Home

Flerkulturell definisjon

Kommunikasjon og kultur - Det flerkulturelle Norge - NDL

 1. Med en vid definisjon av kultur har Norge selvsagt alltid vært flerkulturelt. Barnekultur, ungdomskultur, Flerkulturell er på mange måter et uheldig uttrykk. Det er upresist av flere grunner: Det gir forestillinger om at det finnes noe som er énkulturelt, eller monokulturelt
 2. Her finner du 2 betydninger av ordet Flerkulturell. Du kan også legge til en definisjon av Flerkulturell selv. 1: 1 0. Flerkulturell. Det relatert til eller inneholdende flere kulturelle eller etniske grupper i et samfunn. Mitt land er flerkulturelt fordi det er hjemmet til folk fra hele verden
 3. e øyne. Er det et ord som burde bli tatt ut av det norske språket er det ordet flerkulturell (når det blir brukt om mennesker)

Lær definisjonen av flerkulturell. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene flerkulturell i den store norsk bokmål samlingen Begrepet flerkulturell skole brukes ofte om skoler med en viss prosentdel elever med innvandrerbakgrunn (Spernes, 2012, s 54). Kunnskapsdepartementet sier: «En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som ressurs.» (KD 2007:9)

Kvantitet blir da kriteriet for å kalle en skole flerkulturell. Mange vil heller bruke kvalitet som kriterium. Det vil si at det er den pedagogiske forankringen som avgjør, og ikke antallet elever med annen kulturbakgrunn. Saleh Mousavi har laget en liten digital fortelling om dette temaet Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember Flerkulturell Kompetanse Definisjon. Thursday, 30-Jul-20 08:57:41 UTC Hull i hjertet symptomer voksne. Økt behov for flerkulturell kompetanse; Feminist definisjon; Typologi definisjon; Embargo definisjon; Vanligvis krever de en form for internt selvstyre eller spesielle rettigheter fundert i religion, språk eller tradisjoner

Flerkulturell sykepleie Sykepleiere trenger flerkulturell kompetanse Som sykepleiere møter vi hver dag etiske utfordringer i møte med pasienter med annen kulturell bakgrunn enn oss selv. Etik Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren.

Definisjon og Betydning Flerkulturell

Om ordet flerkulturell

Grab our best header image for your blog, website or portfolio barnehager med en flerkulturell pedagogisk teori og praksis (Hauge 2004, Utdannings- og forskningsdepartementet 2003). Dette innebærer at ledelsen og personalet i barnehagene må sørge for endring og utvikling som er tilpasset en flerkulturell situasjon, gjennom kritisk refleksjon og fornyet kunnskap «Vi trenger ansatte med ulike interesser, ulik bakgrunn, ulik kompetanse, ulike væremåter, ulik alder, ulik etnisitet og ulike tanker. Vi trenger et bredt spekter av ulike mennesketyper, og da blir kjønn bare en liten del av et større bilde,» skriver barnehagestyrer Audun Forr Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet - storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god. Multikulturalisme er et sosiologisk, sosialantropologisk og kulturteoretisk uttrykk med skiftende innhold og verdiladning.Ordet er hyppigst benyttet til å beskrive situasjonen som foreligger når et samfunn består av borgere/innbyggere av ulike etniske og kulturelle opprinnelser

Formålet til begge dokumentene er å fremme deltakelsen av innvandrere - spesielt nylig innvandrede - i skolesystemet. I Likeverdig opplæring i praksis! er definisjonen av «minoritetsspråklig elev» i utgangspunkt tydelig. Den svarer til det Mangfold og mestring (s. 27) kaller for den «juridiske definisjonen» Interkulturell vs. flerkulturell kompetanse. Forskere og studenter på universitetet er opptatt av begrepsbruk. Ord og begreper skal ha en mest mulig presis betydning, og Kristin slår et slag for ordet interkulturell kompetanse i stedet for flerkulturell, nettopp ut fra hvilke assosiasjoner begrepet flerkulturell gir

