Home

Vergemålsloven forskrift

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om vergemål

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om vergemål (vergemålsloven) (LOV-2010-03-26-9). Filtrering av treff. Rettskilde. Nullstill filter ␡ Utfør filtrering Dokumentliste §3 Vergemålsforskriften. 15.02.2013 nr. 201 Justis- og. Den sentrale vergemålsmyndigheten skal behandle klager over fylkesmannens vedtak og skal føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver etter vergemålsloven. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om den sentrale vergemålsmyndigheten, herunder regler om omfanget av tilsynsplikten, retten til innsyn og adgangen til å gi pålegg

Endelig er forskriften her . Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10 Høring - 1) forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. Ved lov 26. mars 2010 nr. 9 er det vedtatt en ny vergemålslov som vil erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye vergemålsloven er ennå ikke i kraft Fylkesmannen i Finnmark Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø 78 95 03 00 fmfipostmottak@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: N-967 311 014 Ansvarlig redaktør: Stian Lindgår Dette fremgår av forskrift til vergemålsloven (vergemålsforskriften) § 26. Angående § 56: I § 56 står det hvem som kan begjære vergemål. Angående § 61: § 61 har bestemmelser om de tilfellene Fylkesmannen kan treffe midlertidig vedtak om vergemål § 57 - Meldeplikt etter vergemålsloven § 57 § 68 - Tolkningsuttalelse om vergemålsloven § 68 § 84 - Stadfesting av fremtidsfullmakter § 89 - Umyndige og bankkonti - forholdet mellom finansavtaleloven og vergemålsloven § 92 - Overformynderi §§ 20 og 33 - Vergemålsloven §§ 20 og 33 - samtykkekompetans

Lov om vergemål (vergemålsloven) - Lovdat

En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov.Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et departement eller et kommunestyre eller fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer.. Forskrifter må ha hjemmel i gyldig lov, og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Forskriften må holde seg innenfor lovhjemmelen, og må ikke være i. Vergemålsloven. Vergemålsloven § 16 bestemmer hvem som er verge for barn. § 25 regulerer oppnevning av verge for voksne. Det vil normalt være fylkesmannen som foretar oppnevning av verge. Er en mindreårig uten fungerende verge, skal fylkesmannen etter vergemålsloven § 16 oppnevne ny eller midlertidig verge 1.2.2 Forskrift om habilitering og rehabilitering 14 1.2.3 Internkontrollforskriften 14 1.2.4 Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene 15 1.2.5 Pasient- og brukerrettighetsloven 15 1.2.6 Vergemålsloven 16 1.2.7 Helsepersonelloven og pasientjournalforskriften 16 1.2.8 Pasientjournalloven 17 1.2.9 Forvaltningsloven 1 Lov/forskrift: Vergemålsloven § 15 - Inndriving av krav etter vergemålsloven § 15 når skyldneren har blitt myndig Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Lov/forskrift: Vergemålsloven §§ 20 og 33 - Vergemålsloven §§ 20 og 33 - samtykkekompetanse Tolkningsuttalelse fra lovavdelinge

Forskrift til vergemålsloven - Fylkesmannen i Finnmar

 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 1 Innledende bestemmelser § 1-1. Formål § 1-2. Virkeområde § 1-3. Hvem forskriften retter seg mot § 1-4. Definisjoner § 1-5. Dispensasjo
 2. Høring - endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.) Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i vergemålsloven mv
 3. 1.2 Forskrift til vergemålsloven § 16. Godtgjøring til vergen Innenfor rammene av lov, forskrift, vedtak eller instruks inngår fylkesmannen en avtale med vergen om de nærmere forhold knyttet til vergeoppdraget. For vergeoppdrag som bar

Justisdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO . Dato: 09.05.2011 Vår ref.: 11-204 BKA/ GH Deres ref.: 201100885 . Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser til Justisdepartementets høringsbrev av 9. februar 2011 og høringsnotat fra departementets Lovavdeling med forslag til 1) forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv Etter vergemålsloven § 8 er mindreårige personer under 18 år. Mindreårige kan etter vergemålsloven § 9 som utgangspunkt ikke selv råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel. jf Forskrift til vergemålsloven § 26 Forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) §§16-19 gir nærmere retningslinjer om godtgjøring, utbetaling mv. til ulike typer verger. 1 Opplysninger om person med verg

