Home

Universell utforming apper

Apper Digitaliseringsdirektorate

Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.. Universell utforming Frustrert over manglende tilsyn av apper. Store aktører som Vipps har brutt loven i flere år, uten reaksjoner fra tilsynsmyndighetene. Nå er mange funksjonshemmede lei av manglende universell utforming i apper, og har startet dugnad for å bedre situasjonen

Vi gjennomfører manuell kvalitetssikring og vurderer brukeropplevelser av nettsider, apper og betjeningsautomater. Ta kontakt. Hvorfor er universell utforming viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet? Se denne filmen laget av Sanden Media i samarbeid med oss i Universell Utforming AS og få et personlig innblikk Dette er ikt-løysingar med svært mange brukarar, og universell utforming er derfor avgjerande for å sikra likeverdig samfunnsdeltaking. Nettløysingar. Alle typar nettstader, også Facebook og andre sosiale medium, er nettløysingar. Mange apper til nettbrett og mobil er også omfatta

Universell utforming i anskaffelser av IT Anskaffelser

Universell utforming av nettsider Blink Marked, digitalbyr

 1. g AS har siden 2018 fått støtte fra SBS til å delta i europeisk og internasjonalt arbeid med standarder innen universell utfor
 2. g i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utfor
 3. g (uu). Vi tar sikte på å ha et rimelig bra tilbud allerede i løpet av året, men vi vil allerede nå vise deler av funksjonaliteten. Bjarte / Rolf. 8. En sniktitt inn i framtiden. Neste generasjon planlegger. Bjarte / Atle. Hovedmål for dagen var imidlertid: 9. Å diskutere retning for videre utvikling
 4. g (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utfor
 5. g for alle. Inkluderende utfor
 6. g i apper i 2017. Egentlig startet vi lenge før på profesjonell basis, dvs. som konsulenter i utviklingsprosjekter og gjennomgang/vurdering av eksisterende apper. I 2017 inviterte vi imidlertid til et dugnadsarbeid, og det har vært vellykket, nyttig og spennende

Apper må bli mer universelt utformet - Bufdi

ØNSKER BEVISSTHET: Tilsynsdirektør Malin Rygg i Digitaliseringsdirektoratet håper at det ekstra kravet om tilgjengelighetserklæring vil gjøre virksomheter mer bevisste på universell utforming av nettsider og apper Direktivet skal bidra til å harmonisere lover og forskrifter slik at nettsider og apper blir mer tilgjengelige. Offentlig myndigheter skal følge internasjonale standarder for universell utforming. Norge fikk, som første land i verden, en forskrift om universell utforming av IKT-løsninger som trådte i kraft 1. juli 2014 Universell utforming av IKT-løsninger Alle norske IKT-løsninger, både nettløsninger og automater, skal være laget slik at de er tilgjengelige for alle. Nettløsninger kan være både nettsider og applikasjoner (apper) Universell utforming og brukermedvirkning er fyndord i dagens politikk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne og psykisk utviklingshemming: «Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne Universell utforming av læring (UUL, på engelsk «UDL - Universal Design for Learning») er et konsept for hvordan vi kan møte mangfoldet blant studenter i undervisning og læring. UUL berører utforming av læringsmål og emnebeskrivelser, læremateriell, undervisningsmetodikk, bruken av IKT i læring og ikke minst i valg av vurderingsformer

Alle norske nettsteder og apper er lovpålagt å oppfylle krav til universell utforming, slik at de lar seg lese og betjene av alle, også mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er fastslått i en forskrift til Likestillings- og diskrimineringsloven, og den gjelder for alt fra nettbanker og nettbutikker til Nav og andre offentlige etaters nettløsninger Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en.

Universell utforming. Synstolking. Synstolking er bildebeskrivelser av det som skjer på en scene, Ofte brukes det andre apper i utlandet enn i Norge, som MovieReading. På museer vil synstolken og omviseren stort sett være den samme og man trenger derfor ikke ekstra utstyr Blant annet har Avinor fått tilskudd til kompetanseheving om universell utforming ved flyplasser. I tillegg støttes et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere å finne fram i store bygningsstrukturer som kjøpesentre og flyplasser ved bruk av Bluetooth-varder og apper, med over 1,2 millioner kroner