En kvoteflyktning er det samme som en overføringsflyktning - se definisjon lengre nede på siden. Migrant. En person som migrerer - se migrasjon. Migrasjon. Et begrep for forflytning av enkeltmennesker eller grupper. Begrepet brukes særlig for forflytninger over landegrensene (internasjonal migrasjon) Multikulturalisme bygger på ideen om at kulturelle forskjeller er viktige å bevare, det vil si at et samfunn er rikere desto flere kulturer som finnes der. Problemet med å legge stor vekt på kulturelle forskjeller, er imidlertid at nettopp disse forskjellene kan skape grenser som hindrer kontakt

flerkulturell - norsk bokmål definisjon, grammatikk

 1. ioriteter med ulik kulturbakgrunn til landet. Minoritetskulturelle brukes når det etniske blir bestemmende. Ina Christine Larsen Thygesen tir, 20/01/2015 - 11:39
 2. Før jeg går videre og ser på hvilke feller som kan komme til syne når man ser på flerkulturell litteratur vil jeg trekke frem en oppdeling av såkalt innvandrerlitteratur. Professor i pedagogikk, Torill Strand, skriver i boken Litteratur i det flerkulturelle klasserommet (2009) at flerkulturell litteratur blir skilt mellom litterære og pedagogiske kategorier
 3. HVA ER ET REFLEKSJONSNOTAT? Refleksjonsnotatene utgjør en viktig del av arbeidskravene ved Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Velg tema som interesserer og engasjerer deg, det gir liv og inspirasjon til skriveprosessen. Betegnelsen notat brukes fordi du som studenten kan bearbeide disse ytterligere etter tilbakemeldingene fra veileder

Video: En flerkulturell skole, hva vil det si

Flerkulturelt samfunn definisjoner med eksempler. Flerkulturelt samfunn definisjon fra Kulturkampen: Et flerkulturelt samfunn er et hvor forskjellige kulturer får lov til å eksistere og bevare seg under samme politet.Disse forskjellige kulturene kan holde seg selv eller blande seg med hverandre så mye de vil Et flerkulturell samfunn . 11 May 2014. by administrator. No comments. Innlegg. Av Athar Ali. Personer med Innvandrerbakgrunn i Norge kommer fra mer enn 200 land. Alle disse kulturene påvirker hverandre og fører til økt mangfold «Flerkulturell kompetanse er evnen, viljen og kunnskapene som skal til for å komme godt overens med mennesker med ulik kulturell bakgrunn.» Psykologisk sett kan holdninger deles i tre deler, nemlig en følelsesdel, handlingsdel og kunnskapsdel

Flerkulturell omsorg. Brukerne av helse- og omsorgstjenesten representerer et større kulturelt mangfold enn tidligere. Som helsearbeider vil du ofte møte pasienter og pårørende med en annen kulturell bakgrunn enn deg selv med studiet var å få tak i prosessen bak flerkulturell oppdragelse ut ifra norskfødte innvandrerungdommenes egne situasjonelle beskrivelser og opplevelser. METODE: Jeg utførte kvalitativ forskningsintervju på 6 norskfødte 18-åringer med ikke-vestlige innvandrerforeldre. 4 jenter og 2 gutter - interesserte seg for å delta i dette studiet Universitetet i Oslo har for eksempel tilbud til lærere om utdanning i flerkulturell pedagogikk, som gir 30 studiepoeng. Mange organisasjoner oppfordrer sine ansatte til å ta slik utdanning, slik at de får større kompetanse og kan påta seg mer krevende oppgaver I do battle for the creation/of a human world-that is, a world of reciprocal recognition. Frantz Fanon Kunnskap om type, sammensetning, holdninger o Flerkulturell forståelse Å utvikle en vi-følelse på tvers av tradisjonelle kulturelle grenser forutsetter at man i arbeidet verdsetter ulikheter, kan enes om felles mål for arbeidet og viser.