Høring - forskrift til den nye vergemålsloven og endringer

NKRFs høringsuttalelse til forskrift til den nye vergemålsloven Publisert 06.05.2011 NKRF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om forskrift til den nye vergemålsloven mv Forskrift om administrative ordninger. Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil. Forskrift om aml. og ikke-arbeidstakere. Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem. Forskrift om arbeid i privat arbeidsgivers hjem. Forskrift om arbeidsreglement i hotellbransjen. Forskrift om arbeidstid for avlaster Kommentarer. Siste ledd regulerer tilfeller der kvinnen er under 16 år eller psykisk utviklingshemmet. Når det gjelder informasjon til foreldre, er det viktig å merke seg at dersom særlige grunner taler mot det, skal informasjon ikke gis til foreldrene eller andre som har foreldreansvaret

 1. nødvendig ut fra innvendingen eller de særlige forholdene i saken, jf. forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 29 første ledd. Dersom fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fullmakten, vil fullmektigen motta brev og en attest som bekrefter dette
 2. st ett sykehus der nemndbehandlede svangerskapsavbrudd foretas, være primærnemnd
 3. I visse tilfeller ytes det godtgjørelse til vergen etter avtale med fylkesmannen, se vergemålsloven § 30, jf. forskrift til vergemålsloven 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 16. Godtgjørelsen kan gjelde et fast beløp, eller en godtgjøring etter timesats
 4. Ny forskrift til vergemålsloven er også laget. Del artikkelen: Nyhetsbrev. Mai 2020. Webinar #2 Inclusive Supported Employment. Abonner på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrev. Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din
 5. vergen legge frem politiattest, jf. vergemålsloven §§ 26, 28 og forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 15. Hvis det ikke finnes klare grunner til å la være, bør en ektefelle eller samboer oppnevnes som verge, jf. vergemålsloven § 28, se også §§ 26 og 27
 6. vergemålsloven § 38. Barnet blir etter vergemålsloven S I myndig når det fyller 18 Sr. 4 Nærmere om forskrift til opplæringsloven kapittel 20 Merknader til kapitteloverskriften Kapittel 20 er endret fra kun å omhandle Foreldreutvalget for grunnopplæringen til omhandle foreldresamarbeid i hele grunnopplæringen

Lov om vergemål (vergemålsloven) - Veivisere

Vergemålsloven - regjeringen

 1. Saken reiser spørsmål om hvilken godtgjøringssats som skulle gjelde ved en verges krav om vederlag for arbeidet som verge etter overgangen til ny vergemålsordning 1. juli 2013. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) mente en tidligere avtale inngått mellom en verge og overformynderiet opphørte ved vergemålslovens ikrafttredelse 1. juli 2013 og at de nye godtgjøringssatsene skulle gjelde.
 2. Etter vergemålsloven § 17 første ledd, jf. § 90 c har verger og hjelpeverger krav på å få dek-ket nødvendige utlegg. Av Finansdepartementets merknader til forskrift nr. 121 om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet § 1 tredje ledd fremgår at advokattjenester vil omfattes av forskriften
 3. Vergemålsloven finner du her og ny forskrift til vergemålsloven finner du her. Det er også opprettet et nettsted som handler om vergemål. Forskning om vergemål Det finnes svært lite oppsummert kunnskap og forskning om hvordan vergemålsloven pr. i dag fungerer

Dette er bestemt i Justisdepartementets forskrift til vergemålsloven som du finner her. Ifølge Dagens Næringsliv oppnådde overformynderiene i landets ti største byer en gjennomsnittlig avkastning på 3,31 prosent i fjor, blant annet på grunn av disse begrensningene i hva pengene kan plasseres i Utlendingsdirektoratets høringssvar - ny forskrift om folkeregistrering (folkeregisterforskrift) Vi viser til høringsbrev fra Skattedirektoratet av 9. januar 2017 med mens vergemål reguleres i vergemålsloven. UDI mener derfor at det bør fremgå direkte av forskriften at opplysninge Forskrift 14. desember 1990 nr. 989: Forskrift om fastsettelse av forvaltningsavgiften etter vergemålsloven Forskrift 8. februar 2000 nr. 118: Forskrift om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler Forskrift 8. februar 2000 nr. 119: Forskrift om plassering av umyndiges midle * Du kan få mopedførerbevis (Forskrift om obligatorisk opplæring for fører av moped m.v.). 18 år * Du er myndig og har fulle rettigheter som voksen. (Vergemålsloven § 1). * Du kan kjøpe øl og vin (Alkoholloven § 1-5). * Du treffer selv avgjørelse om å inngå ekteskap (Ekteskapsloven § 1). * Du kan kjøpe tobakk (Tobakkskadeloven § 5) Forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov. Legeforeningen har mottatt ny høring fra Justis- og politidepartementet. Ved lov 26. mars 2010 nr. 9 er det vedtatt en ny vergemålslov som vil erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige

§ 25 - Umyndige og bankkonti - forholdet mellom

Kan statsråden bes redegjøre for arbeidet for forskrift om arbeidsforhold og krav til hjelpevergers arbeidsforhold og den nærmere oppfølgingen av forskriften Forskrift 15. februar 2013 nr. 201 til vergemålsloven (vergemålsforskriften) Lov 15. mai 2008 nr. 35 om om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) kap. 11 A Prop. 51 L (2011-2012) Endringar i utlendingslove verdi overstiger den grensen som følger av forskrift etter vergemålsloven § 49 første ledd første punktum. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om gjen-nomføringen av meldeplikten, herunder om melde-pliktens omfang. 2 Lovvedtak 39 - 2012-201

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - Lovdat

Video: Forskrift - Jusleksikon

Om rundskrivet - Helsedirektorate

Tolkningsuttalelser om vergemålsloven - regjeringen

Vergemålsloven tillegger barn etter visse alderstrinn å ha større rett til å råde over seg og sitt: § 32. Har en mindreårig fylt 15 år, og har han tatt tjeneste eller annet arbeid som han kan forsørge seg med, kan han også si opp avtalen og ta liknende tjeneste eller annet arbeid Vergemålsloven § 20 inneholder vilkårene for vergemål. I § 20 annet ledd første punktum står det: «Den som settes under vergemål, skal skriftlig samtykke til opprettelsen av vergemålet, vergemålets omfang og hvem som skal være verge, med mindre han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Stortinget ber Regjeringen snarest fastsette ny forskrift i medhold av vergemålsloven § 63 hvor beløpsgrensen heves til kr 200 000. II I forbindelse med fremlegging av odelstingsproposisjon om ny lov om vergemål bes Regjeringen fremme forslag om en mekanisme som årlig regulerer dette beløpet i tråd med for eksempel grunnbeløpet i folketrygden, slik det er gjort i Sverige Formålet med vergemålsloven er å bedre rettssikkerheten for personer som har vergemål. Loven skal også på best mulig måte ivareta integritet og hensynet til å sikre en forsvarli... Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven

§ 3-2. Valg av verne - Arbeidstilsyne

Avhending av eiendom, jf. vergemålsloven § 39 første ledd bokstav a Alle former for avhending omfattes, både fritt salg og gave. Erverv av eiendom, jf. vergemålsloven § 39 første ledd bokstav a Det er bare kjøp som omfattes, se unntak for erverv ved arv og gave. Pantsette eiendom, jf. vergemålsloven § 39 første ledd bokstav 2020 om enkelte endringer i vergemålsloven og vergemålforskriften om godtgjøring til verger med videre. Ombudet har lovfestet ansvar for å føre tilsyn med om norsk rett og praksis samsvarer med Norges forpliktelser etter blant annet FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) jf. diskrimineringsombudsloven § 5 tredje ledd

Etter vergemålsloven § 63, jf. § 62, jf. forskrift 8. februar 2000 plikter overformynderiet å forvalte umyndiges midler når disse overskrider kr 75.000. Overformynderiets forvaltning innebærer at midlene blir plassert på en forsvar lig måte, og i mange tilfelle med bedre avkastning enn det privatpersoner kan oppnå med samme sikkerhet Vergemålsmyndighetenes saksbehandling og rettsanvendelse ved vedtak om avkortning av en advokatverges krav om godtgjøring har vært undersøkt her. Saken gjelder rundt 70 vergeoppdrag og reiser spørsmål om arbeid utført av andre enn vergen selv kunne godtgjøres med en lavere timesats enn det vergen selv mente var avtalt. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) mente at det ikke er adgang til. I forbindelse med oppfølgingen av uttalelse 7. november 2017 (SOM-2016-2884) har ombudsmannen funnet grunn til å til å gjøre Justis- og beredskapsdepartementet oppmerksom på mangler ved lover, administrative forskrifter eller administrativ praksis, jf. sivilombudsmannsloven § 11. Ombudsmannens uttalelse gjelder opprettholdelse av et vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne forskrift i medhold av vergemålsloven § 63 hvor be-løpsgrensen heves til kr 200 000. II I forbindelse med fremlegging av odelstingspro-posisjon om ny lov om vergemål bes Regjeringen fremme forslag om en mekanisme som årlig regule-rer dette beløpet i tråd med for eksempel grunnbelø-pet i folketrygden, slik det er gjort i Sverige

