Home

Sykdommer i norge statistikk

Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr: 983 744 51 Forside Smittevern & Vaksine Smittsomme sykdommer og forebygging Hiv og seksuelt overførbare sykdommer Statistikk for seksuelt overførbare sykdommer. Syfilis er i dag en sjelden sykdom i Norge. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00.

Smittede, innlagte og døde, status på sykehus i Norge, hovedtall for Europa og verden Smittsomme sykdommer er en oversikt over et utvalg sykdommer fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.Dette er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge.Statistikken er basert på meldinger fra medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger Det oppdages knapt 5.000 nye tilfeller i Norge hvert år. Risikoen for å få påvist prostatakreft i løpet av livet er ca 15%. Risikoen for å dø av prostatakreft er ca. 3% - det vil si at de fleste som får sykdommen, ikke dør av den. Antall tapte leveår i befolkningen: 13 477; Andel av totalt antall tapte leveår i befolkningen: 2,3 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Helse - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Dette er årsaken til at Alzheimers sykdom og andre former for demens nå er rykket opp til å være den nest vanligste dødsårsaken i Norge, i følge tallene fra GBD, sier Vollset. I 2013 ble det estimert at 2 363 kvinner og 1 763 menn døde av Alzheimers sykdom . Det er om lag en dobling i forhold til beregningene fra GBD 2010-prosjektet

Statistikk - FH

Se også statistikk fra hjerte- og karregisterets statistikkbank. Tabell 1. Antall pasienter med poliklinisk konsultasjon i spesialisthelsetjenesten eller innlagt i sykehus i 2016 for hjerte-karsykdommer, Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer . Norge har sluttet seg til WHOs mål for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Sykefravær - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Og hvis fedme betraktes som en sykdom i seg selv, kan utviklingen sies å ha trekk av en epidemi. Likevel er det et poeng å understreke at forekomsten av sykdommer som er overvekts- og fedmerelaterte, samt utviklingen i dødelighet som følge av disse sykdommene, ikke entydig støtter en epidemikarakteristikk Sykdommer og symptomer. Her finner du beskrivelser av sykdommer, tilstander og symptomer. Bruk søkefeltet eller listen og finn det du vil vite mer om

Statistikk for seksuelt overførbare sykdommer - FH

 1. ===== INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THIS BANNER AND CONTENT FRAMESET 1. Add the URL of your src= page for the banner frame. 2. Add the URL of your src= page for.
 2. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende
 3. Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn

Statistikk over dødsårsaker for ikke-bosatte personer som dør i Norge, er på bakgrunn av dette for første gang publisert for døde i 2012, se Nasjonalt folkehelseinstitutts nettsider. Tallene er utarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå Fakta og håndtering i Norge Tjenester. Se dine prøvesvar Koronasjekk - skal jeg teste meg? Meld fra ved mistanke om koronavirus Slik kan du få helsehjelp hjemmefra Informasjonstelefonen 815 55 015. Hverdager kl. 08:00 - 15:30. Har du spørsmål om korona. Statistikk - meldinger om arbeidsrelaterte sykdommer Arbeidstilsynet mottar meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i det landbaserte arbeidslivet i Norge. I grafene under presenteres en oversikt over antall meldinger mottatt de siste fem årene Hjerte- og lungeredning (HLR) De første minuttene etter at en ulykke eller akutt sykdom inntreffer, er livsviktige. Det er lite som skal til for å redde liv, du må bare vite hva

Status - tall og statistikk rundt koronaviru

 1. MSIS Statistikk. På msis.no finner du statistikk for smittsomme sykdommer for perioden fra 1977 til i dag. Den sier at MSIS skal bidra til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse,.
 2. Statistikk kan være vanskelig, og dette kan synes som et paradoks: Antall dødsfall på grunn av kreftsykdommer har de siste årene ligget ganske stabilt på rundt 10.800. Antall per 100.000 personer har gått litt ned fordi det totale folketallet i Norge øker
 3. Livsstilsrelatert sykdom. Det har vært en betydelig reduksjon i tidlig død (definert som død før 75 års alder) av hjerte-karsykdommer siden 1970 og fram til i dag. Samtidig øker utbredelsen av type 2-diabetes, overvekt og fedme, KOLS, muskel- og skjelettsykdom og kreft i befolkningen
 4. Screeningatferd og sykdom blant opportunistisk vaksinerte kvinner; Kreftstatistikk Kreft i Norge Statistikkbank og verktøy Kvalitetsregistrene Livskvalitet Klinisk innrapportering Datautlevering. Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Elisabeth Jakobsen (tlf 906 93 521) kan bidra med å navigere i tall og statistikk
 5. Monitoren viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Den inneholder interaktive figurer som viser statistikk om blant annet økonomiske og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen
 6. ALS er en sjelden sykdom. I en by med 500 000 innbyggere vil omtrent 12 personer få sykdommen hvert år. Det er mulig sykdommen har blitt litt hyppigere de senere år. Behandling. Den eneste medisinen man kjenner til med norsk godkjenning som bremser utviklingen av sykdommen noe er Rilutek
 7. Ni av ti som døde i Norge med covid-19, hadde kronisk sykdom. Nesten alle pasienter som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av, viser tall fra Dødsårsaksregisteret