Et flerkulturell samfunn - Norsk Innvandrerforu . Med en vid definisjon av kultur har Norge selvsagt alltid vært flerkulturelt. Barnekultur, ungdomskultur, eldrekultur og ulike yrkeskulturer er ikke noe nytt. Mangfoldighet er kanskje et bedre uttrykk for alt dette. Her skal vi se nærmere på innvandringen til Norge Mennesker med flerkulturell bakgrunn skal integreres i det norske samfunnet. Men ikke for enhver pris og ikke uten at de selv er med på prosessen. Det nytter ikke å lage lover og regler og forvente at tilbudene skal være tilstrekkelige uten først å ha rådført seg med brukeren Thomas Hylland Eriksen har en definisjon av kultur som vi finner nyttig og riktig for bruk i dette faget. Han understreker at felles kultur innebærer å være på bølgelengde med andre individer, og han definerer begrepet slik: Felles kultur er det som gjør kommunikasjon mulig Studiet «Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering» er verdifullt for alle som arbeider med mennesker med ulik kulturell bakgrunn

Hvorfor enkeltemner i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering? Ta enkeltemner som gir 15 studiepoeng fra vårt årsstudium i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.Studiet er utviklet i samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen og skal gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter. Utrop er Norges første flerkulturelle avis og TV som har nyheter, aktualiteter og debatt om det flerkulturelle Norge. Utrop er ikke-partipolitisk og er religiøs uavhengig avis

Flerkulturell forståelse definisjon. Om flerkulturell forståelse. Norge blir stadig mer multikulturelt, og det er derfor økt behov for flerkulturell forståelse både i privat og offentlig sektor. Norge har også en urbefolkning og nasjonale minoriteter. Det bor i dag innvandrere og barn med innvandrerforeldre i alle landets kommuner Hva vil vi med vårt flerkulturelle samfunn? Etter tragediene i Oslo og på Utøya viser de nyeste undersøkelsene at flere nordmenn nå er positive til det flerkulturelle samfunnet enn før Mangfold er definert som variert og sammensatt, og er brukt innen flere begreper. Kulturelt mangfold innebærer at man har et variert innslag av personer fra ulike kulturelle bakgrunner og etnisiteter.. Mangfold går hånd i hånd med integrering, hvor mennesker med innvandringsbakgrunn involveres i det generelle samfunnet.. Biologisk mangfold innebærer alle variasjoner av livsformer som. Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering (årsstudium) Drammen - Deltid Dette studiet vil være verdifullt for alle som arbeider med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, og vil gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter, menneskerettighetsspørsmål og flerkulturelt arbeid

Les denne saken på UiOs nettsider. Annet studentsosialt. Kjellerutvalget driver det studentsosiale rommet Kjellern; UV-fadder er vår viktigste ressurs i møtet med nye studenter; Pedagogisk profil er et anerkjent studentblad ved U Flerkulturell forståelse er skrevet av profilerte og engasjerte eksperter fra forskjellige fag. Boken favner vidt, og tar blant annet opp etnisk og nasjonal identitet, diskriminering, rettigheter, etnisitet, språk, fordommer og krysskulturell kommunikasjon; og i tillegg er flere kapitler viet noen av de største gruppene som lever i Norge Definisjoner av viktige begrep og variabler. For utfyllende informasjon, se delkapittel 1.4 i rapporten Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn. Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre Flerkulturell kompetanse vil bli et økende behov i norsk næringsliv, mener Dilek Ayhan. Hun gir råd hun fikk fra Det Hvite Hus. Dilek Ayhan tok over som daglig leder av Alarga i 2008, en organisasjon som jobber med å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å øke virksomheters interkulturelle kompetanse

