Home

Ressursbruk definisjon

Bruntlandrapporten sier at ”Verden må sikre en jevn fordeling av begrensede ressurser og legge til rette for en teknologi som kan redusere presset”. Samtidig er det ikke faste grenser for befolkningsvekst eller bruk av energi, råstoff, vann og landarealer Lær definisjonen av ressursbruk. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene ressursbruk i den store norsk bokmål samlingen Statlige virksomheter er underlagt krav om mål- og resultatstyring for å fremme effektiv ressursbruk. Effektivitet er like viktig som lojalitet til politiske beslutninger, rettssikkerhet og faglig integritet. Effektiv ressursbruk i staten dreier seg om å oppnå mest mulig velferd og andre samfunnsmål med en gitt ressursramme. Effektivitet handler om ikke å sløse med ressursene, som i. Effektiv ressursbruk handler ikke bare om offentlige budsjetter. Det handler også om å legge til rette for økt vekst. I Sundvolden-erklæringen er vi tydelige på at verdier må skapes før de kan deles. Det er ingen motsetning mellom et lønnsomt næringsliv og gode offentlige tjenester Datagrunnlag og definisjoner aktivitet og ressursbruk. Det er ISF-vekter i pasientdata som er utgangspunkt for antall korrigerte opphold i SAMDATA. Vektene summeres for hver enhet. I tidligere produktivitetsberegninger i SAMDATA er antall korrigerte opphold beregnes spesielt for formålet i SINTEF Helse

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Planlegging, gjennomføring og evaluering av virksomhetens samlede ressursbruk i sine kjerne-, støtte- og styringsprosesser som tilsammen utgjør verdiskapningprosessen, med det mål å redusere ressursbruken uten at dette går utover prestasjonen eller resultatet Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjoner (§§ 1 - 3) § 1. Lovens formål § 2. Lovens virkeområde § 3. Definisjoner . Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse (§§ 4 - 15) § 4. Forsvarlighet § 5. Bruk av medhjelpere § 6. Ressursbruk § 7. Øyeblikkelig hjelp § 8. Pliktmessig avhold § 9. Forbud mot gaver m.v.

Miljømerking Henrik Ibsens gate 20, 0255 Oslo Tlf. 24 14 46 00 Org.nr.: 971 279 362 MV Det kan være fornuftig for oppdragsgiver å hente inn tilbud fra flere leverandører for å sikre effektiv ressursbruk og motvirke korrupsjon. 2.1.2 Del I - alminnelige bestemmelser som gjelder alle anskaffelser Effektiv ressursbruk og effektivisering er ett av flere viktige hensyn som gjelder for offentlig forvaltning. Andre viktige hensyn er rettssikkerhet, likebehandling og politisk styrbarhet. Vi vil i denne sammenhengen konsentrere oss om effektiv ressursbruk, men forutsetter samtidig at dette ikke skal skje p Definisjon av ressurs i Online Dictionary. Betydningen av ressurs. Norsk oversettelse av ressurs. Oversettelser av ressurs. ressurs synonymer, ressurs antonymer. Informasjon om ressurs i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin kilde for assistanse el. reserver benytte mange ressurser i arbeidet naturressurser økonomiske ressurser Kernerman English Multilingual.. Her finner vi en definisjon på bærekraftig utvikling som rommer både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold: «Vi må sikre behovene til de som lever i dag, uten at dette går utover framtidige generasjoners muligheter til å få oppfylt sine.

naturfag.no: Hva er bærekraftig ressursbruk

Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018 Rapportnummer IE-1048 6 Sammendrag IKT utgjør en stadig større og viktigere komponent i helsetjenesten, og er viktig både for innbyggerne som benytter helsetjenesten og for de ansatte som jobber i den Med effektiv ressursbruk mener vi både produktivitet og formålseffektivitet. Regnskapet kan si oss mye om det første, men faktisk også bidra til å belyse det andre. Tilbakemeldingen fra flere store statlige virksomheter var at de sitter på mye data som kan brukes til å vurdere effektiv ressursbruk, men at utfordringen er å velge ut de relevante tallene