Smittsomme sykdommer i Norge - Wikipedi

Kols er en sykdom som gir ulike symptomer. Har du først utviklet kols, kan ikke medikamenter eller annen behandling reparere den tapte lungefunksjonen. Røykestopp kan bremse en ytterligere forverrelse av sykdommen og tap av lungefunksjon. Legemidler og trening kan lindre symptomene VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Kristiansund fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende

Video: Dødsårsaker i Norge Statistikk - Sykdommer

Her finner du Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsskadedødsfall, meldinger om arbeidsrelatert sykdom og Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av smittsomme sykdommer

Helse - SS

Livsstilssykdommer øker i forekomst i industrialiserte land der folk lever lenge. Eksempler på livsstilssykdommer er koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina), hjerneslag, høyt blodtrykk, visse typer kreft, type 2-diabetes, KOLS, benskjørhet, depresjon, medikamentmisbruk, overvekt, artrose, hiv/aids Folkehelseinstituttet har ført statistikk for 40.609 norske dødsfall i 2016, og sortert disse inn i kategoriene «sykdommer» og «skader og forgiftninger». To dødsårsaker skiller seg ut utforske utbredelsen av forskjellige kjønnssykdommer i Norge. Vi vil svare på spørsmålet om hva som er den vanligste infeksjonen i Norge, men vil også dykke inn i dypere data om ikke bare antallet de berørte, men også forekomsten av hver tilstand i begge kjønn og endringene i utbredelsen de siste ti årene Kommentar ved Ping Qin Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge. Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente.

I Norge, som i mange andre vesteuropeiske land, er disse lidelsene også de dominerende årsakene til sykefravær, rehabilitering og uførepensjonering. Muskel- og skjelettlidelser omfatter et bredt spekter av tilstander. I noen tilfeller er etiologien kjent, og smertene og plagene kan helt eller delvis forklares ved kjente sykdommer SYKDOMMER SOM ENDRET NORGE: Spedalskhetens pinefulle historie i Norge er for lengst plassert på museum i Bergen. All elendigheten tvang fram et stort pionerarbeid. Det resulterte i verdens første pasientregister - og oppdagelsen av leprabakterien

Hva så med Nord-Norge? Man skulle nesten tro at det ville regne like mye i langs kysten i nord som på Vestlandet, for også her kommer lavtrykkene rett på. Men slik er det ikke: Fjellene er lavere i nord, og kanskje viktigst av alt: Det er kaldere i lufta. Dermed kan den ikke bære med seg så mye fuktighet som lufta i sør kan gjøre Sykdommer og symptomer. Demens. Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. I Norge antar vi at det er nærmere 80 000 personer med demens. Hvert år får cirka 10 000 nye personer denne sykdommen

I Norge i 2016 var sykdomsbyrden dominert av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdom, korsryggs- og nakkesmerter, kreft, demens og psykiske lidelser. Mens det de siste ti årene har vært en positiv utvikling for tilstander som medfører mange tapte leveår, spesielt for hjerte- og karsykdommer, har man ikke sett samme utvikling for tilstander som hovedsakelig medfører ikke. Hun sier at norske sprøytebrukere har en lavere risiko for å dø av relaterte sykdommer og skader enn i mange andre europeiske land. For eksempel er forekomsten av HIV relativ lav i Norge. — Når man sammenligner total risiko for tidlig død blant sprøytebrukere, og ikke bare risikoen for overdosedødsfall, er ikke denne så forskjellig

Dette dør vi av - FH

Sykdommer. Adipositas (fedme, alvorlig overvekt) AIDS & HIV; Akutt bronkitt; Akutt nyrebarkbetennelse - glomerulonefritt; Akutt nyrebekkenbetennelse - pyelonefritt; Alderdoms-sukkersyke; Allergi overfor mat og allergiske kryssreaksjoner; Allergi type 1 (Overfølsomhet) Allergi, Kjæledyr; Allergi, Støvmidd; Allergiske kryssreaksjoner og matallerg En av hundene ble avlivet, mens en annen døde av sykdommen. Til nå har hunder i 14 fylker blitt syke. I Norge er det et sted mellom 500.000 og 600.000 hunder