An-Magritt Hauge er førsteamanuensis og leder ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved høgskolen i Oslo. Hun er utdannet spesialpedagog og migrasjonspedagog, og hun har lang erfaring som lærer og lærerutdanner Men begrepet flerkulturell er heller ikke uproblematisk. Det later til å eksistere både en mer offisiell positiv definisjon av flerkulturelle som personer med bakgrunn fra flere nasjoner, og en mer negativ oppfatning og bruk av begrepet knyttet til hudfarge og synlige kjennetegn på minoritetsbakgrunn Den offisielle definisjonen på en flerkulturell person er: «En som har ferdigheter, kompetanse eller verdier knyttet til eget eller foreldres liv i flere samfunn eller tilknytning til ulike. Universitetet i Bergen (UiB) er med sine nær 18 500 studenter og vel 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet

Hva er en flerkulturell skole? - NAF

Under betegnelsen «flerkulturell» har VG tatt utgangspunkt i regjeringens definisjon: «Flerkulturell, eller tokulturell, beskriver mennesker som har ferdigheter, kompetanse eller verdier. flerkulturell befolkning Mål: • Styrke satsningen for gjensidig forståelse mellom profesjonsutøvere i sykehuset og flerkulturelle pasienter som har behov for våre tjenester • Etablere mekanismer for partssamarbeid og nettverksbygging med relevante aktører (kommunen, bydelene, organisasjoner, tillitsvalgte, verneombud For mye negativ vinkling på arbeidsinnvandring. SINTEF og IdeThandling har på oppdrag fra Byggenæringens landsforening kartlagt muligheter og utfordringer med flerkulturelle arbeidsplasser. Resultatene fra studien ble presentert på et seminar i BNLs lokaler i Oslo 18. september flerkulturell på engelsk. Vi har én oversettelse av flerkulturell i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Vi må evne både å tenke på de nyankomne og på de lengreboende - på definisjonen vår av det norske. Lothe Eriksen nevner Rikskonsertenes prosjekt Klangrikt fellesskap og evalueringen av dette, der Kjell Skyllstad påpeker hvor stor betydning eksponering for innvandrernes egen kulturarv har for å motvirke fordommer og formidle forståelse og toleranse 4.2 Flerkulturell pedagogikk Kunnskapsdepartementets (2007) definisjon av minoritetsspråklige elever er: Elever . 12 som har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk eller dansk (s. 11). Denne definisjonen er også relevant for meg å bruke Flerkulturell kompetanse i profesjonsutøvelse - noen premisser for håndtering av mangfold 1. Flerkulturell befolkningsgruppe (her: ikke -etniske minoriteter) -Mønstre av likhet og variasjon -Generasjonsløp - alder og kjønn strukturerer samspill og posisjoner -Migrasjon som prosess gjennom tid og sted - oppbrudd, vinning og tap . 2

Det er de fagansvarlige som står for faglig kvalitetskontroll av stoffet i Store norske leksikon, og de fagansvarlige skriver også mye av innholdet. En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som forvalter en liten del av leksikonet. Mange av dem jobber på universitetene. Oversikt over alle fagansvarlige i Store norske leksikon. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser «Flerkulturell»: Vi opprettholder det rasistiske verdensbildet fra kolonitiden Dette er definisjon av rasisme. SSB institusjonaliserer kolonitidens raseinndeling Flerkulturell barnehage kan brukes om barnehager som viser at de har tatt konsekvensen av at de har barn med forskjellig innvandrerbakgrunn sammen med barn uten slik bakgrunn. Selve eksistensen av at en barnehage har et slikt mangfold, kvalifiserer ikke til å bli kalt en flerkulturell barnehage. Det er praksis som teller språk, er denne definisjonen problematisk (Shin, 2004). I og med at språkene har forskjellige bruksområder, vil en flerspråklig person sjelden oppleve å beherske begge språk like godt (Shin, 2004). Språktilegnelsen foregår i ulike situasjoner og under forskjellige forhold, no