Start studying Geografi prøve 15.12.16. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Effektivitet i sosialøkonomisk forstand betyr det å oppnå en høy verdiskapning samtidig som en ikke benytter mye ressurser. = Effektiviteten til noe avhenger dermed av hva vi mener med verdiskapning, og hva vi mener med ressursbruk. Dette er tema som en i få tilfelle vil bli enige om

ressursbruk - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Ressursbruk til FoU i helseforetakene 2018. Følgebrev, rapporteringsskjema, veiledning, definisjoner og klassifikasjoner (PDF) Følgebrev: Helseforetak og private, ideelle sykehus 2018 (PDF); Rapporteringsskjema for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i 2018, (modul for eksternt finansiert forskning) (PDF) Vedlegg med definisjoner, klassifikasjoner og retningslinjer for. Definisjon av ressurssterk i Online Dictionary. Betydningen av ressurssterk. Norsk oversettelse av ressurssterk. Oversettelser av ressurssterk. ressurssterk synonymer, ressurssterk antonymer Ressursbruk til FoU i helseforetakene 2019. Følgebrev, rapporteringsskjema, veiledning, definisjoner og klassifikasjoner (PDF) Følgebrev: Helseforetak og private, ideelle sykehus 2019 (PDF); Rapporteringsskjema for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i 2019, inkludert modul for eksternt finansiert forskning (PDF); Vedlegg med definisjoner, klassifikasjoner og.

Gjennomføring av selve erindringssamtalen vil variere noe med hensyn til tid og ressursbruk. En erindringsgruppe med forberedelser og etterarbeid vil vare i omlag 1 ½ til 2 ½ time. Med utgangspunkt i prosjektets undervisningsdel, har GERIA - Ressurssenter for demens/alderspsykiatri i Oslo kommune utarbeidet et lignende undervisningsopplegg for erindringsarbeid som skal tilbys. Alt om status for miljøet i Norge på samme plass. Oppdateres med nye tall og data årlig gode, sammenlignbare data. Generelle definisjoner og hovedprinsipper er beskre-vet i Vedlegg 4. 1.2 Forbedring og videreutvikling av målesystemet Rapporteringssystemet er stadig i utvikling. Det langsiktige målet er å synliggjøre ressursbruk til forskning i helseforetakene på linje med andre forskningsutfø

Video: Hva er effektiv ressursbruk? - Nr 03 - 2009 - Stat

Effektiv ressursbruk og produktivitet - regjeringen

Ressursbruk: Energieffektivisering (kap.14) Material- og produktvalg . Avfallsminimering- og håndtering (§ 9-5 t.o.m § 9-9) Tabell 1 gir eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene. § 9-1 Tabell 1: Eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene Uttak av gevinster, dvs. faktisk reduksjon i ressursbruk (tid og penger), målbar kvalitetsforbedring: Omstilling: Omstilling gis en vid betydning og omfatter endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå Helsetjenesten er en av samfunnets største sektorer målt i sysselsetting og ressursbruk. Utgiftene til helsetjenester utgjør i 2006 mellom 9 og 10 prosent av brutto nasjonalproduktet (BNP). Dette er en betydelig økning siden ca. 1990, da andelen var rundt 8 prosent Både lave utslipp, energieffektiv ressursbruk, resirkuleringsgrad, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer og emisjon til inneklimaet. Men bærekraftige materialer i et videre begrep innbefatter jo også sosiale aspektene, med etisk produksjon av materialene, god nok lønn til de ansatte og lønnsomhet Mens Sverige og Danmark avviklet sine institusjoner i eldreomsorgen fra omkring 1990, har Norge valgt å beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen. Retten til en selvstendig bolig for eldre, uavhengig av hjelpebehov, har ikke stått like sterkt i Norge. Rundt 32 000 av den norske eldrebefolkningen (67 år+) bor i dag i sykehjem, bare 8 000.

Datagrunnlag og definisjoner aktivitet og ressursbruk

 1. g innebærer kan vi se at personer med diagnosen kan ha noen iboende utfordringer, faktorer som medfører økt risiko for å utvikler sykdom eller lidelse når personen blir utsatt for belastning og påkjenning. Dette forklares ofte som at personen har økt sårbarhet
 2. Definisjon: bærekraftig utvikling. Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv
 3. Definisjon >> Belønningssystem. Med belønningssystem menes: Hvordan vi motiverer medarbeidere til å jobbe mot et definert mål gjennom å skape forventninger om en bestemt indre og/eller ytre belønning hvis de når målet til avtalt tid, kvantitet, kvalitet og ressursbruk
 4. Definisjon av berggrunnen er det faste fjellet. Skal man f.eks. lage en tunnel, må man først fjerne det løse jordsmonnet - løsmassene. Deretter kommer man inn til det faste berget der man må bruke boremaskin, og det er dette som kalles berggrunnen. Berggrunnen ble formet for mange hundre millioner år siden
 5. Øremerkede tilskudd gir staten bedre kontroll over de regionale helseforetakenes, fylkeskommunenes og kommunenes innretning av sin ressursbruk. Det kan dermed være et virkemiddel for å sikre oppbygging av særlig prioriterte områder, og for å sikre prioriteringer i tråd med nasjonale målsetninger
 6. God virksomhetsstyring i statlige virksomheter er avgjørende for måloppnåelse med effektiv ressursbruk. Her får du svar på hva virksomhetsstyring er og sentrale krav til virksomhetsstyring i staten

