-mənt) n. 1. a. A discussion in which the parties involved express disagreement with one another; a debate: philosophical arguments over the nature of existence. b. An angry discussion involving disagreement among the participants; a quarrel: The roommates had an argument about whose turn it was to wash the dishes. c. Archaic A. Definisjon av argumentasjon i Online Dictionary. Betydningen av argumentasjon. Norsk oversettelse av argumentasjon. Oversettelser av argumentasjon. argumentasjon synonymer, argumentasjon antonymer. Informasjon om argumentasjon i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin 1. det å argumentere komme med sterk argumentasjon 2. retorikk god/dårlig argumentasjon Argumentasjon (c) Paul S. Amundsen Læreplanen sier at du skal kunne • forklare argumentasjonen i sakprosatekster • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon • gjøre greie for et bredt register av språklige virkemidler og forklar

- Du taper ingenting på å forhandle om lønn, det verste du kan få er «nei», sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB. Hun tror arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som tar initiativ til lønnsforhandling - når de mener at de fortjener mer lønn Med argumentasjon menes argumenter i et vidt perspektiv. Det vil si at alt på nettstedet er gjenstand for motargumentasjon. En bør imidlertid holde seg til den type argumentasjon som er gjeldende for det som kritiseres. Siden dette er et nettsted som handler om juss er det eksempelvis juridisk argumentasjon som gjelder for juridiske spørsmål

Et godt argument? - Psykologisk

Hei og takk for spørsmålet! Det finnes flere gode argumenter mot abort. Det at mange får skyldfølelse og psykiske ettervirkninger av abort er i seg selv et argument mot abort Etisk argumentasjon om bioteknologi Temaark fra Bioteknoemnda • Oppdatert desember 2008 • www.bion.no Etisk argumentasjon om bioteknologi I dette temaarket vil vi drøfte hvordan man kan argumentere om etiske spørsmål som dukker opp i kjølvannet av moderne bioteknologi. Vi vil se på hva som kjennetegner etiske spørsmå Argumentasjon. KALENDER. Tegn og symptomer. Forbundet Mot Rusgift inviterer til 3-dagers kurs 25.-27. november 2020 om tegn og symptomer på bruk av narkotika eller andre rusgifter. Hold av dagen. Fagdag 6. november. NYHETER FRA RUSGIFTFELTET. Se alle nyheter. PODCAST. Portugalmodellen I Emnet Praktisk argumentasjon gir ei innføring i klassisk og moderne retorikk og argumentasjonsteori kombinert med praktiske øvingar i å analysere og utarbeide argumentative tekstar. Føremålet med emnet er å gi studentane teoretisk forståing av kva argumentasjon er,.

argument - Store norske leksiko

Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg. Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650 Et grunnleggende spørsmål i så måte er hva et bevis er. For å kunne svare på dette må man ta et skritt tilbake og si noe om hva slags vitenskap matematikk er Del I Matematikk - skolefag og kulturarv inneholder sju kapitler: Tall, Algebra, Funksjoner, Geometri og måling, Bevis og argumentasjon, Statistikk og Sannsynlighet. Matematikken knyttes hele tiden til elevene du skal møte i skolen, og jobben du skal gjøre som matematikklærer De viktigste prinsipper for retorikk og argumentasjon; Retoriske hjelpemidler, slik anvender du dem; Bygg argumentasjonsmodellen utifra din egen situasjon Kroppsspråk, stemmebruk og holdning - dette må du vite. Hvilke signaler sender du med kroppsspråket ditt? Slik utstråler du engasjement, energi og entusiasme De fem hersketeknikke

Nye Kontekst Basisbok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

11. Ulike argumenttypar Sjangerbokse

A-oppgave i Exphil - normativ argumentasjon. Oppgaven omhandlet sivil ulydighet mot sjødeponi i Førdefjorden, og er uansett overførbar (uavhengig av spesifikk problemstilling) dersom man har om normativ argumentasjon i Exphil. Det vises hvordan man kan sette opp ryddige og strukturerte argumentdiagram, samt argumentere med utgangspunkt i diagrammene Argumentasjon i matematikk handlar om at elevane grunngir framgangsmåtar, resonnement og løysingar og beviser at dei er gyldige. (Kunnskapsdepartementet, 2018, s. 15) Siden dette kjerneelementet involverer beviser, kan vi anta at matematiske bevis blir sett på som en type argumentasjon i ny læreplan Hør hele NRK Radio sitt store utvalg av podkast, serier, dokumentarer, underholdning, film, sport og nyheter

BarokkenKjennetegn på modernismeSkriving som grunnleggende ferdighetIntertekst vg3 utdrag by Fagbokforlaget - IssuuNJFF Nyheter Ulven-sett-med-jegeroyneFortetting – hvorfor og for hvem?Undervisningskunnskap i matematikk utdrag by Cappelen Damm

Ikke overbevisende argumentasjon. Bruun hevder spissformulert at selv om det har vært kvinnelige prester i den norske kirke i 60 år, så har prestegjerningen altså vært forbeholdt menn i nesten 2000 år. Dette er i hovedsak riktig. Men jeg tror altså ikke det var slik i de aller tidligste kirkesamfunn Argumentasjon som gir moren rett til livet, er feil på flere punkter. For det første var det to som skapte barnet i utgpkt. Det betyr at faren nødvendigvis må få uttalelsesrett. Er de ikke så voksne at de takler konsekvensene av det de gjør, burde de tenkt på det i forkant Argumentasjon i algebra En studie av elevers argumentasjon i arbeid med mønstre og generalisering i algebra Argumentation in algebra A study of pupils' argumentation while working with patterns and generalization in algebr Hun syntes Navs argumentasjon er helt urimelig. - NAV sier sykkelen finnes i vanlig handel som vanlig utgift for en familie. Sykkelen med hjelpemotor koster 21.900, og er altså for stor for Sasja

 • Leie container gjøvik.
 • Skage norge.
 • 38518 gifhorn.
 • Hva står de tyske partiene for.
 • Posten lørenskog ledig stilling.
 • Busktomat.
 • F groden macht spaß 2018.
 • Adobe shockplayer.
 • Strände teneriffa nord.
 • Grillboot bodensee konstanz.
 • Zuckeroma sendetermin.
 • Søke etter ord i excel.
 • Nodee sky terrasse.
 • Badminton wülfrath.
 • Isjias smerter etter operasjon.
 • Pris på yorkshireterrier.
 • Thomas gibson sparket.
 • Bh kalkulator hm.
 • Stud hs mannheim.
 • Fiskebil lillehammer.
 • Dyrepark oslo.
 • Humboldt university berlin.
 • Pelsdyrnæringen noah.
 • Sel dansefestival 2018.
 • Ü30 party magdeburg maritim bilder.
 • Skinnhansker jula.
 • Subaru impreza wrx sti 2017.
 • Veggfornyer tapet.
 • Aha music videos.
 • Bmw 1 serie innpress.
 • Stress og press.
 • Finne tilbake til hverandre etter brudd.
 • Wall art posters.
 • Krf stortinget.
 • Selena gomez and justin bieber news.
 • Symptome nach implanon entfernung.
 • Todesstrafe usa ablauf.
 • Mat til 70 års dag.
 • Fredspris 2014.
 • Hausarzt heubach.
 • Wildhouse mallorca öffnungszeiten.