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Etter- og

 1. DEFINISJON & UTVIKLING - Definisjonen av begrepet flerspråklighet vil si at en behersker og kan bruke forskjellige språk. - For eksempel kan en person være flerspråklig, en skole kan være flerspråklig, og et samfunn kan være flerspråklig. - Å kunne beherske forskjellige språk er viktig verktøy som kan brukes i utrolig mange sammenhenger
 2. Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon i Kristiansand gir deg teoretisk tyngde og praktisk erfaring innen interkulturell kommunikasjon. En ideell utdanning for deg som vil jobbe med mennesker med ulik kulturell, religiøs eller annen bakgrunn
 3. I en fragmentert flerkulturell verden har pedagogikk en spesiell oppgave. Pedagogikk kan bidra til at mennesker ser hva som er meningsfullt i livet, og hvordan de kan delta konstruktivt i fellesskapet. Hovedbudskapet i denne boken er at interkulturell pedagogikk må være en motkraft til en monokulturell praksis i skole og i barnehage
 4. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) er et forsknings- og oppdragssenter som jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Senteret har kompetanse innenfor temaområdene migrasjon og mangfold, utviklingssamarbeid og konflikthåndtering. SIK ble etab
 5. FLERKULTURELL. Begrepet beskriver mennesker som har bakgrunn fra flere kulturer, for eksempel barn av innvandrere, flykt-ninger eller foreldre med ulik etnisk definisjonen over. MØRKHUDET, SVART, HVIT, BRUN kan brukes når det er hensiktsmessig å beskrive en persons utseende så presist som mulig, for eksempel i e

Flerkulturell Kompetanse Definisjon

 1. Det flerkulturelle samfunn uttrykket høres flott og politisk korrekt ut. Men er det egentlig så mange som vet hva det betyr? Er det når grupper fra ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer lever sammen og suger det positive ut av de ulike kulturene, slik at vi får en felles overbyggende fargerik kultur
 2. Definisjonen på etnisitet er den kulturer personene selv føler tilknytning til, kulturelt, historisk, språklig og lignende. Det er altså personen selv som bestemmer hvilken etnisitet han/hun har. Hva vil det si å være flerkulturell? Ofte tenker man en flerkulturell person er en person som er litt brunere i huden enn de andre
 3. Dette er ikke en dekkende definisjon. Men hva er en flerkulturell skole? En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Det er viktig at alle føler seg som vi på skolen, og ikke føler seg annerledes
 4. Kunnskapsdepartementet kom med en definisjon på en flerkulturell skole i 2007: En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs
 5. Erkjennelse og aksept. Spørsmålet er om Norge er blitt et flerkulturelt samfunn etter at de første innvandrere kom for over 35 år siden og i dag utgjør en betydelig del av befolkningen.Det som kjennetegner et flerkulturelt samfunn, er ikke bare at personer med ulik bakgrunn bor sammen

Sykepleiere trenger flerkulturell kompetans

Definisjon av kulturkonflikt. Den objektive definisjonen av en kulturkonflikt. Home. Multikulturelt samfunn definisjon multikulturalisme - Store norske leksiko . Homogene samfunn vil nok bli være utrydningstruet i fremtiden, da verden blir stadig mer flerkulturell! Det finnes kanskje ikke lenger et eneste land som er 100 % homogent,. fremmedkulturell , fjernkulturell , tokulturell , flerkulturell osv. synes alle å være begreper som brukes kun om folk som har en bakgrunn utenfor det gitte utvalg - Vesten. For å ta et eksempel om begrepet innvandrer. Ofte ser man i media oppslag av typen : Afshan Rafig blir historisk - første innvandrerkvinne på tinge Noen begreper som blir brukt for å beskrive noe av det som kjennetegner vår måte å produsere på i dag, er automatisering, spesialisering og arbeidsdeling Flerkulturell pedagogikk definisjon. PED2310 - Flerkulturell pedagogikk. Beskrivelse av emnet. Kort om emnet. ha innsikt i forskningsbaserte kunnskaper om flerkutlruelle pedagogiske og tospråklighetspedagogiske emner.. Flerkulturell pedagogikk tilbys sammen med Positiv psykologi og læring, og spanskstudier