Lov om vergemål for umyndige (vergemålsloven) av 22. april 1927 nr. 3 : med endringer, sist ved lov av 12. desember 2003 nr. 113 (i kraft 1. juli 2004 9788202334741 Bokmå Ti personer i Norge er verge for rundt 100 mennesker hver. Det er umulig for så få å gjøre en god jobb for så mange, mener Autismeforeningen iht. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vergemålsloven), forskrift om føring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon m.v. og forskrift om plassering av umyndiges midler av 22. april 2000. Eksempel 1-B. Normalberetning kommuner. og fylkeskommuner. Forutsetninger: Revisjon av et fullstendig regnskap for en kommune.

(vergemålsloven) §§ 35, 36 og 53 og forskrift til vergemålsloven kapittel 5. Ved manuell utfylling av skjemaet: bruk BLOKKBOKSTAVERi tekstfeltene. SaksID, se punkt 1, finner du på vergefullmakten eller oppnevnelsesvedtake Han eller hun må da be Fylkesmannen stadfeste at fullmakten er i kraft, jf. vergemålsloven § 84. Fylkesmannen skal sørge for at stadfestingsattesten blir tinglyst i grunnboken, jf. forskrift til vergemålsloven § 30 andre ledd, og fullmektigen vil da være legitimert til å disponere på vegne av fullmaktsgiveren

Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) (HØRINGSUTKAST) Veileder til lov og forskrift Kapittel: 1 vilkår for vergemål i vergemålsloven § 20. Begrepet alvorlig sinnslidende skal fortolkes på samme måte som begrepet alvorlig sinnslidelse som gi Under finner du en oversikt over skjema som skal brukes gjennom de forskjellige fasene av et vergemål. Skjemaene ligger på Altinn, og listen under inneholder linker som peker direkte til disse skjemaene Der foreslår Venstre å fastsette ny forskrift i medhold av vergemålsloven § 63 hvor beløpsgrensen heves fra kr. 75 000 til kr 200.000. Se Venstres forslag på Stortinget.no. Vil se på beløpsgrenser Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, men ble sendt videre til Justisdepartementets arbeid med ny Vergemålslov vitenskapelige prosjekter, hvor hovedregelen om 18-årsgrense gjelder fullt ut, jf. vergemålsloven § 2 a. Ved legemiddelutprøving vil det fortsatt være krav om foreldrenes samtykke frem til barnet er 18 år, jf. forskrift om utprøving av legemidler § 4 2 (forskrift 24. sep. 2003 nr. 1202). En forskrift forskrift om folkeregistrering Flyttemelding for barn. 09/02/2016 13/02/2016 Advokat Christian Wulff Hansen. For personer som har fått oppnevnt hjelpeverge som nevnt i vergemålsloven § 16 eller § 90a, kan denne underskrive meldingen alene dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.) Verge (Vergemålsloven § 20) Bistand til å ivaretas ungdommens interesser: Det kan oppnevnes verge for personer over 18 år som ikke kan ivareta sine egne interesser . Denne teksten ble sist oppdatert i mai 2020 Den nye regelen står i forskrift til vergemålsloven. Dermed får foreldre mer råderett over barnas penger. I og med at grunnbeløpet i foketrygden endres hvert år, vil også overformynderigrensen automatisk økes hvert år. Kan unngå. Men det er uansett mulig å unngå at midler havner inn under overformynderiets regler Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven Jusleksikon.no er et gratis oppslagsverk med sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet og benyttes som hjelpemiddel av studenter, lærere, jurister, næringsliv, offentlig forvaltning og folk flest. Tilgang på informasjon er rettssikkerhet i praksis og målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig, på en strukturert og lett forståelig måte

Forskrift nr 1378 av 21.desember 2000 om leges meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall o.l. I den nye vergemålsloven fra 2013 er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge. Fylkesmannen har nå ansvar for vergemålssaker, og overformynderiet i kommunene er lagt ned Vergemålsloven ( vgml) Ulovfestete regler - Som utfyller sotjl sotjl. (eks. . Rt Rt. 1990 s. 874; . Fusadommen Fusadommen) - Som setter opp alminnelige offentlig offentlig- og privatrettslige normer (eks. vedrørende rettslige handleevne) Forvaltningsrettslig handleevne (for voksne Forskrift til vergemålsloven. Veiledning. Du kan selv melde fra at du har behov for verge ved å sende inn en begjæring om vergemål. Begjæringen kan også komme fra noen som står deg nær, som din ektefelle eller samboer, dine foreldre, dine voksne barn eller søsken