Universell utforming standard

Universell utforming ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utforming ligger det både en visjon og konkrete mål med hensyn til å planlegge og realisere bygg med universell utforming Loven. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.Forskriften gjelder alle nettjenester og apper som er rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor Universell utforming av nettsider og apper er tema for denne oppgaven. For testing av nettsider og apper kan en både involvere virkelige mennesker og automatiserte validatorer og testvektøy. I noen situasjoner gir maskiner bedre testresultater, og i noen situasjoner gir mennesker bedre og relevante testresultater Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University

kommunenettverk universell utforming 25-27. september 2017. Kommunenettverket universell utforming jobber hovedsakelig med eksisterende bygg og uteområder, og fokuserer særlig på enkle tiltak. Kommuner og fylkes- kommuner jobber aktivt med universell utforming og kommunenettverket bidrar til å dele erfaringer og gode eksempler. Solveig. Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019

Krav til universell utforming av nettsider gjelder ikke bare på nettsider tilpasset PC eller datamaskin. Nettsidene må også være tilpasset nettbrett, mobiltelefon og annet. Les mer om krav til nettløsninger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Noen enkle råd for utforming av nettside «Universell utforming av byggverk tilsier at hoved løsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel lysforhold, lydforhold og innemiljø

Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming For sju år siden kom det på plass et regelverk for universell utforming, men fortsatt er mange digitale løsninger laget på en måte som gjør dem vanskelig å bruke for en god del nordmenn. - En IKT-løsning som ikke kan brukes av alle, er en dårlig løsning både for brukerne og samfunnet

Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne

Frustrert over manglende tilsyn av apper - Digi

Universell utforming er selvfølgelig viktig for de «hjulbente», men uu angår oss alle andre også. Faktisk alle er berørt på en eller annen måte, direkte eller indirekte. Les mer om hvem som verdsetter og berøres her. Et paradigmeskift Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdatert. 1. Innledning. 2. Erfaringer i maritim passasjertransport. 3

Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle Som prosjekterende av bygg er det viktig å kjenne til krav til universell utforming og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler Ulike apper og verktøy kan gjøre hverdagen både morsommere og enklere for barn og unge. Men for at kommuner skal kunne tilby slike løsninger, må det flere grep til, mener forsker. Digitale timeplaner og treningsmatter, Universell utforming. No kan du teste som tilsynet Universell utforming universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. universell utforming inne-bærer også å utvikle nye, gode løsninger som går lengre enn minimumskrav i lovverket. brosjyren omfatter toalett og bad i bygninger og anlegg for allmennheten. dette kan vær

Canvaskurs om Universell utforming (UU) - VID

Kvalitetssikring Universell Utforming A

Funka gransker gjerne universell utforming i henhold til forskriften for universell utforming av IKT. Men helst gransker vi hvor bra grensesnittet faktisk fungerer for brukere med ulike behov. Det er du som kunde som avgjør hvilket nivå du vil oppnå: lovens minstekrav eller virkelig inkludering Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg

Fra 1. januar 2019 er krav til universell utforming av IKT også gjeldende for UH-sektoren. Universell utforming berører områder som nettsider, e-læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og apper. Høgskolen i Innlandet har laget et Canvas-kurs om universell utforming. Dette har de delt med resten av sektoren Veileder Universell utforming - lær mer om universell utforming. Klartale.no - en universelt utformet nettavis. Appbiblioteket - oversikt over nyttige apper. universell.no - et nettsted om universell utforming i høyere utdanning i Norge. Miljøverndepartementets nettside om universell utforming Universell utforming innebærer et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle løsninger, mens universell utforming forutsetter at hovedløsningen i seg selv dekker alle brukerbehov Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne Universell utforming er en samfunnskvalitet som er nødvendig for noen og bra for alle - og vil avhjelpe fremtidens utfordring med et stort antall eldre og press på helse og omsorgstjenester. Universell utforming bidrar til at eldre og syke mennesker kan være selv hjulpne lengre. Det vil redusere kostnader, og er god samfunns økonomi De var på rundreise i Norge for å se hva vi; foregangsland på lovgiving av universell utforming (UU) forsket og underviste på emnet. De ville, kort sagt, se, lære og la seg inspirere. Dagen ble startet med en presentasjon av laben, så fulgte en full omvisning, lunsj og tilslutt en gjennomgang på hvordan det undervises i UU her ved NTNU i Gjøvik Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens..

