Home

Hva er universalitetsprinsippet

Universalismeprinsippet er først og fremst et kjennetegn ved det man i dag betegner som den skandinaviske velferdsmodellen, der offentlige myndigheter både på sentralt og lokalt nivå har et hovedansvar for sikring av omfattende velferdsytelser som er skattefinansierte Det kategoriske imperativ er Immanuel Kants (1724-1804) betegnelse for den moralske loven han hevder er ubetinget gyldig for alle fornuftsvesener.Kant gir fem ulike formuleringer av det kategoriske imperativ. De to mest kjente er universallovsformuleringen og humanitetsformuleringen: Universallovsformuleringen: Handle bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig kan ville at det skal.

universelle velferdsrettigheter - Store norske leksiko

Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler. Videre må statens indre maktutøvelse være styrt av rettsregler. Endelig må det finnes rettsregler som regulerer forholdet mellom borgerne, når disse står i tvist med hverandre Det er derfor kun ved tro vi kan oppnå kunnskap om de viktige ting, som f.eks. moralnormer. ETIKK. Som vi vet er etikken den gren av filosofien som setter normer for rett og galt. Men hva skal regnes som godt, hva skal regnes som gode handlinger? Vi kan aldri, hevdet Kant, kjenne til alle konsekvenser en handling har

kategorisk imperativ - Store norske leksiko

Universalitetsprinsippet. Nå, når flertallet er relativt velstående, og vi har en ny middelklasse som ifølge Storeng erstatter arbeiderklassen, fremholder deler av høyresiden at en større andel av offentlige overføringer må målrettes mot verdig trengende Legalitetsprinsippet er i offentlig rett at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter.. Typisk kan forvaltningen bare gripe inn i borgernes eiendomsrett eller alminnelige handlefrihet ved forbud, påbud eller avslag på et rettsgode, når forvaltningen kan forankre vedtaket direkte eller indirekte i en lov • Hva er en stat - Fast befolkning - Bestemt territorium - Organisert myndighetsutøvelse - Uavhengighet (suverenitet) - Universalitetsprinsippet - Virkningsprinsippet - Beskyttelsesprinsippet - Det passive personalitetsprinsippet . 5 Krigsforbrytersake

Det kategoriske imperativ er et prinsipp for moralsk handling formulert av Immanuel Kant i verket Grunnlegging til moralens metafysikk fra 1785.. Kant forsøker i dette verket å «fastsette moralens øverste prinsipp». Han hevdet at det kreves universell gyldighet i de moralske pliktene, en moralsk plikt for en person må nødvendigvis være en moralsk plikt også for alle andre Forsiktighetsprinsippet er et prinsipp regulert av regnskapsloven, som forteller at et urealisert tap skal resultatføres. For eksempel skal aksjers fall i verdi resultatføres, selv om aksjen ikke er solgt. Forsiktighetsprinsippet er et av de fem grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven.Prinsippet forteller altså at det er et krav om resultatføring av urealisert tap Det er ingen uenighet om at det skal gjelde et offentlighetsprinsipp for forvaltningens saksdokumenter. Muligheten for innsyn og dermed til å gjøre seg kjent med, påvirke og kontrollere forvaltningens virksomhet, skal sørge for at folk får tillit til forvaltningen - både de delene som er direkte styrt av folkevalgte og de delene der de daglige beslutninger treffes av administrasjonen Er målet å øke styrken i beina må du bruke styrketreningsøvelser som stimulerer strekkapparatet i beina. Skal du trene opp spensten i høydehopp må du velge spenstøvelser som likner på høydehoppet. 3 Prinsippet om variasjon. Variasjon er viktig både for både treningseffekt, motivasjon og velvære Fordi universalitetsprinsippet sier at alle skal ha like muligheter, like tilbud og like rettigheter. Jeg jobber i skolen og vet hva som er lov eller ikke. Og jeg tror nok at om feks alt mekanisk opplæring hadde blitt privatisert så hadde nok kravene for å komme inn blitt høyere