§ 6-4 Forskrift Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter § 7-1 Alminnelige bestemmelser § 7-2 Lønnsopplysninger mv. Generelt § 7-2 første ledd § 7-2 annet ledd § 7-2 tredje ledd § 7-3 Finansielle forhold og forsikringer Generelt jf. vergemålsloven § 54 tredje ledd Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lillehammer kommune Hjemmel: Vedtatt i Lillehammer kommunestyre 31.8.2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd

Departementet har bedt om uttalelser til forslag om endring av skadeserstatningsloven § 3-9, slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved personskadeoppgjør i forskrift. I den foreslåtte lovhjemmelen er det presisert at kapitaliseringsrenten skal være en realrente Dokumentet Forskrift om plassering av umyndiges midler fra 08.feb.2000 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter. Forskrift til vergemålsloven (vergemålsforskriften) (for-2013-02-15-201) LH-2013-107909 (LH-2013-107909 Valgene til overformynderiet tilfredsstiller ikke kravene til vergemålsloven §20 og §24. 2. Overformyndriets arkiver tilfredsstiller ikke krav i forskrift om overformynderiets arkiver Vergemålsloven kap. 5 (Oppnevning av verger mv.) Forskrift til vergemålsloven. Veiledning. Veiledning. Du kan selv melde fra at du har behov for verge ved å sende inn en begjæring om vergemål. Begjæringen kan også komme fra noen som står deg nær, som din ektefelle eller samboer, dine foreldre, dine voksne barn eller søsken

Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll av 10. juni 2008 nr. 580 (kvalitets- og - Lov om vergemål av 2010 nr. 09 (vergemålsloven) - Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 2002 nr. 20. fylkesmannens tilsynsplikt er vergemålsloven § 6. Vergemålsforskriften §§ 2, 6 og 7 gir veiledning om innholdet i tilsynsplikten. Fylkesmannen skal gjennom tilsyn sørge for at vergens utførelse av oppdraget er i tråd med lov, forskrift og vedtak, jf. forskriften § 2. Ifølge forskriftens § 7 først Høringsuttalelse om ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelser og for ungdom, avgitt til byrådet 13. februar 2019 (PDF 246KB) Oslo kommunes avgitte høringsuttalelse om endringer i vergemålsloven, til dep. 24. januar 2019 (PDF 246KB

Høring - endringer i vergemålsloven mv

Vergemålsloven Lov av 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige (Vergem ISBN 9788245609554, 1999, Norge Lov og forskrift om offentlige anskaffelser: med kommentarer . ISBN 9788205492967, 2018, 2. utgave, Anders Thue, Anne Buan, Sofia Lazaridis, m.fl. Fra 1079. Forskrift om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges midler av 8. februar 2000 sier at «Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven § 62, settes til kr 75.000» ( § 1 Forskrift til vergemålsloven. Søknad. Du kan selv melde fra at du har behov for verge ved å sende inn en begjæring om vergemål. Begjæringen kan også komme fra noen som står deg nær, som din ektefelle eller samboer, dine foreldre, dine voksne barn eller søsken Endringene i vergemålsloven § 65 og § 46 annet ledd. Vi viser til høringsbrev datert 15.09.15, hvor det bes om høringsinstansenes syn på forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget. Jussformidlingen stiller seg i hovedsak positive til Departementets forslag om revisjon av forskriften om Husleietvistutvalget (HTU) Rettsdata. Gyldendal leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder.Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata

Forskrift til den nye vergemålsloven og endringer i annen

Fellesorganisasjonen (FO) med innspill til endringer i vergemålsloven Publisert: 14.02.2019 FO er positive til at Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i vergemålsloven, men etterlyser styrket selvbestemmelse og rettsikkerhet for personer med funksjonsnedsettelser Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Hvordan holde orden i eget hus? Internkontroll i sosial- og helsetjenesten ; Vergemålsloven (2010) Vergemålsportalen; Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (endring fra 01.01.14) Helsedirektoratet. Helsedirektoratet.no; Lover og regler; Faglig veileder for. ikke være mindreårig eller fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven, ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet, ha 2 års regnskapspraksis i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan gi dispensasjon fra bopelskravet i første ledd nr. 1 fra folketrygden i henhold til forskrift fra Helsedept. nr. 1018 av 11.12.1988 Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Med kontantytelse menes den delen av trygden som er igjen når oppholdsutgifter for sykehjemsplassen er trukket i fra. 2 Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) Sist oppdatert: 28.06.19 Innledning - om veilederen Veileder til forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) handler om hvordan forskriftens paragrafer skal forstås og etterleves. Primær målgruppe for veilederen er medlemmer i primærnemndene og sentra