Hjerte- og karsykdommer - FH

Antall forsikrede mot kritisk sykdom har økt jevnt de siste årene. Det var i 2019 over 485 000 forsikret mot kritisk sykdom Finans Norge Statistikk Livsforsikring og pensjon - dagens Utgår Helseforsikring Kritisk sykdom(2) Andre emner. Hovedoversikt(2) Markedsoversikt(2) Behandlingsforsikring(2) Andelen annen sykdom utgjør en voksende del av sykdommene. Dette kan ha sammenheng med hvilke dekninger kunden har valgt. Kritisk sykdom

Forskrift om statistikk over sykefravær Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 25. mars 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 25-15 første ledd. Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1299, 26 feb 2002 nr. 201, 30 juni 2006 nr. 790 Klamydia er den hyppigste seksuelt overførbare sykdommen i Norge. Hvert år stilles denne diagnosen hos ca. 25 000 personer, hvorav cirka 60 prosent er kvinner. Høyest forekomst av klamydia finnes hos kvinner under 25 år. Den sannsynlige forklaringen på at infeksjonen påvises hyppigere hos kvinner, er at kvinner testes oftere Foreløpig statistikk fra Dødsårsaksregisteret for perioden mars til mai i år viser at det ikke har vært noen overdødelighet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). I perioden mars til mai 2020 ble det registrert totalt 10.217 dødsfall i Norge. Dette tilsvarer 190 dødsfall per 100.000. For dødsfall som ikke er knyttet til sykdom har det vært en økning i antall nordmenn som dør i trafikken. I 2012 ble innrapportert 30 drap i Norge, mens tallet i fjor steg til 53. 2013-tallene.

Nesten alle pasienter som døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset, hadde en kronisk sykdom ved siden av. Det viser tall fra Dødsårsaksregisteret I Norge er det ca 300-400 som har diagnosen ALS. Det oppstår ca. 1-2 nye tilfeller pr. 100.000 innbygger hvert år Mitchell JD, Borasio GD. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet 2007; 369: 2031-41. PubMed. Det har blitt registrert en jevn økning av forekomsten i Norge i perioden fra 1961-1994Seljeseth YM, Vollset SE, Tysnes OB utsatt for alvorlig COVID-19 sykdom innhentet vi også data over alderssammensetningen fra Statistisk Sentralbyrå i Norge, Statistiska Centralbyrån i Sverige og Danmarks Statistikk i Danmark, og sammenlignet de tre landene Finans Norge Statistikk Livsforsikring og pensjon uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Behandlingsforsikring. Behandlingsforsikring gir rett til medisinsk behandling for inntrufne sykdommer innen definerte tidsgrenser. Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte

Sykefravær - SS

Er nordmenn så overvektige? - SS

 1. De siste årene har vi påvist flere sykdommer som er vanlig forekommende i landene vi importerer hunder fra, men som aldri tidligere er funnet i Norge. Regelverket skal beskytte mot innførsel av hunder med rabies og revens dvergbendelorm, men på grunn av svakheter i regelverket og forfalskning av papirer er det all grunn til å være oppmerksom på disse fryktede (zoonotiske) sykdommene hos.
 2. Der fastslås det at Norge har det klart høyeste sykefraværet blant de industrialiserte landene. OECD baserer seg på tall fram til 2010, og kom med fire klare råd til Norge for å få ned fraværet blant psykisk syke: Satse mer på inkluderende arbeidsliv ved å finne løsninger slik at personer med psykisk sykdom fortsatt kan stå i jobb
 3. Nå blir gravides helse i Norge og våre naboland gransket for å se om de har økt covid-19-risiko Nordiske land slår seg sammen og forsker på følgene av covid-19-epidemien. Registerdata om flere hundre tusen gravide analyseres for å kartlegge om gravide har økt risiko for alvorlig sykdom, og om barnet kan ta skade