kultur - Store norske leksiko

 1. I tillegg til fremmøte-, telefon-, skjermtolking og oversettelser, har vi gleden av å kunne tilby Kulturtolking. Kulturtolk er en tolk med flerkulturell kompetanse med samme språk, opprinnelse, kultur og tradisjon som målgruppen
 2. senere og mente da at betegnelsene «flerkulturell» eller «migrantlitteratur» var mer passende. Hun kalte den tidligere betegnelsen hun hadde brukt for generaliserende og innsnevrende (Strand, 2009, s. 46-47). I artikkelen Norsk migrasjonslitteratur definerer Jørgen Sejersted migrasjonslitteratur som «en tematisk definisjon av litteratur so
 3. flerkulturell på nynorsk. Vi har én oversettelse av flerkulturell i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Norsk Nynorsk. flerkulturell adj. fleirkulturell. Legg til ny oversettelse. Gradbøying av flerkulturell som adjektiv. Positiv
 4. med flerkulturell bakgrunn få kunnskap om demokrati, konflikthåndtering og lærdom om omsorg og hensyn, nytten av å følge regler og retningslinjer, samt utøve evne til å sette seg mål og ta avgjørelser. Hensikt og problemstillinger: Mens det er mange holdepunkter for at integrering a
 5. Det finnes mange definisjoner på hva det vil si å være en flerkulturell skole. I 2004 gav kunnskapsdepartementet ut den første strategiplanen, som omhandlet den flerkulturelle skolen. I denne ble definisjonen slik: En flerkulturell skole er kjennetegnet ved et personale som ser på det flerkulturelle og et mangfold blant elevene, foreldrene og lærerne som normaltilstan

Multikulturell kompetanse - Studienett

Hvordan arbeide med fokus på det kulturelle mangfoldet i barnehagen? - Ved å markere barnas høytider og bli kjent med hverandres kulturer vil man utvikle toleranse og respekt for hverandre, skriver barnehagelærer Lill Benedicte Borge Den egentlig definisjonen av kultur. Kultur er noe vi blir lært, det ikke er noe man blir født med. Kultur er måte å se verden på og disse verdiene, vanene og kunnskapene blir overført og deretter utvikler kulturen seg fra en generasjon til den neste generasjon. Hva det vil si å være flerkulturell. Pedagogikk onsdag 11.mars 2009. Forelesning om den flerkulturelle skolen. I dagens forelesning skal vi ha om den flerkulturelle skolen, og derav grunnleggende begreper knyttet til temaet. Dagens foreleser er Kari Spernes. Kari starter forelesningen med å si at kulturelt mangfold i skolen er en ressurs, og ikke et problem. Definisjon: En flerkulturell barnehage og skol

Begrepsdefinisjoner - minoritetsspråklig

Kompetanse definisjon Kompetanse er et individs evne til å utføre en oppgave på riktig måte. Kompetanse kan sees på som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og oppførsel brukt til å forbedre ytelse, eller evne til å utføre en gitt rolle Bokutdrag Et helhetlig syn på atferdsvansker hos barn Vi lar for ofte være å vurdere om det er noe med den sosiale situasjonen som fører til atferdsvansker hos barn og unge, skriver Thomas Nordahl og medarbeidere Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Selv om noen sosiologer operer med ulike definisjoner legger vi merke til at det er noe vi tilegner oss eller lærer som samfunnsmedlemmer