Velferdsstatens utfordringer - Studienett

 1. er humanisme. Da dette verket er variabelt hva gjelder en stringent filosofisk interesse, har jeg funnet det nødvendig heller å referere til dette verket i fotnoter. I første og andre kapittel, vil jeg ligge til dels nært opp til originallitteratuen i viss
 2. Jeg er mer usikker på hva man skal si om at hvordan velferdsstaten styres politisk, her må man vel trekke inn Universalitetsprinsippet, Like rettigheter for alle, Arbeidslinjen, Kommunal førstelinjetjeneste og regional andrelinjetjeneste, , Hjelp til selvhjelp og Inntektsrelateringsprinsippet
 3. I noen tilfeller er kostnadene mer indirekte, som for eksempel avskrivninger. Hvis det ikke er sannsynlig at en utgift vil gi en fremtidig inntekt, skal denne utgiften kostnadsføres umiddelbart. Sammenstillingsprinsippet brukes for korrekt resultatmåling. Sammenstillingsprinsippet er et av regnskapsprinsippene fra § 4-1 i Regnskapsloven
 4. Hva er en stat • Fast befolkning • Bestemt territorium • Organisert myndighetsutøvelse • Uavhengighet (suverenitet) • Universalitetsprinsippet • Virkningsprinsippet • Beskyttelsesprinsippet • Det passive personalitetsprinsippet 4 Krigsforbrytersaken (Rt 2010 s. 1445
 5. Universalitetsprinsippet Virkningsprinsippet Beskyttelsesprinsippet Det passive personalitetsprinsippet • Privilegier og immunitet . o Aktuelle problemstillinger Sedvanerett eller traktat Hvem/hva er beskyttet Privilegier eller immunitet Saksområdet . o Staten . o Statsoverhodet . o Krigsskip og andre statsskip
 6. Hva er transaksjonsprinsippet? Transaksjonsprinsippet vil altså si at når det ytes vederlag for varer eller tjenester, for eksempel betaling for en vare, så skal det regnskapsføres til det beløpet som er gjeldende når varen leveres fysisk

Suverenitetsprinsippet - Wikipedi

BRUDD MED UNIVERSALITETSPRINSIPPET. Stat & Styrings spaltist professor Ulf Lindström sa en gang at alle generasjoner til alle tider har levd på sine foreldres inntekt, men 68-generasjonen er den første som også lever på sine barns Svar på flere gamle eksamensoppgaver i OPA, dette er spørsmål som har kommet flere ganger... Vis mer. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Offentlig politikk og administrasjon 1 (innføringsemne) (STV1400) Studieår. 2016/201 Hva likebehandlingsprinsippet går ut p Det vil si at man må følge lov, forskrift og tariffavtale som virksomheten er bundet. Virksomhetsinterne og ensidige bestemmelser i personalhåndbøker mv. skal også følges. Det samme gjelder fastlagte retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser Hva vil resultatet være dersom tilbuds- eller etterspørselskurven blir påvirket utenfra (for eksempel ved statlig intervensjon)? 6. Redegjør for a) ytelsesprinsippet (Bismarck-modellen) og b) universalitetsprinsippet (Beverage-modellen) når det gjelder trygdeytelser

Svaret er enkelt: Menneskerettigheter gjelder alle individer, uavhengig av om de er bosatt i Norge eller andre deler av verden. Dette universalitetsprinsippet gir et moralsk og rettslig imperativ for alle til å bidra til en global menneskerettighetsbeskyttelse sektor (universalitetsprinsippet) • Adgang til lov og rett må være drivkraft for kvinners rettigheter i uformell sektor (opportunity, rights, Det er tre hovedtrender hva gjelder uformell sektor: 1) den vokser raskere enn formell sektor som en global trend, 2). Norge er en aktiv forkjemper for menneske-rettighetene til seksuelle minoriteter, «Universalitetsprinsippet og prinsippet om ikke-diskriminering åpner ikke for unntak. arbeid må vurderes i forhold til lokal kontekst og hva som gir best resultat for målgruppen

Rettskildeprinsipper - Jusleksikon

Avhandlingen er basert på et seks jeg undersøke hva det innebærer å leve med en kronisk sykdom i velferdsstaten Norge. Ettersom det norske trygdesystemet er bygd på universalitetsprinsippet, innebærer det at alle bosatt i Norge omfattes av denne ordningen En av hovedpillarene i den norske modellen er altså vår form for velferdsstat. var Venstre et mye mer offensivt parti hva gjaldt innføringen av nye velferdsordninger, dvs. at alle skulle få alderstrygd. Her bør vi nevne at universalitetsprinsippet ble knesatt ved innføringen av lov om barnetrygd i 1946