Sykdommer - helsenorge

Høsten 1349 kom pesten til Norge. Pesten skulle komme til å danne et tidsskille, for den førte til at den langvarige veksten det siste tusenåret fikk en brå slutt. Middelalderens mennesker var ikke ukjente med sykdom og epidemier. Men ingen epidemier kan måle seg i omfang med pesten LANDETS SVØPE. Tuberkulosen var vår største folkesykdom, fryktet siden de eldste tider under navnet tæring. Bare på de seksti årene 1895- 1955 kostet den en kvart million nordmenns liv, skriver artikkelforfatteren, som selv var blant dem som overlevde sykdommen Nordisk statistikk. Fakta og statistikk om Norden og de nordiske landene. Hvis du bor i Norge og er medlem av folketrygden skal du henvende deg til fastlegen din eller til jordmor på helsestasjon dersom du blir gravid. og får nyfødtscreening for hørselstap og en rekke sykdommer kort tid etter fødselen Kategori:Sykdommer i sirkulasjonssystemet. Hopp til navigering Hopp til søk. ICD-10 gruppe IX (I00-I99) Sider i kategorien «Sykdommer i sirkulasjonssystemet » Under vises 41 av totalt 41 Statistikk; Erklæring om informasjonskapsler. Sykepenger eller sykelønn i Norge skal kompensere bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer av folketrygden som er midlertidig arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.Norge er, pr. 2018, det land i verden som har høyest sykefravær.Totalt kostet sykefraværet i Norge om lag 56 milliarder kroner i 2016

Statistikk og data fra Abortregisteret - FHISelvmord og selvmordsforsøk - Folkehelserapporten - FHIDisse smittsomme sykdommene får nordmenn i utlandetFakta om livskvalitet og trivsel i Norge - FHIKilder til statistikk om tannhelse - FHISlik bytter du fastlege - Lommelegen

En global oversikt som fører statistikk over antall påviste smittetilfeller nasjonalt og regionalt, viser at det er 14 land og regioner som har registrert flere bekreftede smittetilfeller enn Norge Antall personer med forsikring mot kritisk sykdom eller med behandlingsforsikring har økt jevnt de siste årene og er ved utgangen av 2019 henholdsvis 485 000 og 615 000. Antall forsikrede barn er 619 000 Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge (MENiN) skal gjennom forskjellige tiltak fremme pasientgruppens behov og interesser. Den tilbyr hjelp og støtte til dem som er berørt av ME., arbeider for å gjøre sykdommen bedre kjent og akseptert og bidrar med faglig informasjon til lokale behandlere og fagpersoner i hjelpe- og støtteapparatet Hyppigste årsak til nedsatt syn hos barn og unge i Norge er nevrooftalmologiske sykdommer, fulgt av retinale sykdommer og tilstander som rammer øyeeplet generelt. Mer enn halvparten av barn og unge med nedsatt syn har tilleggsfunksjonsvansker. Det er behov for et norsk øyemedisinsk register over barn og unge med nedsatt syn Finans Norge Statistikk Livsforsikring og pensjon - dagens Utgår Statistikk og nøkkeltall 2018 Barn, kritisk sykdom, behandling Barneforsikring, kritisk sykdom og behandlingsforsikring Det ble meldt i overkant av 300.000 erstatningstilfeller i 2018. 97% av disse er fra behandlingsforsikring

 • Skrusikringer.
 • White tiger fakta.
 • Leirduebane telemark.
 • Canon mx925 pgbk druckt nicht.
 • Stockard channing wiki.
 • Ivv wanderung rheinland pfalz 2017.
 • Familievern.
 • Forbrukslån storebrand.
 • Hvorfor takrenner.
 • Helene fischer neues album youtube.
 • Leeftijd kim kotter.
 • Lag din egen baderomsinnredning.
 • Amundsen nikkers herre.
 • Kyllingfilet med hvitløk.
 • Fradeling av hus på gård.
 • Røyking som hobby fra spon til speking.
 • Www nafs gu se prov i engelska.
 • Rotschenkel jungvogel.
 • Bø møbelsenter.
 • Split movie netflix.
 • Offener rücken abtreibung.
 • Internasjonalt førerkort spania.
 • Eggløsningsslim etter eggløsning.
 • Whopper cheese.
 • Maymun café shisha bar braunschweig.
 • Måneds værvarsel.
 • Hummus rezept dosen kichererbsen.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven bergen.
 • Veggfornyer tapet.
 • Sana klinik bad wildbad.
 • Schweizer banknoten 1000.
 • Pris parkering vestkanten.
 • Mediamarkt testteam.
 • 175 cm to feet.
 • Textaufgaben klasse 5 gymnasium.
 • Zeltfest oberösterreich.
 • Jura abbrechen 2 semester.
 • App awsh wertvolle termine.
 • Reise med dyr sas.
 • Nodee sky terrasse.
 • Slumdog millionaire buch deutsch.