Flerkulturell kompetanse - Kurs - NTN

Den mest brukte definisjonen av Norge, som brukes på både det samfunnsfaglige og politiske plan, er at Norge er en flerkulturell stat. Det vil si at det eksisterer flere kulturer i Norge som lever side om side med hverandre. Samfunnet preges av samspillet mellom kulturne. Vår tids største samfunnsdebatt omhandler integrering og innvandrere Definisjonen på CCK er: «Barn eller ungdom som har levd eller lever i to eller flere kulturelle miljøer i en vesentlig del av barne- og ungdomsårene» (Ruth E. Van Reken). På norsk oversettes Cross Cultural Kids til «Krysskulturelle barn og unge» Definisjoner Diskriminering. Store norske leksikon: Diskriminering; Handlingsplan mot rasisme og diskriminering: Diskriminering; Wikipedia: Discrimination . Definisjoner Fremmedfrykt. Ordet fremmedfrykt stammer i fra det latinske ordet xenofobi, som betyr frykt for det som er fremmed, men blir også ofte brukt i betydning av fremmedhat: Ordnett. Læring er et komplekst fenomen, og det finnes ikke én generell definisjon av læring som det er allmenn enighet om. I stedet finnes det en rekke spesifikke og overlappende læringsteorier som utvikles kontinuerlig. Ulike teori- og fagtradisjoner vektlegger forskjellige forhold når de beskriver hvordan læring kan foregå I følge Kunnskapsdepartementet sin definisjon er skolens personale avgjørende, fordi den sier at en flerkulturell skole er en skole hvor personalet ser på det kulturelle mangfoldet som en ressurs. En flerkulturell skole handler altså ikke bare om hvem som går på skolen, men hvordan man utnytter et mangfold

Flerkulturell forståelse - Videreutdanning, Ålesund - NTN

Dette stemte ganske godt med Karis defenisjon. Etter at vi selv fikk reflektert over begrepet, kom Kari med den korrekte definisjon: «En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs. Kunnskapsdepartementet definisjon fra 2004 er som følger: En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet blant elevene, lærerne og foreldrene som en normaltilstand og bygger på dette i sin skoleutvikling Jeg er kronisk flerkulturell Jeg vil velge det beste fra to verdener. eller en definisjon av noe andre mener at jeg skal eller bør være Viktige begreper. Assimilasjon: Bli en del av. Noen mener at innvandrere bør oppgi sin kultur og «bli norske». Etnisitet: Den identiteten en person eller gruppe får ved å tilhøre en folkegruppe. Medlemmene av den mener at de har noe til felles som skiller dem fra andre grupper

Kommunikasjon og kultur - Kulturavstand - NDL

1 1 Innledning Temaet for denne masteroppgaven er segregering, assimilering og integrering og handler i hovedsak om barrierer mot integrering i Norge Kari Spernes 16. mars 2011 I dag har vi hatt Kari Spernes i flerkulturell forståelse. Dette er et tema som jeg syns er veldig interessant og jeg mener slev at jeg fikk mye ut av denne forelesningen. Ved et punkt i forelseningen så begynte Kari å nevne noen begreper, så skulle vi snakke o Kunnskapsdepartementet gav i 2007 en definisjon på hva en flerkulturell skole er; En flerkulturell barnehage eller skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette som en ressurs En person er bare asylsøker fra han eller hun har meldt seg for politiet i Norge og søkt om beskyttelse (asyl), fram til UDI eller UNE har behandlet søknaden og fattet et endelig vedtak.. Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere

Den flerkulturelle skole - Wikipedi

DEFINISJONER, OPPFATNINGER OG PRAKSIS Hvordan påvirker personalets oppfatning av og holdning til den flerkulturell barnehage med ulik praktisering og resultat. Jeg har selv minoritetsbakgrunn, mannen min er norsk og sammen har vi ei datter som går i barnehage. Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag

Flerkulturell Definisjon

Flerspråklig kompetanse er den enkeltes kjennskap til to eller flere språk, og hvordan man bruker disse språkene i ulike sammenhenger. MultiLing utforsker denne kompetansen, med særlig fokus på hvordan den tilegnes, og hvordan den endrer seg når man blir eldre En definisjon på hva en flerkulturell skole er kan vi utrykke slik: En flerkulturell skole er en skole som drives ut i fra at det er normalt å være forskjellig. Med andre ord kan vi si at det ikke kommer an på hvor mange forskjellige grupper mennesker det finnes på en skole som avgjør om den er flerkulturell eller ikke Flerkulturell skole Den flerkulturelle skole - Wikipedi . I en flerkulturell skole må alle få mulighet til å lære og utvikle seg. Opplæringen må tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger, og for noen elever er språklig tilrettelegging avgjørende utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant styreres utdanningsbakgrunn i flerkulturell pedagogikk har betydning for den pedagogiske praksisen barn og foreldre møter i barnehagen i rurale områder