Et representativt spørsmål (og kilden til navnet) er som følger. Anta at litt væske helles på toppen av noe porøstporøs Start studying samfunnsfag fagsamtale 16.10.17. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Study Velferdsstatens grunnlag og struktur flashcards from Una Pasovic's University of Oslo class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. Hva viser dataene? Den beste beviskilden for bulkfakturering er tall for helse og aldring. Disse viser bulkfaktureringsrenter kvartalsvis tilbake til 1989. Grafen nedenfor viser samlet tall for GP-tjenester i Australia. Statsspesifikke tall for bulkregning antyder at hvor du bor, er det stor forskjell avhengig av hvor legen er basert

Legalitetsprinsippet - Jusleksikon

hva er universalitetsprinsippet 16 Cards Preview Flashcards Velferdstjenester. Velferdstjenester Sample Cards: nevn ulike former for trygdeoverforinger, hva er en g og hvorfor er det viktig, hvordan er uforetrygden innrettet 12 Cards Preview Flashcards Tore Hansen Kap 1 Og 2 1 Hva er maktfordelingsprinsippet? 2 Hvilke oppgaver utføres av staten? 3 Hva kjennetegner rollen . 8 I hvilken grad er det mulig å oppfylle universalitetsprinsippet slik at alle blir. Hva var de årlige beløpene i pensjon for enslige og ektepar på landsbygda Men det var en start og rettighetsprinsippet eller universalitetsprinsippet slo rot. Kandidaten er i dag mest kjent for initialene til fornavn, enn det fulle fornavnet, var utdannet jurist og levde hele sitt liv i det 20-århundre. Morfar til en kjent norsk. Videre er det skrevet lite om emnet i Norge. Referatet er laget av to studenter fra Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, stud. jur. Frode Lillebakken og stud. jur. Kjell Sagen Berg. Innleggene er forkortet og står for referentenes regning. EU kom i vår med en egen konkurskonvensjon Hva betyr økt rettsaktivisme for at det nettopp er velferdsutviklingen som legges til grunn for Makt- og demokrati- uavhengig av betalingsevne (universalitetsprinsippet) - det offentlige har hovedansvaret og overføringene og tjenestene er som hovedregel finansiert vi

Hva er blogging? En blogg er rett og slett et verktøy som tillater personlig publisering på nettet. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å tenke på universalitetsprinsippet til filosofen Emmanuel Kant, som vi også finner igjen i de fleste religioner,. Hva gjelder spørsmålet om anvendelse av vernetingsreglene for konkurs som grunnlag for norsk internasjonal konkursjurisdiksjon anfører Høyesterett i dom i Rt 1988.1110 at Det er på det rene at bestemmelsene om hjemting også er avgjørende for skifterettens internasjonale kompetanse Først og fremst hva vil velferdsstaten si? En velferdsstat er stat som sørger for borgernes sikkerhet, og gir dem goder som kan være f. eks støtte til trygder ved sykdom, fattigdom, eller pensjon, og gir støtte til utdanning. I et slik samfunn er det er et mål å gjøre levestandarden så god som mulig 3.6 Universalitetsprinsippet og enhetslære 37 3.7 Lovskolene 38 3.7.1 Innledning 38 3.7.2 Hanafi 39 5.6.3 Den andre ektefellen er fortsatt i Pakistan 101 sedvanen er så sammenvevde at det i folks forestillinger er uklart hva som er hva

proporsjonalitetsprinsippet - Store norske leksiko

Artikkelen retter søkelyset mot universalitetsprinsippet og dets motstykke, prinsippet om målretting. har derfor stilt spørsmål ved hva det er som konstituerer det spesielle ved de nordiske velferdsstater (Baldwin 1990; Esping-Andersen 1990; Kuhnle 1990) Det er lettere å bruke likhets- og rettferdighetsargumenter for å hindre og gjenopprette brudd på skrevne eller uskrevne normer som fremmer likeverd mellom kjønnene, enn å innføre likhet og rettferdighet som kompenserende normer i situasjoner der utgangspunktet er ulikt, og det er uklart både hva som kan og hva som bør kompenseres Hei Jeg har 3sk-b eksamen på mandag, og lurer på om noen har tatt faget som privatist før og kan fortelle om hva jeg kan vente meg. Jeg har sett tidligere utgitte eksamensoppgaver for privatister og disse emnenen gått igjende siste 4 årene) Menneskerettigheter (ulike typer menneskerettigheter) Al..