ressurs - Store norske leksiko

Kvalitet, bemanning og ressursbruk i barnevernet Bodø kommune Salten Kommunerevisjon IKS 8 DEFINISJONER OG FORKORTELSER BLD: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BVT: Forkortelse i denne rapporten for barneverntjenesten i Bodø (det kommunale barnevernet) Byens undergrunn består av mer enn jord og stein. Den inneholder også vann. Grunnvann i byer omtales ofte som et problem. Det må pumpes og dreneres for å holde bygningene tørre, samtidig som grunnvannsendringer kan påvirke stabilitet av jordmassene Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag Vårt mål er derfor at de indikatorer som legges til grunn for definisjon av bærekraft i havbruksnæringen, og derigjennom de kriterier man utvikler, er kunnskapsbasert og tør å være tydelige og fremholder ærlighet. Vår innfallsvinkel er basert på en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i produksjonsleddet

En test er en standardisert øvelse som brukes til å måle prestasjoner i ulike sammenhenger. At testen er standardisert, betyr at testen gjennomføres på samme måte og under samme forhold hver gang Ressursbruk. I dette kapitlet ser vi på ressursbruken i Oslo sammenliknet med landsgjennomsnittet. Ett formål med kapittelet er å få frem informasjon om hvilke muligheter og begrensninger Oslo har innenfor sin inntektsramme. I vår analyse er inntektene per definisjon lik sum anvendelser Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2017 Rapportnummer IE-1043 3 Forord I 2014 og 2017 utarbeidet henholdsvis Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse komparative analyser av de regionale helseforetakene på IKT-området, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette arbeidet videreføres nå i denne rapporten Ressursbruk ved Fauske-skolene Fauske kommune 2Salten kommunerevisjon IKS FORORD Kontrollutvalget i Fauske kommune vedtok i plan for forvaltningsrevisjon 2008-2011, å gjennomføre en undersøkelse av ressursbruk og måloppnåelse i skolene. Bestillingen ble gjort ved vedtak i kontrollutvalget 29.01.2010 Ved definisjonen av innholdet i de enkelte funksjonene er følgende prinsipper lagt til grunn: 1. Hver FUNKSJON bør inneholde nært beslektede tjenester for å muliggjøre meningsfulle analyser av utgifter i ressursbruk innenfor de ulike funksjonene. Kontoplan 2017 1

Bias (skjevhet) i forskning kan føre til at resultater ikke samsvarer med virkeligheten. Uintendert bias kan forekomme i alle ledd av forskningsprosessen. Dette må man være oppmerksom på. Tilsiktet bias er for fusk å regne. Bias er en utf Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda Sjekk ressursbruk oversettelser til Nordsamisk. Se gjennom eksempler på ressursbruk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

Etter definisjonen starter Modum Ap ulikheten i Modum, ved at de tar lærerressurser fra skolen. De gir av den grunn ikke våre barn den beste skolen. Ap og Egil Kjølstad vil at de unge skal flytte tilbake til kommunen. Det har de hittil ikke lykkes veldig bra med. De vil bruke det samme virkemiddelet som Ap har brukt i mange år For sjette gang har NIFU gjennomført måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid i helseforetakssektoren. Rapporteringen bygger på et opplegg utviklet av de region ring og effektiv ressursbruk i kommunene, og økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere fremheves som en viktig forutsetning for systematisk brannforebygging. Med dette som utgangspunkt, har arbeidsgruppen kartlagt og vurdert samarbeids- og samhandlings-muligheter mellom ulike kommunale tjenesteytere