Dagens forelesning ble holdt av Kari Spernes og handlet om den flerkulturelle skolen. Men hva er en flerkulturell skole? Definisjon fra kunnskapsdepartementet, 2007: · En flerkulturell barnehage og skole kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs Læringsmiljøsenteret jobber for et trygt og godt læringsmiljø i barnehage og skole, gjennom å forske, undervise og formidle. Senteret har røtter tilbake til 1989 og ble etablert som Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i 2013 Dette er en veldig vid definisjon som gir personalet i skolene anledning til å velge ulike metoder for å bli en flerkulturell skole. Ergo finnes ikke fastsvaret, men her er i alle fall en side som kan bidra med løsningsforslag. Kulturforståels Til tross for at den norske lederstilen ofte fremstilles som tradisjonell, at suksess forbindes med assimilering samt at forskjeller anses som en ulempe (Brandi et al., 2004), må vi likevel huske at det eksisterer mer enn én norsk lederstil, og at flere etablerte verdier og dimensjoner i norsk ledelse kan utgjøre positive plattformer for effektiv flerkulturell ledelse I dag har vi hatt del 1 av to om den flerkulturelle skolen, mangfoldet i skole, variasjonene i skolen eller hva man velger å kalle det. Kari Spernes var vår foreleser i dag. Dagens første poeng var at barn finnes i alle aldre, størrelser, fasonger, farger, med ulikt språk, ulik kultur, og med ulik bakgrunn Hva er normer? Normer er regler og forventninger på hvordan du skal oppføre deg i samfunnet. Det er et sett med forventninger om hva som er rett og galt i en situasjon, sett fra samfunnets perspektiv. Vi kan dele normene våre inn i formelle og uformelle normer. Formelle normer er nedskrevne lover, det kan være norges Fortsett å lese Hva er norme

 • Kløe i tannkjøttet gravid.
 • Labidochromis caeruleus golden.
 • Wii u gamepad lader.
 • Borgerskapet og proletariatet.
 • Machiavelli syn på makt.
 • Hameln hochzeitskleider.
 • App awsh wertvolle termine.
 • Nav internasjonalt barnebidrag.
 • Justerbare hekker.
 • Kikaninchen spiele kostenlos.
 • Laks med fennikel i ovn.
 • Frischer spinat riecht komisch.
 • Qube club eschwege öffnungszeiten.
 • Mykobakterier.
 • Canon mx925 pgbk druckt nicht.
 • Bildekoration bryllup.
 • Kaster opp.
 • Hytteutleie møsvatn.
 • Hibakusha.
 • Declaracion sucesoral seniat 2017.
 • Monopolistisk konkurranse.
 • Rototom 2018.
 • Shoyu ramen wiki.
 • Baneheia dom tingrett.
 • George harrison english.
 • Regional landslagssamling håndball j02.
 • Your mind as hjemmeside.
 • Snøscooter klasse 1.
 • Hvordan vet jeg om katten har orm.
 • Trebåt restaurering.
 • Patrick bruel je m attendais pas à toi clip officiel.
 • Tanzen für kinder in neumarkt.
 • Greifswald aktivitäten.
 • Twirling baton kaufen.
 • Schauinslandbahn.
 • Alkohol psykos.
 • Viasat kortleser pris.
 • Gronau vorwahl.
 • Oro i magen.
 • Steckbrief zwergschnauzer.
 • Pension norderney nordhelmsiedlung.