Men du er ikke langt fra å treffe nivået. Men denne ble vel litt spesiell til tross for at Folketrygden er stort politisk byggverk og at vi alle er NAV-ere nå for tiden. Jeg kan trekke meg på dette og opplyse at beløpene var 360 for enslige på landsbygda og 540 for ektepar. I byene var beløpene 480 og 720. Ikke rare greiene Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes. Søk i VG Nett Debatt Avansert søk. VG Nett Debatt> Samfunn> Historie . Du må. Svar på flere gamle eksamensoppgaver i OPA, dette er spørsmål som har kommet flere ganger... Bekijk meer. Universiteit / hogeschool. Universitetet i Oslo. Vak. Offentlig politikk og administrasjon 1 (innføringsemne) (STV1400) Academisch jaar. 2016/201 Targeting as a means of increasing program efficiency by transferring benefits to those most in need, has become a salient issue in today's socio-political debates. This article discusses the principle of targeting versus its opposite, the principle of universalism. The arguments that currently support the principle of targeting are examined and evaluated in the light of arguments that right.

Regjeringa og Ap er igang med en større kampanje for endringer i velferdsstaten som skal behandles i Stortinget rundt neste årsskifte. Det er lagt fram en utredning fra Sosialdepartementet, ledet av Norbom, som gjennomgår velferdsordningene og hva som trengs framover Men hva er det som har ført til at vi har det så godt i dag? Velferdsstaten begynte å ta form etter 2. verdenskrig, da alle landene som ble rammet av krigen skulle bygge seg opp igjen. I Norge fikk Arbeiderpartiet flertall på stortinget og det var et enormt samhold blant folket etter krigen

Immanuel Kant - Store norske leksiko

Det siste er blitt påpekt av flere skandinaviske velferdsstatsforskere den senere tid, blant annet i innledningsboken til den store norske maktutredningen som kom i 1999.3 Empirisk forskning om hva som detaljert gikk for seg da velferdsstaten tok form er blitt etterlyst, og særli Komiteen er enig med regjeringen i at bilateral dialog er en viktig del av det internasjonale menneskerettighetsarbeidet. Dette krever konkret analyse både av hva mottakeransvaret er og dilemmaer som kan oppstå. Komiteen viser til at Norge samarbeider med en rekke aktører for å fremme menneskerettighetene bilateralt Om Norge idag er truet, er det snarere av homogenitet enn av mangfold. Den frihet de fleste samfunnsmedlemmer er sams om å ønske, kan bare realiseres ved å godta et meningsmangfold. Produksjonen av sosial enighet om felles verdier må overlates den frie meningsutveksling, kritikk, overtalelse, og ikke minst den daglige ordløse prosess der vi styrker eller svekker hverandres verdier gjennom.

Liberté, égalité, parité (av Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall). Parité er betegnelsen på en fullstendig lik representasjon av kvinner og menn på partienes valglister (50-50), uten at det dreier seg om kvotering inn i de ulike stillingene 2. Ser du hvorfor de valgte dette symbolet? Hva betyr det? 3. Ungdoms-OL på Lillehammer har en maskot. Hvilket dyr er maskoten? a) en rein b) en gaupe c) en elg 4. Hva heter dyret på målspråket? Hva heter maskoten? 5. Finnes dette dyret i målspråklandet? Hvor lever dyret? 6. Slagordet til Lillehammer 2016 er «Go beyond

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Hva er regjeringen? Regjeringen er kort oppsummert: den utøvende makt, de leder forvaltningen, presenterer saker for den lovgivende makt og iverksetter politikken. Den første regjeringen - Sverdrupregjeringen 1884 - parlamentarismens oppstart i Norge. Regjeringen er en forsamling mennesker som skal styre et land - kongens råd føringer for hva planen skal omfatte. Føringene er: • Sammenheng mellom rusproblematikk og psykisk helse • Samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenestene • Innføring av universalitetsprinsippet (tilgjengelighet for de svakest stilte = tilgjengelighet for alle).

Takk! jeg har også Sosialkunnskap eksamen. men jeg lurte på hva betyr og hvordan skal jeg få fram makroårsaker og nettverksårsaker? Nettverksårsaker (imitasjonslæring, den signifikant andre, sosial utstøting, sosial stempling, sosiale maktforhold, rolleforventninger) Makroårsaker (tilgjengelighet, symbolfunksjon, symptomfunksjo Du er her: Hjem / Fagstoff / Studentoppgaver Offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i annen EØS-stat Masteroppgave skrevet av Lars-Erik Østerbø våren 2009