Mindreårige og fast eiendom - NEF

Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte Forskrift om urimelig handelspraksis [11] (heretter kalt forskriften) er hjemlet i mfl. § 6 femte ledd. Forskriften viser markedsføringsmetoder som under enhver omstendighet er sett på som urimelige og dermed forbudt. jf. vergemålsloven § 9. I FO-sak 10/1910. fra folketrygden i henhold til forskrift fra Helsedept. nr. 1018 av 11.12.1988 Forskrift x Dersom pasienten har verge i henhold til vergemålsloven som skal ta seg av pasientens økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes ders om vergen har samtykket i det Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til lov om vergemål (vergemålsloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1 Lovens saklige virkeområde Loven gjelder personer under vergemål og deres adgang til selv å foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler

Endringer i vergemålsloven mv. (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.) (sammen med forvaltningsrett) Forslag til endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barnelove Forslag til endring i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven. 12.02.2019 Endringer i vergemålsloven mv. 14.08.2018 Kvalitetsplan for barneverntjenesten i Stavanger. 27.07.2018 Deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet. 30.04.2018 Forskrift om adopsjon. 08.01.201 Høringssvar - Forslag til forskrift til integreringsloven; Høring - særaldersgrenser; Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven; Høring om Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for sammensatt tjenestetilbud; Høring - endringer i vergemålsloven; Høring - NOU 2017 6 Offentlig støtte til. Holder de ord gjør det enkelt å sjekke hva som har blitt gjort og lovet i norsk politikk

Merverdiavgiftsloven : med forskrift; sist endret ved lov 18 desember 2015 nr. 118 fra 1 januar 2016 : lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift 9788245084665 28.01.201 Til Justis- og beredskapsdepartementet Høringsuttalelse til endring i vergemålsloven Stopp Diskrimineringen takker for invitasjon til å avgi høringsuttalelse om den foreslåtte endringen i vergemålsloven. I tråd med Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringens formål, avgrenses vårt svar til forslag som direkte angår funksjonshemmedes menneskerettigheter. Stopp Diskrimineringen mener. NIM avga 31 høringsuttalelser og innspill til regjeringen (inkludert underliggende etater) og Stortinget i 2019. Utvalgte høringsuttalelser i 2019 NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven NIM mener at utvalgets grundige utredning inneholder mange vurderinger og forslag som vil kunne styrke gjennomføringen av menneskerettighetene innen helse- og omsorgssektoren

 • Wege aus der einsamkeit forum.
 • Www gogel.
 • Hvor tidlig graviditetstest positiv.
 • Rask middag få ingredienser.
 • Hyperthyroidism cat.
 • Sparrows band.
 • Bakeri i ålesund.
 • Columbo episoden kostenlos anschauen.
 • Griechische dichter und denker.
 • Weber røykflis.
 • Itslearning ahk.
 • Galeorhinus galeus.
 • Kei kryssord.
 • Sel dansefestival 2018.
 • Hjerte av mose.
 • Jordegods definisjon.
 • Hotel mariner sunny beach.
 • Babydan flexi fit.
 • Quail egg.
 • Ferienwohnung cuxhaven privat mit hund.
 • Jul snl.
 • 3. divisjon fotball 2017.
 • Hvordan legge kantstein mot plen.
 • Döllnsee wikipedia.
 • Adventure time s9 episode list.
 • Kjelsås stasjon parkering.
 • Fürth hauptbahnhof geschäfte.
 • Kompetansemål engelsk fordypning.
 • Saupacker erziehung.
 • Så plen vanning.
 • Uggs sko dame.
 • Dalen snøfreser.
 • Paragraf 231.
 • Ribnitz damgarten pension.
 • Mac smiley face shortcut.
 • Skinnhansker jula.
 • Hvilke farger kan katter se.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven bergen.
 • Discord log on.
 • Bessie smith discography.
 • Abonnementspriser varden.