Kva seier forskrifta? Digitaliseringsdirektorate

Apper (2) bevegelse (11) Diverse (45) Hørsel (4) HTML (19) Innholdsproduksjon (11) kognisjon (10) Difi har publisert måleindikatorer for universell utforming av nettløsninger. Dette er indikatorer som brukes når Difi fører tilsyn med virksomheters nettløsninger og ved statusmålinger Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell.

universell utforming - Store norske leksiko

Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utforming. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I dette arbeidet har det vært utarbeidet flere handlingsplaner for å nå målet. Den første. Universell utforming - venter reaksjoner og håper på debatt UNIVERSELL UTFORMING: Feste Sør har fått fritt spillerom til å foreslå universell tilrettelegging på blant annet Hoveodden i Raet nasjonalpark. Bryggeanlegget foreslås fjernet helt for å gjøre hele strandområdet til en badeplass og rekreasjonsområde Apper for virtuell virkelighet; Nettverk for barn og unge med utviklingshemming. Å forstå en digital verden; Vær en veileder; Internasjonalt perspektiv. Svårt att samarbeta med skola och habilitering; Bristande samordning i hela Norden; Spielmeyer-Vogts sykdom. Barna som faller utenfor det pedagogiske kartet; Læring for livet; Universell. Ein informasjonsfilm med 24 konkrete tips om universell utforming av nettløysingar. Målgruppa for filmen er deg som jobbar med innhald, design og koding. For.. Universell Utforming . Ledelinjer: Ved åpne arealer skal ledelinjene ha en bredde på minimum 6 cm og skal ha en høyde på 3m +/-1mm. Ved flere linjer skal avstanden være minimum 2 cm mellom linjene. Luminanskontrast på 0,4 til omgivelsen. Oppmerksomhetsfelt: Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller følbar struktur i underlaget

Nyheter om universell utforming - Dette er våre nyheterSlik kan pressen ta universell utforming på alvor – uten åModerne design for nettsider og apper: InnholdsdrevetBruk av smartteknologi i skole – AppbiblioteketSlik kan kommuner innføre smart teknologi til barn med

I 20 år har jeg arbeidet med temaet universell utforming.Som regjeringsoppnevnt medlem i Statens råd for funksjonshemning, 1999 -2007, fikk jeg god innføring i temaet. Jeg har fulgt utvikling av lov- og regelverket, har skrevet lærebøker, holdt mange etterutdanningskurs, og holdt innlegg på utallige seminarer og kongresser både nasjonalt og internasjonalt Buss. Alle våre ruter blir kjørt med busser som har universell utforming, og Kolumbus har i flere år stilt krav til at bussene som går i typiske byruter har følgende: lav-éntre og mulighet for kneling, gode, innvendige kontrastfarger samt seter reservert for personer med nedsatt funksjonsevne Sluttrapport - Kartlegging av universell utforming ved et utvalg idrettsanlegg og friområder i Asker kommune 1.Innledning Asker kommune skal fremme sak om strategi for universell utforming. I den forbindelse så vi behov for en kartlegging av dagens situasjon med tanke på universell utforming ved et utvalg idrettsanlegg og friområde Slik kan pressen ta universell utforming på alvor - uten å bli diktert av staten Mediene bør ta bestemmelser om universell utforming inn i sitt eget etiske regelverk, Vær varsom-plakaten, dersom de mener at staten ikke skal diktere dem på dette området. Da ville de styrket sin egen troverdighet I Norge er universell utforming høyt på dagsorden. Antidiskrimineringsloven fra 2008 og innlemmelsen av universell utforming som ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan (NTP 2006-2015; 2010-2019; 2014-2023) har bidratt til sterkt fokus på universell utforming

 • Helsestasjon nord universitet.
 • Guideline fluestang test.
 • Dewalt dcs391 pris.
 • Barn alene på buss.
 • Reise med dyr sas.
 • Kurztrips für singles.
 • Hund slikker sig meget.
 • Hvilke farger kan katter se.
 • Mallet finger icd.
 • Grillboot bodensee konstanz.
 • Kerutabs.
 • Kjeven låser seg.
 • Kisseo weihnachtskarten.
 • Kanadagås fakta.
 • Stearinlys og astma.
 • Wienerberger forhandlere.
 • More at lindex bonus.
 • Frukt gjennom sikkerhetskontrollen.
 • Se din egen facebook profil.
 • Chipotle new york.
 • Couscous salat.
 • Hvor gammel skal en hund være før den må kastreres.
 • Negativ entropi.
 • The planets holst.
 • Der schimmelreiter zusammenfassung.
 • Vampire diaries season 1.
 • Impala 66.
 • Utleielokaler kongsberg.
 • How to buy monero.
 • Fakta om akvariefisk.
 • Nodee sky terrasse.
 • Innrede liten stue.
 • Steckbrief zwergschnauzer.
 • Swiftkey norsk.
 • Downhill strecken deutschland.
 • Dash 8 speed.
 • Comet krem.
 • Jødehat snl.
 • Kapillærkrefter trær.
 • Nikon d500 vs d750.
 • Bad gastein sneeuwzeker.