Akutt nefrologi - Tommy Aronsen

Datagrunnlag og definisjoner personell og senger. Datagrunnlag. Datagrunnlaget er institusjonsdata fra alle institusjoner og foretak som ligger under de regionale helseforetakene. Det beregnes fortsatt gjennomsnittstall ved beregninger av indikatorer i kapittel om Aktivitet og ressursbruk reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv; Historie. gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv-----Eldre læreplan. Samfunnsfag Vg1/Vg2. Utforskere Mål og midler som knyttes til ulike hierarkiske nivåer i en organisasjon. Mål og midler som befinner seg på samme hierarkiske nivå. Mål og midler som danner en sammenhengende kjede Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet

Verden trenger en bærekraftig ressurspolitikk. Rapporten Vår felles . kom i . og handlet om . kom i. Anorexia nervosa har med en streng definisjon av diagnosen en insidens på ca. 20/100 000 . Mortaliteten er på inntil 9,9/100 000 Behandlingseffekten av intensiv ressursbruk blir derfor liten, og i alle fall forbigående. Dette er uheldig, da en slik situasjon er en mulighet til å initiere endring og motivasjon til videre behandling Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier. Tekst av John M. Raaheim 8. mars 2017. Delingsøkonomien er aktuelt debatt-tema i disse dager. Utvalget har heller ikke foreslått endringer i arbeidsmiljøloven og i definisjonen av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene Rapport 2: Ressursbruk i grunnskolen Denne rapporten er rapport nr. 2 og omhandler ressursbruk i grunnskolen. Vår undersøkelse av ressursbruken i kommunens grunnskole er, som redegjort for ovenfor, bestilt i sammenheng med en forvaltningsrevisjon, men er i realiteten utelukkende en analyserende kartlegging

Avfallsfrie Byggeplasser | NTI

Ressurs og ressursforvaltning - eStudie

KomRev NORD IKS Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenestene Side: 7 1 INNLEDNING I henhold til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020 i Evenes kommune vedtok kontrollutvalget i sak 4/18 å bestille forvaltningsrevisjon innen temaet kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten av ressursbruk med egen informasjon om tjenestekvalitet. Valg, forutsetninger og definisjoner som er lagt til grunn i modellen Korrigerte frie disponible inntekter: Det tas utgangspunkt i frie disponible inntekter i budsjettskjema 1 A. Disse inntektene korrigeres for Selv om denne definisjonen ikke kan sies å være dekkende for hele området strategisk økonomistyring, er det visse trekk som går igjen i litteraturen. Ett er at man fokuserer på eksterne data, det vil si data som gjelder aktører som ligger utenfor egen organisasjon, for eksempel konkurrenter, kunder og distributører, mens man tidligere i første rekke fokuserte på ansvarsenheter og. Den tradisjonelle definisjonen av produktiv er en eller ei som «skaper verdier» eller er «virksom». Hvis man ikke tygger litt på hva dette egentlig betyr, vil man nok ønske å være mest mulig produktiv. Men hvilke verdier skaper man og på hvilken måte er man virksom? Effektivitet er «grad av måloppnåelse i forhold til ressursbruk» Relasjonsorienterte definisjoner; Prosessorienterte definisjoner; Vi vil i fortsettelsen se litt nærmere på definisjoner med utgangspunkt i denne inndelingen med tanke på å gi denne inndelingen et mer konkret innhold. 1. Aktørorienterte definisjoner. En aktørorientert definisjon er for eksempel følgende definisjon etter Lamey (1996)

bærekraftig utvikling - Store norske leksiko

dårlig på nynorsk. Vi har tre oversettelser av dårlig i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Definisjon av demens. Syndromet kan beskrives på ulike måter, men Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer demens slik det er uttrykt i the International Classification of Diseases, se rapporten Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC, 2015) (sykehuset-innlandet.no)

Lov om helsepersonell m

Eksempler på bruk av ressursbruk i setninger. Vi fant 7 eksempler på bruk av ordet ressursbruk i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter ressursbruka, ressursbruken, ressursbrukene, ressursbruker, ressursbruket Ressursbruk i offentlig sektor - Hva sier tallene? - Fagforbunde