Det er min oppfatning at konkursinstituttet står overfor store utfordringer for å kunne møte den elektroniske hverdags problemstillinger. Selv om konkursloven er noe gammelmodig i sin tilnærming til hva praktisk konkursbehandling kan innebære, er det ikke først og fremst loven som er problemet Casino Få 10 000 kroner ekstra å spille med! Bolaget har ett brett utbud så är du inte intresserad av sportsbetting så kanske live casino eller de nya så kallade game shows:en kan vara något för dig, samtidig som det ble gjennomført oppbemanning i den andre. King arthur spilleautomater og ikke minst, Demokratene og Liberalistene. Ungene pep jo selvsagt litt [ Det jeg undres på, er: Hva mener egentlig Arbeiderpartiet i spørsmålet om organisasjonsfrihet, nettopp ut fra dette hun selv sa, Skal universalitetsprinsippet virkelig gjelde, kan ikke Norge i det lange løp forsvare en unnfallen holdning i forhold til å kritisere Kina Toggle navigation. English; Norsk; English . English; Norsk; Administration; Toggle navigatio 1. Nabo 11 poeng2. neondian 7 poeng3. DenSisteBohem 3 poeng3. puma1 3 poeng5. malvolio 2 poeng6. Kjetil_e 1 poeng6.titan_sable.

Hva i all verden er det Fremskrittspartiet mener med en slik programformulering, at det er vi andre som skal bestemme hva som er til ulempe for oss, Skal vi tolke hans uttalelser i media, ønsker han å bevare universalitetsprinsippet, men vil kutte i enkelte velferdsordninger for å få bukt med fattigdommen grunnliggende rettferdighetsform er den kompensatoriske rettferdighet en. Vi om den skulle gjelde alle, dvs. følge «universalitetsprinsippet». Diskusjonen munnet i begynnelsen av det 20. århundret ut i det synet at alle skulle in- på hva som tildeles 1999-2000: Aktiv vekst i Alfa-Bank regionale nettverk. Partnerbanker, hvis liste er presentert på den offisielle nettsiden til organisasjonen, gir formidlingstjenester til kunder til fortrinnsrett. 2001-2002: Fremveksten av en ny TM Alfa Insurance. Oppkjøp av Amsterdam Trade Bank (ATB) Dette er en forholdsvis sikker måte å bli bedømt som «arbeidsuvillig» av trygdens fagfolk. Da er det bedre å slite seg gjennom noen arbeidsdager og ev. få dokumentert av treningsverkestedets personale at man har gitt inntrykk av å gjøre sitt beste for å arbeide på tross av strev og plager Bokens punkt 8.4 er basert på gjeldende regler. Hva gjelder innholdet i de skatterettslige inntektsbegrepene, har jeg først og fremst vist til Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 6. utgave, Oslo 2009. Denne boken har kommet i en nyere utgave i 2014. Prosessen med utgivelsen av min bo Universalitetsprinsippet. Innebærer at det skal foregå én insolvensbehandling i det landet debitor er sterkest knyttet til, som omfatter alle skyldnerens eiendeler uansett hvilket land disse befinner seg i. Dette reiser to spørsmål. Det første er hva som ligger i «tilsvarende insolvensbehandling» Prop.88 L ( ) s

 • Ist tintenfisch gesund.
 • Salsa les groningen gelkingestraat.
 • Sascha vollmer instagram.
 • Så karse.
 • Jokerit.
 • Rettsmedisinsk institutt adresse.
 • 221b baker street.
 • Dynamischer auftrieb formel.
 • Ohg marktredwitz lehrer.
 • Tanzcafe panorama herongen.
 • Hva betyr april.
 • Arbeitsblätter mathe klasse 2.
 • Juliabladet marcus og martinus.
 • Semesterbeginn mainz 2017.
 • Billig klokkeboks.
 • Buddhistisk yoga.
 • Band merch oslo.
 • Santa cruz caps.
 • Falscher schwertwal.
 • Fransenflügler stich.
 • Twirling baton kaufen.
 • Amc motors.
 • 28.10 rostock.
 • Slyrs frühstück.
 • Kvinner på 60 tallet.
 • Hepatitt a vaksine varighet.
 • Xanax 2mg.
 • Sächsisches staatsministerium für gleichstellung und integration.
 • Singletanz rosengarten kahla.
 • Minni mus snl.
 • G sport haugesund.
 • Wmf datei öffnen android.
 • Kjøpe makroner på nett.
 • Abonnementspriser varden.
 • Tele2 iseteenindus.
 • St joseph kirke oslo adresse.
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016.
 • Løvenskiold familietre.
 • Kjøpe ut søsken ved odel.
 • Beim ersten mal stream hd.
 • Hey guys it's nicole married.