Ressurser - Svanemerket

3.1 Effektiv ressursbruk og fordeling av goder (forts.) -Hovedproblem med 2. fundamentalteorem: Bygger på den forutsetning at overføringene ikke skal føre til vridning av prisforholdene slik at det blir sendt gale signaler mellom etterspørrere og tilbydere •Økonomisk-politiske (rettspolitiske) problemstilinge Selv felles definisjon av begrepet intensivpasient mangler, og verken sykehus i samme kategori eller sykehus i ulike kategorier kan sammenliknes. og kan være egnet som basis for evaluering og planlegging av ressursbruk i norske sykehus (1, 5). Planlegging av intensivvirksomhet i Norge Kapittel 15 - Ressursbruk og bærekraftig utvikling . Side 259. 1. Hva menes med naturens bæreevne? l Hvor mye naturen tåler . 2. Hva menes med en bærekraftig ressursbruk? l Et ressursbruk som tar hensyn til naturens bæreevne . 3. Gi eksempler på ressursbruk som ikke er bærekraftig. l Overdreven Fiske Forurensnin 3 Tilpasningsdyktighet. Veiledning til. Denne veilederen gir en introduksjon til tilpasningsdyktighet i byggeprosjekter og i bygg- og eiendomsforvaltningen Definisjon av produktmarkedet Markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål Definisjon av det geografiske marked Det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har har.

Terskelverdier - regjeringen

Hva er FNs definisjon av bærekraftig utvikling? Hvor mange bærekraftsmål er det og hvilke tre bolker er de delt inn i? Hvordan henger jordas ressurser sammen med bærekraftig utvikling? Hvordan ligger Norge an når det gjelder bærekraftig forbruk av ressurser? Hvordan tror du Norge stiller i forhold til et land som India Samtidig må prosjektplanen være tydelig på fremdriftsmål, tid og ressursbruk. Planen bør utarbeides i tett dialog med ERP-leverandøren. Underveis i prosjektet er det i neste omgang avgjørende med tydelig kommunikasjon, slik at prosjektleder og ERP-leverandør er på nett med hensyn til tidsrammer mål og delmål, og slik at organisasjonen som helhet er oppdatert på fremdriften Personvern og informasjonskapsler. ØKOKRIM skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. Ved å klikke på lenken nederst i denne teksten kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine på ressursbruk og resultatoppnåelse. Dette er formelle møter fastsatt i prosjektplanen. Statusmøter er en del av den operative, prosjektinterne oppfølgingen og må ikke forveksles med et beslutningspunkt. Etablere prosjekt i linjeorganisasjonen Planlegge og starte opp prosjekt Utføre og styre prosjekt 1 2 3 Eurokoder. Under planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av bygg- og anleggskonstruksjoner er det behov for en rekke standarder. Dette er standarder for ulike materialer, produkter og konstruksjonstyper som er nødvendig for dokumentasjon av egenskaper og utførelse av nye og eksisterende konstruksjoner

1.2 Definisjon skisseprosjekt Skisseprosjektet tilsvarer fase nr. 4 i ISOs standardiserte fasebeskrivelse ISO 22263:2008. Fasen dekker utarbeiding av konseptuell design, og som beskrevet i AY 1.5, dekker den utvikling av og valg av fysisk og funksjonelt konsept, og tidlig kontakt med myndigheter. 1.3 Avgrensnin ressursbruk som baserer seg på bruk og ikke forbruk av ressurser. energiressurser, ressurser som kan brukes direkte til mat og oppvarming, eller til å drive maskiner og transportmidler med Definisjon av kostnadsvurdering. Ethvert prosjekt eller en organisasjon som bruker økonomiske eller andre ressurser til å bruke, bruker kostnadsvurdering. Generelt er kostnadsvurdering prosessen med å bestemme hvordan ressursene brukes. Ressursbruk per enhet Beslutningstakere for spesialisthelsetjenesten (sykehusene) bruker prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet ved innføring av nye metoder. Hensikten med metodevurderinger er å bidra til en forsvarlig helsetjeneste, og at effektive, kvalitetsvurderte og trygge metoder raskt kommer pasientene til nytte Mer detaljerte definisjoner og krav til ombruk og ombrukbarhet er beskrevet i kap. 4. 3. Kriterier og krav Kriteriene er delt i fem temaer som reflekterer prinsipper for god ressursbruk i ulike faser i et byggs levetid: 1. Miljøbasert beslutning om rehabilitering eller rivning 2. Ressursutnyttelse ved rivningsarbeider 3. Ombruk av materialer 4

Ressurs - Definisjon av ressurs fra Free Online Dictionar

en felles kostnadsmodell basert på Gartners definisjoner og metodikk. 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter Oppfølging av tidligere vedtak Direktoratet for e-helses rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2017 ble lagt fram for styret i sak 036-2019. Styret fattet følgende vedtak, vedtakspunkt 2 tisk ved å framskrive kostnader (ressursbruk) og nytte (ytelser) over tid. Kostnadene og det verdimes-sige uttrykket for nytten diskonteres ned til et felles referansetidspunkt slik at nåverdien uttrykker alter-nativets kvantifiserte nettoverdi på referansetids-punktet Rapporten forteller om kommunenes ressursbruk og kompetanse, og den beskriver det tilbudet som ytes i den... Les mer > Narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015. 22.11.2016 | Folkehelseinstituttet (2016) Hvert år publiserer FHI (tidligere SIRUS) statistikk som viser antallet narkotikautløste dødsfall i Norge Aldersblanding som pedagogisk mulighet eller pedagogisk problem Noen ser på aldersblanding som en pedagogisk ressurs, andre ser på det som et økonomisk sparetiltak Definisjon/forklaring kunnskap som utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikere lærer fra erfaring. F forskningsoppsummering / forskingsoppsummering. aktiviteten å utvikle en helseøkonomisk modell for å vurdere og sammenlikne ressursbruk og helseeffekt av alternative helsetiltak

Naturfag Påbygg - Bærekraftig utvikling - NDL

Redusere ressursbruk og unngå miljøgifter For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter prosjektet har valgt bort. Prosjektet skal begrense miljøpåvirkningen som følge av ressursbruk. 0.2 Om prosjektet 0.2.0 Generelt Nybygg for Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS) ved NTNU samlokalisert med nyt Kompetanse er knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og ressursbruk. Lai (7) har gitt følgende definisjon av kompetansebegrepet: «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål» (7, s. 46) Internasjonale sammenligninger av ressursbruk innen utdanning koples ofte til elevenes læringsresultater slik disse blir målt i internasjonale undersøkelser, og setter dagsordenen for utdanningsdebatten i Norge. Det avgjørende er om tilbudet faller inn under OECDs definisjon av utdanning

Ta gjerne kontakt med oss. I Visma har vi brukervennlige og moderne systemer for budsjettering, både for drifts- og likviditetsbudsjettering. Våre modeller er utviklet for å belyse de økonomiske konsekvensene av planene for budsjettperioden. Vi utarbeider en plan for anskaffelse og ressursbruk Denne modellen løser mye av problemet med unødvendig ressursbruk hos politi og rettsvesen, og er også mer i tråd med demokrati og menneskerettigheter på den måten at man ikke lenger straffes for en offerløs forbytelse. Under en slik modell kan man også tilby frivillig hjelp 2.1 definisjon 18 2.2 Prinsipper for etterretning 19 2.3 Beslutningsstøtte for ulike formål 20 2.4 Sammenheng mellom data, informasjon og etterretning 21 2.5 og effektiv ressursbruk. Systematisk og veloverveid anvendelse av innhentingsmetoder basert på go

 • Seamless hair extensions clip in.
 • Racoon baby.
 • Uitgaan nijmegen agenda.
 • Mac hotkey sleep.
 • Makrom uniform.
 • Downloading clips from youtube.
 • Bok om yoga.
 • Sshd ssd.
 • Hvilke farger kan katter se.
 • Herav definisjon.
 • Buddhistisk yoga.
 • Lær å gå leke.
 • Kjøtt retter.
 • Highlighter nyx.
 • Syndefallet snl.
 • Steigenberger berlin spa.
 • Downloading clips from youtube.
 • You tube sønner av norge.
 • Kvise under øyet hoven.
 • Statens vegvesen skilt søk.
 • Barnefilmer 90 tallet.
 • Norwid fahrradbau gmbh, bauerweg 40, 25335 neuendorf bei elmshorn.
 • Aldi süd mineralwasser still.
 • Demontere a stolpe.
 • Notorisk synonym norsk.
 • Hva betyr april.
 • Taxi 2 oslo.
 • Namnsdag 28 februari.
 • Youtube vennebyen norsk.
 • Sächsisches staatsministerium für gleichstellung und integration.
 • Markløft youtube.
 • Bridesmaids.
 • Everybody knows sigrid chords.
 • Airbnb cleaning rules.
 • Pil pil krydder.
 • Lektinhaltige lebensmittel liste.
 • Caseinterview com math.
 • Sigrid raw youtube.
 • Juledrikk med vodka.
 • Skam austin.
 • Spa hotell med hund.